Писания
Учение и Завети 128
назад напред

Раздел 128

Послание от Джозеф Смит, Пророка, до Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, съдържащо допълнителни указания относно кръщението за мъртвите, с дата 6 септември 1842 г., Наву, щата Илинойс (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Местни и главни регистратори трябва да удостоверят факта на кръщенията за мъртвите; 6–9, Техните записи са валидни и са записани на земята и на небето; 10–14, Кръщелният купел е символ на гроба; 15–17, Илия възстанови властта относно кръщението за мъртвите; 18–21, Всички ключове, сили и власти на минали диспенсации са били възстановени; 22–25, Оповестени са благи и славни вести за живите и за умрелите.

1 Според както ви заявих в писмото си преди да напусна моя дом, че ще ви пиша от време на време и ще ви давам познание по отношение на много въпроси, аз сега подемам отново въпроса за акръщението за мъртвите, тъй като този въпрос изглежда че занимава ума ми и най-силно засяга чувствата ми, откакто съм преследван от моите врагове.

2 Написах ви няколко слова на откровение относно регистраторите. Аз получих и някои допълнителни виждания във връзка с този въпрос, които сега потвърждавам. Сиреч, в предходното ми писмо беше оповестено, че трябва да има арегистратор, който трябва да бъде очевидец и също да чуе с ушите си, та да може да направи истинен запис пред Господа.

3 И сега, във връзка с този въпрос, ще бъде много трудно за един регистратор да присъства по всяко време и да върши цялата работа. За да се избегне тази трудност, може да се назначи регистратор във всеки район на града, който е добре подготвен да води точен протокол; и нека той бъде много подробен и точен в записването на всички процедури, удостоверявайки в своя запис, че е видял с очите си и чул с ушите си, като даде датата, имената и тъй натататък, също и историята на цялото събитие, като назове до трима души, които присъстват, ако някой въобще присъства, които по всяко време, когато бъдат призовани, да могат да удостоверят същото, тъй че от устата на двама или трима асвидетели да може да бъде установена всяка дума.

4 След това, нека има главен регистратор, на който да могат да се предават другите записи, снабдени с документи с техните собствени подписи, удостоверяващи, че записът, направен от тях, е истинен. След това, главният църковен регистратор може да внесе записа в главната църковна книга заедно с удостоверенията и с всичките присъстващи свидетели, заедно със собственото си заявление, че той действително вярва, че горното заявление и записи са истинни, на основание своето познание относно общия характер и назначение на тези хора от църквата. И когато това бъде сторено в главната църковна книга, записът ще бъде точно толкова свят, че ще отговори на обреда точно по същия начин, все едно че той е видял с очите си и чул с ушите си, и е направил запис на същия в главната църковна книга.

5 Вие може да си помислите, че този ред на нещата е твърде подробен, но нека ви кажа, че това е само за да се отговори на волята Божия чрез придържане към обреда и подготовката, които Господ назначи и подготви преди основаването на света за аспасението на мъртвите, които ще умрат без бпознание за Евангелието.

6 И по-нататък, аз искам да си спомните, че Иоан Откровителят разглеждаше точно този въпрос по отношение на мъртвите, когато провъзгласи, според както ще го намерите записано в Откровение 20:12: И аз видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога; и книгите бяха разтворени, и друга книга бе разтворена, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според онези неща, които бяха написани в книгите, според техните дела.

7 Вие ще откриете в този цитат, че книгите са били разтворени и че друга книга е била разтворена, която е акнигата на живота; но мъртвите са били съдени според нещата, които са били записани в книгите, според техните дела; следователно, книгите, за които се говори, трябва да бъдат книгите, които съдържат запис на делата им и се отнасят до бзаписите, водени на земята. И книгата, която е книгата на живота, е записът, който се води на небето. Този принцип е в пълно съгласие с учението, което ви е заповядано в откровението, съдържащо се в писмото, което аз ви написах преди да напусна дома си: че във всички ваши записвания, то да може да бъде записано на небето.

8 Сега, същността на този обред се основава на асилата на свещеничеството, чрез откровението на Исус Христос, в което се дава, че всичко, което бвържете на земята, ще бъде вързано на небето и всичко, което развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Сиреч, ако погледнем превода по друг начин, всичко, което запишете на земята, ще бъде записано на небето, и всичко, което не запишете на земята, не ще бъде записано на небето; защото от тези книги мъртвите ви ще бъдат съдени, според техните собствени дела, независимо дали те самите лично са извършили вобредите, или чрез техен пълномощник според обреда, който Бог е приготвил за тяхното гспасение преди основаването на света, съгласно записите, които те са водили относно своите мъртви.

