Писания
Учение и Завети 8


Раздел 8

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:36–37). В хода на превеждането на Книгата на Мормон, Оливър, който продължава да служи като писар, като пише под диктовката на Пророка, пожелава да бъде надарен с дара за превеждане. Господ отговаря на молбата му, като дава следното откровение.

1–5, Откровението идва чрез силата на Светия Дух; 6–12, Познаването на тайнствата Божии и силата да се превеждат древни летописи идват чрез вяра.

1 аОливър Каудъри, истина, истина ти казвам, тъй както е сигурно, че жив е Господ, Който е твоят Бог и твоят Изкупител, тъкмо тъй сигурно ще получиш ти бпознание за които и да са неща, които впоискаш с вяра, с искрено сърце, вярвайки, че ще получиш познание относно издълбаванията на стари глетописи, които са древни, които съдържат онези части от писанието Ми, за които е било говорено чрез дпроявлението на Духа Ми.

2 Да, ето, Аз ще ти акажа в ума ти и бсърцето ти чрез вСветия Дух, Който ще дойде върху ти и Който ще обитава в сърцето ти.

3 Сега ето, това е духът на пророчеството; ето, това е духът, чрез който Моисей преведе чедата Израилеви през аЧервеното море по суха земя.

4 Ето защо, това е твоят дар; използвай го и си благословен, защото той ще те избави от ръцете на неприятелите ти, докато ако не беше тъй, те биха те убили и довели душата ти до унищожение.

5 О, помни тези аслова и спазвай заповедите Ми. Помни, това е твоят дар.

6 Сега, това не е единственият ти дар, защото имаш и друг дар, който е Аароновият дар; ето, той ти е казал много неща.

7 Ето, няма никаква друга сила, освен Божията сила, която може да стори този дар на Аарон да бъде с тебе.

8 Ето защо, не се съмнявай, защото това е дарът Божий; и ти ще го държиш в ръцете си, и ще вършиш чудни дела; и никаква сила няма да може да го отнеме от ръцете ти, защото той е делото Божие.

9 И ето защо, каквото и да поискаш от Мен да ти кажа чрез това средство, това ще ти дам и ти ще имаш знание относно това.

10 Помни, че без авяра не можеш да сториш нищо; затова искай с вяра. Не се отнасяй лекомислено към тези неща, не бискай това, което не трябва.

11 Поискай, за да може да узнаеш тайнствата Божии и за да може да апревеждаш и получаваш познание от всички онези древни летописи, които са били скрити и които са свещени; и според вярата ти ще ти бъде сторено.

12 Ето, Аз съм, Който е изрекъл това; и Аз съм същият, Който ти говореше от началото. Амин.