Писания
Учение и Завети 87


Раздел 87

Откровение и пророчество за война, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на 25 декември 1832 г. (History of the Church, 1:301–302). Този раздел е получен по времето, когато братята размишляват и разискват за робството на африканците на американския континент и за робството на чедата човешки по целия свят.

1–4, Предсказана е война между северните и южните щати; 5–8, Големи бедствия ще връхлетят всички жители на земята.

1 Наистина, тъй казва Господ относно войните, които скоро ще се случат, които ще започнат с бунта на аЮжна Каролина и които накрая ще завършат със смъртта и окаянието на много душѝ.

2 И ще дойде времето, когато авойна ще се излее върху всички народи, като се започне от това място.

3 Защото ето, южните щати ще се отделят от северните щати; и южните щати ще повикат други народи, тъкмо народа на Великобритания, както той се нарича; и те ще повикат също и други народи, за да се защитят от други народи, и тогава авойна ще се излее върху всички народи.

4 И ще стане така, че след много дни аробите ще се надигнат против господарите си и ще бъдат строени и обучени за война.

5 И също ще стане така, че остатъкът, тези, които останат в тази земя, ще се строят сами и ще бъдат много разгневени, и ще огорчат езичниците със силно огорчение.

6 И тъй, жителите на земята ще аскърбят поради меч и кръвопролитие; и чрез бглад, и мор, и земетресение, и гръм от небето, и също чрез ужасни и живи светкавици, жителите на земята ще бъдат накарани да почувстват яростта и негодуванието, и внаказващата ръка на един Всемогъщ Бог, докато постановеното изтребление не сложи пълен гкрай на всички народи,

7 та викът на светиите и на акръвта на светиите за отмъщение върху техните врагове да престане да възлиза от земята до ушите на Господа на бСилите.

8 Затова, азастанете на свети места и бъдете непоклатими, докато не настъпи денят Господен, защото ето, той идва бскоро, казва Господ. Амин.