Писания
Учение и Завети 68


Раздел 68

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. по молба на Орсън Хайд, Люк С. Джонсън, Лаймън Е. Джонсън и Уйлям Е. МакЛелън (History of the Church, 1:227–229). Въпреки че това откровение е дадено в отговор на молба, за да се узнае Господното намерение относно изброените старейшини, голяма част от съдържанието се отнася до цялата Църква.

1–5, Словата на старейшините, когато са повлияни от Светия Дух, са писание; 6–12, Старейшините трябва да проповядват и да кръщават, и знамения ще следват истински вярващите; 13–24, Първородният сред Аароновите синове може да служи като председателстващ епископ (тоест да държи ключовете на президентството като епископ) под ръководството на Първото президентство; 25–28, На родителите е заповядано да учат децата си на Евангелието; 29–35, Светиите трябва да спазват съботния ден, да се трудят усърдно и да се молят.

1 Моят служител Орсън Хайд беше призован чрез своето поставяне да оповестява вечното евангелие чрез аДуха на Живия Бог от народ на народ и от земя на земя, пред събранията на нечестивите в техните синагоги, като разисква с тях и им разяснява всички свети писания.

2 И ето, вижте, това е пример за всички онези, които бяха поставени в това свещеничество, чиято назначена мисия е да тръгнат.

3 И това е примерът за тях, че те ще аговорят според както им повелява Светият Дух.

4 И всичко, каквото те ще изрекат, когато са повлияни от аСветия Дух, ще бъде писание, ще бъде Господната воля, ще бъде Господното намерение, ще бъде Господното слово, ще бъде Господният глас и бсилата Божия за спасение.

5 Ето, това е обещанието Господне за вас, о, вие, служители Мои.

6 Затова дерзайте и не се абойте, защото Аз, Господ, съм с вас и ще застана до вас, и вие ще дадете свидетелство за Мен, тъкмо Исус Христос, че Аз съм Синът на Живия Бог, че Аз бях, че Аз Съм и че Аз трябва да дойда.

7 Това е словото Господне към теб, служителю Мой аОрсън Хайд, и също към служителя Ми Люк Джонсън, и към служителя Ми Лаймън Джонсън, и към служителя Ми Уйлям Е. МакЛелън, и към всички верни старейшини от Моята църква:

8 аТръгнете по целия свят, бпроповядвайте евангелието на всяко всъздание, като действате с гвластта, която Аз съм ви дал, като дкръщавате в името на Отца и на Сина, и на Светия Дух.

9 И атози, който повярва и е кръстен, ще бъде бспасен, а този, който не повярва, ще бъде восъден.

10 И този, който повярва, ще бъде благословен със азнамения, които ще последват тъкмо както е писано.

11 И на вас ще ви бъде дадено да узнаете азнаменията на времената и знаменията за пришествието на Сина Човешки.

12 И за колкото Отец даде свидетелство, за толкова на вас ще ви бъде дадена сила да ги азапечатате за вечен живот. Амин.

13 А сега, относно нещата в допълнение към заветите и заповедите, те са тези:

14 Отсега насетне остава в определеното от Господа време и други аепископи да бъдат отделени за църквата, за да служат тъкмо както първия;

15 затова те ще бъдат ависши свещеници, които са достойни, и те ще бъдат назначавани от бПървото Президентство на Мелхиседековото Свещеничество, освен ако не са истински потомци на вАарон.

16 И ако са истински потомци на аАарон, те имат законно право над епископството, ако те са първородните сред синовете на Аарон;

17 защото първородният държи правото на председателството над това свещеничество и аключовете или властта на същото.

18 Никой човек няма законно право на тази служба да държи ключовете на това свещеничество, освен ако той не е аистински потомък и първороден на Аарон.

19 Но тъй като един ависш свещеник на Мелхиседековото Свещеничество има власт да изпълнява задълженията на всички по-нисши служби, той може да изпълнява задълженията в службата на бепископа, когато не може да се намери истински потомък на Аарон, при условие, че той е призован и отделен, и поставен в тази власт от ръцете на Първото Президентство на Мелхиседековото Свещеничество.

20 И един истински потомък на Аарон също трябва да е посочен от това Президентство, и да е намерен за достоен, и апомазан, и бпоставен от ръцете на това Президентство, иначе те не са законно овластени да изпълняват задълженията в това свещеничество.

21 Но по силата на повелението относно правото им на свещеничеството, предавано от баща на син, те може да изискат своето помазване, ако по всяко време могат да докажат потеклото си, или да го потвърдят чрез откровение от Господа под ръцете на гореспоменатото Президентство.

22 И отново, никой епископ или висш свещеник, който бъде отделен за това служение, не трябва да бъде даван под съд или осъждан за каквото и да е престъпление, освен ако не е пред аПървото Президентство на църквата.

23 И доколкото той бъде намерен за виновен пред това Президентство чрез свидетелство, което не може да се постави под съмнение, той ще бъде осъден.

24 И ако се покае, той ще бъде апростен според заветите и заповедите на църквата.

25 И отново, ако в Сион или в който и да е от неговите аколове, които са организирани, има бродители с деца, които до восем годишна възраст не ги гнаучат да разбират учението за покаянието, за вярата в Христа, Синът на живия Бог, за кръщението и дара на Светия Дух чрез полагане на ръце, дгрехът ще е върху главите на родителите.

26 Защото това ще бъде закон за жителите на аСион или в който и да е от неговите колове, които са организирани.

27 И децата им трябва да бъдат акръщавани за бопрощение на греховете си, когато станат на восем годишна възраст, и да приемат полагането на ръце.

28 И те също трябва да учат децата си да се амолят и да ходят праведно пред Господа.

29 И жителите на Сион трябва също да съблюдават асъботния ден, за да го пазят свят.

30 И жителите на Сион трябва също да помнят да вършат задълженията си, доколкото на тях им е назначено да се трудят с пълна вярност, защото ленивецът ще се помни пред Господа.

31 Сега Аз, Господ, не благоволявам в жителите на Сион, защото има аленивци сред тях; и децата им също растат в бнечестие; и те вне търсят ревностно богатствата на вечността, а очите им са изпълнени с алчност.

32 Тези неща не следва да бъдат така и трябва да бъдат премахнати от средата им; затова нека Моят служител Оливър Каудъри занесе тези указания в земята Сион.

33 И заповед Аз им давам, че този, който не съблюдава амолитвите си пред Господа в определеното им време, нека се бзапомни от съдията на Моя народ.

34 Тези ауказания са истинни и верни, затова не ги престъпвайте, нито ботнемайте от тях.

35 Ето, Аз съм аАлфа и Омега и бидвам скоро. Амин.