9 На някои това учение, за което говорим, може да се стори твърде необичайно — сила, която записва или връзва на земята и връзва на небето. При все това, през всичките периоди на света, винаги, когато Господ е давал адиспенсацията на свещеничеството на някой човек или на някаква група от хора чрез реално откровение, тази сила винаги е била давана. Следователно, всичко, което тези човеци са вършели с бвласт и в името Господне, и са го вършели истинно и вярно, и са водели точен и верен запис на същото, е станало закон на земята и на небето, и съгласно повеленията на великия вИехова, не може да бъде отменено. Това слово е вярно. Кой може да го послуша?

10 И отново, един предходен случай: Матея 16:18, 19: И Аз ти казвам, ти си Петър; и на тая канара ще съградя Аз Моята църква, и портите на ада няма да надделеят срещу нея. И ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

11 Сега, великата и величествена тайна в цялата тази работа и целокупната добрина във всичко това, което стои пред нас, се състои в придобиването на силите на Светото Свещеничество. За този, на когото тези аключове са дадени, няма никаква трудност да получи познание за фактите във връзка със бспасението на чедата човешки, както за живите, тъй и за мъртвите.

12 В това има аслава и бпочит, и вбезсмъртие, и вечен живот: Обредът на кръщение с вода е човекът да бъде гпотопен в нея, за да се отговори на подобието на мъртвите, тъй че единият принцип да може да бъде съгласуван с другия; да бъде потопен във водата и да излезе от водата е по подобие на възкресението на мъртвите, когато те излизат от гробовете си; тъй този обред бе учреден, за да даде връзката с обреда на кръщението за мъртвите, бидейки по подобие на мъртвите.

13 В резултат на това, акръщелният купел бе въведен като едно бподобие на гроба и бе заповядано да бъде на място, намиращо се отдолу на мястото, където живите имат обичай да се събират, за да се разграничат живите от мъртвите, тъй че всички неща да могат да имат свое подобие и за да могат да се съгласуват едно с друго — това, което е земно, да е в съгласие с това, което е небесно, тъй както Павел оповести, 1 Коринтяни 15:46, 47 и 48:

14 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после идва духовното. Първият човек е от пръст, земен; вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са също и онези, които са земни; и какъвто е небесният, такива са и онези, които са небесни. И каквито са земните записи по отношение на вашите мъртви, които са изготвени достоверно, такива са и списъците на небето. Това, следователно, е азапечатващата и свързваща сила или, в определен смисъл на думата, бключовете на царството, съдържащи ключа на впознанието.

15 И сега, възлюбени мои братя и сестри, уверявам ви, че тези са принципите по отношение на мъртвите и живите, които не могат лесно да бъдат подминати, що се отнася до нашето спасение. Защото тяхното аспасение е нужно и е от основно значение за нашето спасение, според както каза Павел относно бащите — че без нас те не могат да бъдат сторени бсъвършени, нито пък ние можем да бъдем сторени съвършени без нашите мъртви.

16 И сега, във връзка с кръщението за мъртвите, ще ви дам друг цитат от Павел, 1 Коринтяни 15:29: Иначе какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите, ако мъртвите никак не се възкресяват? Защо тогава те се кръщават заради мъртвите?

17 И отново, във връзка с този цитат, аз ще ви дам цитат от един от пророците, който бе отправил взора си към авъзстановяването на свещеничеството, славните неща, които ще бъдат разкрити през последните дни, и по особен начин към този най-славен от всички въпроси, принадлежащи към вечното Евангелие, а именно кръщението за мъртвите; защото Малахия казва, последната глава, стихове 5-ти и 6-ти: Ето, Аз ще ви изпратя бИлия, пророка, преди идването на великия и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чедата, и сърцето на чедата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклятие.

