Писания
Учение и Завети 51


Раздел 51

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Томсън, щата Охайо, през май 1831 г. (History of the Church, 1:173–174). По това време светиите, преселващи се от източните щати, започват да пристигат в Охайо и става необходимо да се дадат точни разпоредби за заселването им. Тъй като това начинание принадлежи най-вече към епископската служба, епископ Едуард Партридж търси указания по въпроса и Пророкът запитва Господа.

1–8, Едуард Партридж е определен да урежда настойничествата и имуществата; 9–12, Светиите трябва да постъпват честно и да получават еднакво; 13–15, Те трябва да имат епископско хранилище и да организират имуществата си съгласно Господния закон; 16–20, Охайо трябва да бъде временно място за събиране.

1 Вслушай се в Мен, казва Господ, твоят Бог, и Аз ще говоря на Моя служител аЕдуард Партридж, и ще му дам напътствия, защото нужно е той да получи напътствия как да организира тези люде.

2 Защото нужно е те да бъдат организирани съгласно азаконите Ми, иначе те ще бъдат отхвърлени.

3 Затова нека Моят служител Едуард Партридж и тези, които е избрал, в които е Моето благоволение, да определят на тези люде техните дялове, на всеки човек аравноправно, според семейството му, според обстоятелствата му и според неговите потребности и бнужди.

4 И нека Моят служител Едуард Партридж, когато определя дяла на един човек, да му дава писмен документ, който ще гарантира дяла му, че той ще го запази, тъкмо това право и това наследство в църквата, докато не прегреши и бъде счетен за недостоен от гласа на църквата да принадлежи на църквата, съгласно законите и азаветите на църквата.

5 И ако прегреши и не е считан за достоен да принадлежи на църквата, той няма да има власт да изиска онзи дял, който е посветил на епископа за бедните и нуждаещите се от Моята църква; тъй че той не ще задържи дара, но ще има право само на онзи дял, който е прехвърлен на него.

6 И тъй всички неща ще бъдат гарантирани аспоред бзаконите на страната.

7 И нека това, което принадлежи на тези люде, бъде определено на тези люде.

8 И за апарите, които останат на тези люде, нека бъде назначен пълномощник на тези люде да вземе бпарите, за да доставя храна и облекло, съгласно потребностите на тези люде.

9 И нека всеки човек да постъпва ачестно и бъде равен сред тези люде, и да получава по равно, за да може да бъдете бедно, тъкмо както Аз съм ви заповядал.

10 И нека това, което принадлежи на тези люде, да не бъде взимано и давано на други, от адруга църква.

11 Затова, ако друга църква получи пари от тази църква, нека те ги изплатят на тази църква отново, според както те се съгласят;

12 и това ще бъде вършено от епископа или пълномощника, който ще бъде определен с агласа на църквата.

13 И отново, нека епископът определи ахранилище за тази църква; и нека всички неща, както в пари, тъй и в храна, които са повече от това, което е бнеобходимо за потребностите на тези люде, да се държат на разположение на епископа.

14 И нека той също си запази за собствените си потребности и за потребностите на семейството си, тъй като ще бъде зает да върши тази работа.

15 И тъй, Аз давам правото на тези люде да се организират съгласно Моите азакони.

16 И Аз им посвещавам атази земя за късо време, докато Аз, Господ, не се погрижа за тях по друг начин и не им заповядам да тръгнат оттам;

17 но часът и денят не са им дадени, затова те трябва да действат на тази земя като че за години напред и това ще се превърне в тяхно добро.

18 Ето, това ще бъде апример за служителя Ми Едуард Партридж за други места, във всички църкви.

19 И всеки, който бъде намерен за верен, справедлив и мъдър анастойник, ще влезе в брадостта на своя Господ и ще наследи вечен живот.

20 Истина ви казвам, Аз съм Исус Христос, Който аидва скоро, в бчас, когато не го мислите. Тъкмо тъй. Амин.