Писания
Учение и Завети 74


Раздел 74

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през януари 1832 г. (History of the Church, 1:242). Пророкът пише: След получаването на предходното слово Господне (У. и З. 73) аз започнах отново с превода на Писанията и се трудех усърдно почти точно до конференцията, която трябваше да се проведе на 25-ти януари. През този период аз получих също и следното, като обяснение на Първото Послание до Коринтяните, глава 7-ма, стих 14-ти (History of the Church, 1:242).

1–5, Павел съветва Църквата от неговите дни да не следва закона на Моисей; 6–7, Малките деца са свети и са осветени чрез Единението.

1 Защото аневярващият съпруг се освещава чрез съпругата и невярващата съпруга се освещава чрез съпруга, инак децата ви щяха да бъдат нечисти, но сега са свети.

2 Сега, в дните на апостолите законът на обрязването го е имало сред всички юдеи, които не вярваха в евангелието на Исуса Христа.

3 И стана така, че се надигна голям араздор сред людете относно закона на бобрязването, защото невярващият съпруг желаеше децата му да бъдат обрязани и да станат подчинени на взакона на Моисей, който закон беше изпълнен.

4 И стана така, че децата, отгледани в подчинение на закона на Моисей, се вслушваха в апреданията на бащите си и не вярваха в евангелието на Христа, и чрез това те станаха несвяти.

5 Ето защо, поради тази причина, апостолът писа до църквата, давайки им заповед не от Господ, а от себе си, че вярващ не трябва да се асъединява с невярващ, освен ако бзаконът на Моисей не бъде премахнат сред тях,

6 та децата им да могат да останат без обрязване и за да може да бъде премахнато преданието, което казва, че малките деца са несвяти; защото това го имаше сред юдеите.

7 Но малките адеца са бсвяти, бидейки восветени чрез гединението на Исуса Христа и това е, което означават писанията.