Писания
Учение и Завети 96


Раздел 96

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 4 юни 1833 г. като пример на светиите в Къртлънд, показващо реда в града или кола на Сион (History of the Church, 1:352–353). Поводът е една конференция на висши свещеници и главен обект на внимание е разпореждането с едни земи, притежавани от Църквата близо до Къртлънд, известни като Френската ферма. Тъй като на конференцията не се постига съгласие кой трябва да поеме грижата за фермата, всички се съгласяват да запитат Господ по този въпрос.

1, Къртлъндският кол на Сион трябва да се направи силен; 2–5, Епископът трябва да разпредели наследствата сред светиите; 6–9, Джон Джонсън трябва да стане член на обединеното сдружение.

1 Ето, казвам ви, това тук е мъдрост, чрез която да може да узнаете как трябва да действате относно този въпрос, защото за Мен е целесъобразно този акол, който Аз поставих за силата на Сион, да бъде направен силен.

2 Затова, нека Моят служител Нюъл К. Уитни да поеме грижата за мястото, което бе назовано между вас, на което Аз замислям да построя Мой святи дом.

3 И отново, нека то бъде разделено на парцели съгласно мъдростта, за ползата на онези, които търсят наследства, според както бъде определено на един съвет между вас.

4 Затова внимавайте да се погрижите за този въпрос и за онази част, която е необходима за ползата на Моето асдружение, за целите на представянето на словото Ми на чедата човешки.

5 Защото ето, истина ви казвам, това, което е най-целесъобразно за Мен, е, че словото Ми трябва да тръгне към чедата човешки, с цел смекчаване сърцата на чедата човешки за ваше добро. Тъкмо тъй. Амин.

6 И отново, истина ви казвам, за Мен е мъдро и целесъобразно Моят служител Джон Джонсън, чието приношение Аз съм приел и чиито молитви Аз съм чул, на когото давам обещание за вечен живот, доколкото той спазва заповедите Ми отсега нататък,

7 защото той е потомък на аИосиф и участник в благословиите на обещанието, направено на бащите му,

8 истина ви казвам, за Мен е целесъобразно той да стане член на сдружението, та да може да спомогне за представянето на словото Ми сред чедата човешки.

9 Затова вие трябва да го поставите в тази благословия и той трябва да търси усърдно да премахне задълженията, които са над дома, назован от вас, за да може той да живее в него. Тъкмо тъй. Амин.