Писания
Учение и завети 74


Раздел 74

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в окръг Уейн, щата Ню Йорк, през 1830 г. Още преди организирането на Църквата възникват въпроси относно правилния начин на кръщение, което подтиква Пророка да търси отговори по въпроса. В Историята на Джозеф Смит е записано, че това откровение е обяснение на 1 Коринтяните 7:14, стих, който често е бил цитиран в подкрепа на кръщението на малки деца.

1–5, Павел съветва Църквата от неговите дни да не следва закона на Моисей; 6–7, Малките деца са свети и са осветени чрез Единението.

1 Защото невярващият съпруг се освещава чрез съпругата и невярващата съпруга се освещава чрез съпруга, инак децата ви щяха да бъдат нечисти, но сега са свети.

2 Сега, в дните на апостолите законът на обрязването го е имало сред всички юдеи, които не вярваха в евангелието на Исуса Христа.

3 И стана така, че се надигна голям раздор сред людете относно закона на обрязването, защото невярващият съпруг желаеше децата му да бъдат обрязани и да станат подчинени на закона на Моисей, който закон беше изпълнен.

4 И стана така, че децата, отгледани в подчинение на закона на Моисей, се вслушваха в преданията на бащите си и не вярваха в евангелието на Христа, и чрез това те станаха несвети.

5 Ето защо, поради тази причина, апостолът писа до църквата, давайки им заповед не от Господ, а от себе си, че вярващ не трябва да се съединява с невярващ, освен ако законът на Моисей не бъде премахнат сред тях,

6 та децата им да могат да останат без обрязване и за да може да бъде премахнато преданието, което казва, че малките деца са несвети; защото това го имаше сред юдеите.

7 Но малките деца са свети, бидейки осветени чрез единението на Исуса Христа и това е, което означават писанията.