Писания
Учение и Завети 4
назад напред

Раздел 4

Откроеие, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на баща му Джозеф Смит-старши, в Хармони, щата Пенсилвания, през февруари 1829 г. (History of the Church, 1:28).

1–4, Доблестната служба спасява Господните служители; 5–6, Божествените качества ги правят подходящи за служението; 7, Божиите неща трябва да се търсят.

1 Сега ето, ачудно дело е на път да се появи сред чедата човешки.

2 Ето защо, о, вие, които се отправяте в аслужба на Бога, гледайте да Му бслужите с цялото си всърце, мощ, разум и сила, за да може да застанете гневинни пред Бога в последния ден.

3 Ето защо, ако имате желания да служите Богу, вие сте апризовани за делото;

4 Защото ето, анивата е вече бяла за бжътва; и ето, този, който простира своя сърп в силата си, същият трупа в вхранилището, за да не погине, а да донесе спасение на душата си.

5 И авярата, бнадеждата, вмилосърдието и глюбовта, с дочи, отправени единствено към еславата Божия, го правят подходящ за делото.

6 Запомнете: вяра, адобродетел, знание, въздържаност, бтърпение, братска благост, благочестие, милосърдие, всмирение, гусърдие.

7 аИскайте и ще получите; хлопайте и ще ви се отвори. Амин.