Писания
Учение и Завети 12
назад напред

Раздел 12

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джозеф Найт-старши в Хармони, щата Пенсилвания, през май 1829 г. (History of the Church, 1:47–48). Джозеф Найт е повярвал на изявленията на Джозеф Смит относно това, че притежава плочите с Книгата на Мормон и относно работата по превода, която тогава е била в ход, и няколкократно отдава материална подкрепа на Джозеф Смит и писаря му, което им дава възможност да продължат да превеждат. По молба на Джозеф Найт, Пророкът запитва Господа и получава откровението.

1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–9, Всички, които желаят и имат нужните способности, може да съдействат на Господното дело.

1 аЕдно велико и чудно дело е на път да се появи сред чедата човешки.

2 Ето, Аз съм Бог; вслушай се в словото Ми, което е живо и могъщо, по-остро от двуостър меч за разцепване надве и на ставите, и на мозъка; затова вслушай се в словото Ми.

3 Ето, нивата е вече бяла за жътва; затова всеки, който желае да жъне, нека простре своя сърп в силата си и жъне, докато трае денят, че да може да съхрани за душата си вечно спасение в царството Божие.

4 Да, всеки, който простре сърпа си и зажъне, същият е призован от Бога.

5 Ето защо, ако поискаш от Мен, ще получиш; ако похлопаш, ще ти бъде отворено.

6 Сега, тъй като си поискал, ето, казвам ти, спазвай Моите заповеди и търси да осъществяваш и установяваш делото на Сион.

7 Ето, Аз говоря на тебе и също на всички онези, които имат желание да осъществяват и установяват това дело.

8 И никой не може да съдейства за това дело, освен ако не е асмирен и изпълнен с блюбов, имащ ввяра, гнадежда и дмилосърдие, бидейки въздържан във всичко, което ще бъде поверено на грижата му.

9 Ето, Аз, Който изричам тези слова, съм светлината и животът на света, затова вслушай се с всички сили и тогава ти си призован. Амин.