18 Аз можех да дам и апо-ясен превод на това, но то е достатъчно ясно, за да послужи за целта ми и тъй както е. Достатъчно е да се знае в този случай, че земята ще бъде поразена с проклятие, освен ако няма спояващо бзвено от един или друг вид между бащите и чедата, по един или друг въпрос. И ето, кой е този въпрос? Това е вкръщението за мъртвите. Защото ние без тях не можем да бъдем сторени съвършени, нито те без нас могат да бъдат сторени съвършени. Нито пък също така те или ние можем да бъдем сторени съвършени без онези, които са умрели в Евангелието; защото необходимо е в откриването на гдиспенсацията на пълнотата на времената, която диспенсация сега започва да се открива, да настъпи едно цялостно, пълно и съвършено съединяване, и спояване заедно на диспенсации и ключове, и сили, и слава, и то да бъде разкрито от дните на Адам чак до сегашното време. И не само това, но и онези неща, които никога не са били разкривани от досноваването на света, а са били пазени скрити от мъдрите и разумните, за да бъдат разкрити на ебебетата и сучещите в тази диспенсация на пълнотата на времената.

19 Сега, какво чуваме в Евангелието, което сме получили? Един глас на радост! Глас на милост от небесата; глас на аистина изпод земята; благовестия за мъртвите; глас на радост за живите и за мъртвите, бблаговестия за велика радост. Колко прекрасни са върху планините внозете на оногова, който им носи благовестия за добро и който говори на Сион: Ето, твоят Бог царува! И като гросата на Кармил ще се спусне над тях познанието за Бог!

20 И отново, какво чуваме? Благовестия от аКумора! бМороний, ангелът небесен, да оповестява изпълнението на пророците — вкнигата, която ще бъде разкрита. Един глас Господен в пустошта на гФайет, окръг Сенека, който да оповестява тримата очевидци, които ще ддадат свидетелство за книгата! Гласът на еМихаил по бреговете на Саскуахана, който открива дявола, когато той се появява като ангел на жсветлината! Гласът на зПетър, Яков и Иоан в пустошта между Хармони, окръг Саскуахана и Колсвил, окръг Брум, на река Саскуахана, обявяващи, че притежават иключовете на царството и на диспенсацията на пълнотата на времената!

21 И отново, гласът Божий в стаята на стария ататко Уитмър във Файет, окръг Сенека и на разни места и по различно време през всичките пътешествия и злощастия на тази Църква на Исус Христос на светиите от последните дни! И гласът на Михаил, архангела, гласът на бГавриил, и на вРафаил и на различни гангели от Михаил или дАдам до днешно време, всички провъзгласяващи своите едиспенсации, своите права, своите ключове, своите почести, своето величие и слава, и силата на свещеничеството си, които ни дават ред по ред, жправило след правило, тук малко и там малко; които ни дават утешение, които ни изявяват онова, което ще дойде, които потвърждават знадеждата ни!

22 Братя, не трябва ли да продължаваме в такова едно велико дело? Вървете напред, а не назад. Кураж, братя, и напред, напред към победата! Нека сърцата ви ликуват и бъдат извънредно радостни. Нека земята избухне в апесен. Нека мъртвите изрекат химни на вечна възхвала на Цар бЕмануил, Който е постановил преди още светът да бъде това, което ще ни позволи да ги воткупим от гтъмницата им, защото затворниците ще си тръгнат свободни.

23 Нека апланините възкликнат от радост, а всички вие, равнини, провикнете се високо, а всички вие, морета и суши, разкажете за чудесата на вашия Вечен Цар! И вие, реки, потоци и ручеи, течете надолу с радост. И нека горите и всичките полски дървета хвалят Господа, а вие, твърди бскали, плачете от радост! И нека слънцето, луната и вутринните звезди запеят заедно, и нека всички синове Божии възкликнат от радост! И нека вечните създания провъзгласяват името Му во веки веков! И отново казвам аз, колко славен е гласът, който чуваме от небесата, провъзгласяващ в ушите ни слава и спасение, и почест, и гбезсмъртие, и двечен живот, царства, княжества и сили!

24 Ето, великият аден Господен е близо и кой може да биздържи деня на пришествието Му; и кой ще устои, когато Той се появи? Защото Той е като вогън на пречиствач и като сапун на тепавичар; и Той ще седне като един, който гпретопява и пречиства сребро; и Той ще очисти синовете на дЛевий, и ще ги прочисти като злато и сребро, за да могат да принесат на Господа еприношение в праведност. Прочее, нека и ние като църква и като народ, и като светии от последните дни да принесем на Господа приношение в праведност; и нека да представим в светия Му храм, когато бъде завършен, книга, съдържаща жзаписите за умрелите ни, която ще заслужава пълно приемане.

25 Братя, имам да ви казвам много неща по въпроса, но засега ще привърша и ще продължа по въпроса друг път. Аз съм както винаги ваш смирен служител и неизменен приятел,

Джозеф Смит.