Писания
Учение и Завети 97


Раздел 97

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 2 август 1833 г. (History of the Church, 1:400–402). Това откровение се отнася най-вече до делата на светиите в Сион, окръг Джаксън на щата Мисури, и е в отговор на запитването на Пророка към Господ за информация. По онова време членовете на Църквата в щата Мисури са били подложени на жестоко преследване и на 23 юли 1833 г. са принудени да подпишат споразумение да напуснат окръг Джаксън.

1–2, Мнозина от светиите в Сион (окръг Джаксън, щата Мисури) са благословени за верността си; 3–5, Парли П. Прат е похвален за труда си в училището на Сион; 6–9, Онези, които съблюдават заветите си, са приети от Господ; 10–17, В Сион трябва да бъде построен дом, в който чистите по сърце ще видят Бога; 18–21, Сион са чистите по сърце; 22–28, Сион ще убегне от бича Господен, ако е верен.

1 Истина ви казвам, приятели Мои, Аз ви говоря с Моя глас, тъкмо с гласа на Моя Дух, та да мога да ви покажа волята Си относно вашите братя в земята аСион, мнозина от които са истински смирени и търсят усърдно да се научат на мъдрост и да открият истината.

2 Истина, истина ви казвам, благословени са такива, защото ще получат; защото Аз, Господ, показвам милост към всички акротки и към всички, на които пожелвам, за да може да отсъдя справедливо, когато ги заведа на съд.

3 Ето, Аз ви казвам относно аучилището в Сион, че Аз, Господ, съм много доволен, че в Сион има училище, също и от Моя служител бПарли П. Прат, защото той пребъдва в Мене.

4 И доколкото продължава да пребъдва в Мен, той ще продължава да председателства над училището в земята Сион, докато не му дам други заповеди.

5 И Аз ще го благословя с множество благословии в разясняването на всички писания и тайнства за поучението на училището и на църквата в Сион.

6 И към останалата част от училището Аз, Господ, искам да покажа милост; при все това, има такива, които трябва да бъдат аукорени, и делата им ще бъдат сторени знайни.

7 аБрадвата лежи при корена на дърветата и всяко дърво, което не принася добър бплод, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня. Аз, Господ, съм го изрекъл.

8 Истина ви казвам, всички сред тях, които знаят, че асърцата им са бискрени и съкрушени, а духовете им са каещи се и вискат да съблюдават заветите си чрез гжертви — да, всякакви жертви, които Аз, Господ, ще заповядам — са дприети от Мен.

9 Защото Аз, Господ, ще ги накарам да принасят като много плодородно дърво, което е посадено на добра земя покрай чист поток, което дава много скъпоценен плод.

10 Истина ви казвам, Моята воля е, че трябва да Ми се построи един адом в земята Сион според бобразеца, който съм ви дал.

11 Да, нека той бъде построен бързо от десятъка на хората Ми.

12 Ето, това е адесятъкът и жертвата, които Аз, Господ, изисквам от ръцете им, за да може да има бдом, построен за Мен, за спасението на Сион,

13 като място за отдаване на аблагодарност от всички светии и като място за наставление на всички онези, които са призовани за работата по служението, във всичките им различни призвания и служби,

14 за да могат те да се усъвършенстват в аразбирането за служението си, в теорията, в принципа и в учението, във всички неща, които се отнасят до бцарството Божие на земята, включовете на което царство са ви били дадени.

15 И доколкото хората Ми построят дом за Мен в името Господне и не допуснат нищо анечисто да дойде в него и да го оскверни, Моята бслава ще почива на него.

16 Да, и Моето априсъствие ще е там, защото Аз ще дойда в него и всички бчисти по сърце, които дойдат в него, ще видят Бога.

17 Но ако той бъде осквернен, Аз не ще дойда в него и Моята слава няма да е там, защото Аз не ще дойда в несвети храмове.

18 И сега, ето, ако Сион прави тези неща, той ще апреуспява и ще се разпростре, и ще стане много славен, много велик и много страшен.

19 И анародите на земята ще го почитат, и ще казват: Със сигурност бСион е градът на нашия Бог и със сигурност Сион не може да падне, нито да бъде помръднат от мястото си, защото Бог е там и ръката Господна е там,

20 и Той се е заклел със силата на могъществото Си да бъде негово спасение и негова висока акула.

21 Ето защо, наистина, тъй казва Господ: Нека Сион се радва, защото това е аСион —чистите по сърце, ето защо, нека Сион се радва, докато всички нечестиви ще се оплакват.

22 Защото ето, вижте, амъст като вихрушка иде скоро върху безбожниците и кой ще я избегне?

23 Господният абич ще минава нощем и денем, и мълвата за него ще безпокои всички люде; да, и той няма да бъде спрян, докато не дойде Господ,

24 защото негодуванието Господне е разпалено срещу техните мерзости и всичките им нечестиви дела.

25 При все това, Сион ще аубегне, ако съблюдава да върши всички неща, които Аз съм му заповядал.

26 Но ако той не съблюдава да върши това, което Аз съм му заповядал, Аз ще го анакажа според всички му дела с тежко страдание, с чума, с бмор, с меч, с вмъст и гвсепоглъщащ огън.

27 При все това, нека бъде прочетено още само този път в ушите му, че Аз, Господ, съм приел неговото приношение и че ако той не съгрешава повече, аникое от тези неща няма да го сполети.

28 И Аз ще го аблагословя с благословии и ще умножа множеството от благословиите над него и над поколенията му во веки веков, казва Господ, вашият Бог. Амин.