Писания
Учение и Завети 10


Раздел 10

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през лятото на 1828 г. (History of the Church, 1:20–23). В него Господ уведомява Джозеф за промени, направени от нечестиви човеци в 116-те ръкописни страници от превода на Книгата на Лехий в Книгата на Мормон. Тези ръкописни страници са били загубени от владението на Мартин Харис, на когото листовете са били временно поверени (Виж заглавието към раздел 3). Злото намерение е било да се изчака очакваното повторно превеждане на материала, обхванат в откраднатите страници, и тогава да се злепостави преводачът, като се покажат различия, породени от промените. Това, че тази нечестива цел е била зачената от лукавия и че това е било известно на Господ още когато Мормон, древният нефитски историк, е правел съкращението си на събраните плочи, е показано в Книгата на Мормон (виж Словата на Мормон 1:3–7).

1–26, Сатана подтиква нечестиви човеци да се противопоставят на делото Господне; 27–33, Той търси да унищожи душѝте на човеците; 34–52, Евангелието трябва да стигне до ламанитите и до всички народи чрез Книгата на Мормон; 53–63, Господ ще установи Църквата Си и евангелието Си сред човеците; 64–70, Той ще събере покаялите се в Своята Църква и ще спаси покорните.

1 Сега ето, Аз ти казвам, че понеже ти предаде онези писания, за които имаше сила, дадена ти да ги превеждаш посредством аУрима и Тумима, в ръцете на един бнечестив човек, ти си ги загубил.

2 В същото време ти загуби също и дара си, и аумът ти стана помрачен.

3 При все това, той сега ти е авъзстановен отново; ето защо, гледай да си верен и продължавай до завършването на остатъка от работата по превода, тъй както си започнал.

4 Не тичай апо-бързо и не се труди повече, отколкото имаш бсили и средства, осигурени, за да можеш да превеждаш; но бъди вусърден до края.

5 аМоли се винаги, за да може да излезеш победител; да, за да може да победиш Сатана и за да може да избегнеш ръцете на служителите на Сатана, които поддържат неговото дело.

6 Ето, те са се опитали да те аунищожат; да, тъкмо бчовекът, на когото ти си се доверил, се е опитал да те унищожи.

7 И по тази причина Аз казах, че той е нечестив човек, защото се е опитал да отнеме нещата, които са ти били поверени; и също се е опитал да унищожи дара ти.

8 И понеже ти си предал писанията в негови ръце, ето, нечестиви човеци са ти ги отнели.

9 Ето защо, ти си ги предал, да, това, което беше свещено - на нечестие.

10 И ето, аСатана е внушил в сърцата им да променят словата, които ти си сторил да бъдат записани или които ти си превел и които са излезли от ръцете ти.

11 И ето, Аз ти казвам, че понеже са променили словата, те звучат противно на това, което ти преведе и стори да бъде записано.

12 И по този начин дяволът се е опитал да заложи лукав план, та да може да унищожи това дело,

13 защото той им е внушил в сърцата да направят това, та чрез лъжа да може да кажат, че са те ахванали в словата, които ти си се бил преструвал, че превеждаш.

14 Истина ти казвам, че не ще позволя на Сатана да изпълни злото си намерение в това.

15 Защото ето, той им е внушил в сърцата да те накарат да изкушиш Господа, твоя Бог, като Му поискаш да ги преведеш отново.

16 И тогава ето, те си казват и мислят в сърцата си: Ще видим дали Бог му е дал сила да превежда; ако е тъй, Той също ще му даде сила отново;

17 И ако Бог му даде сила отново, или ако той преведе отново, сиреч, ако той изкара същите слова, ето, ние ги имаме същите у нас и сме ги променили;

18 Ето защо, те няма да съответстват и ние ще кажем, че той е излъгал в словата си и че няма никакъв дар, и че няма никаква сила;

19 Ето защо, ние ще го унищожим, а също и делото; и ние ще извършим това, за да може да не бъдем посрамени накрая и за да може да получим славата на света.

20 Истина, истина ти казвам, че Сатана има голяма власт над сърцата им; той ги аподтиква към ббеззаконие срещу това, което е добро;

21 и сърцата им са аразвратни, и пълни с бнечестия и мерзости; и те вобичат гмрака повече от светлината, защото дделата им са зли; ето защо, те не ще поискат от Мен.

22 аСатана ги подтиква, та да може да ботведе душите им към унищожение.

23 И тъй, той е заложил един лукав план, мислейки да унищожи делото Божие, но Аз ще го изискам от ръцете им и то ще се превърне в техен срам и осъждане в асъдния ден.

24 Да, той подтиква сърцата им към гняв срещу това дело.

25 Да, той им казва: Мамете и причаквайте да хванете, та да може да унищожите; ето, това не вреди. И тъй ги ласкае той, и им казва, че не е грях да аизлъжат, за да може да хванат човек в лъжа, та да може да го унищожат.

26 И тъй ги ласкае той и ги аподвежда, докато не завлече душите им долу в бпъкъла; и тъй той ги прави да се хванат в собствената си впримка.

27 И тъй ходи той нагоре и надолу, анасам и натам по земята, търсейки да унищожи бдушите на човеците.

28 Истина, истина ти казвам, горко на оногова, който лъже, за да измами, защото предполага, че друг лъже, за да аизмами, защото такива не са освободени от Божието бправосъдие.

29 Сега ето, те са променили тези слова, защото Сатана им казва: Той ви е измамил. И тъй ласкателно ги отклонява да вършат беззаконие, да те накарат да аизкушаваш Господа, твоя Бог.

30 Ето, Аз ти казвам, не превеждай отново онези слова, които се изплъзнаха от ръцете ти,

31 защото ето, те няма да изпълнят злите си намерения да излъжат срещу онези слова. И ето, ако изкараш същите слова, те ще кажат, че си излъгал и че си се преструвал, че превеждаш, и че си противоречиш.

32 И ето, те ще разгласят това и Сатана ще вкорави сърцата на людете, за да ги подтикне към гняв срещу тебе, тъй че те не ще повярват в Моите слова.

33 Тъй аСатана мисли да надвие твоето свидетелство в това поколение, та делото да не може да се появи в това поколение.

34 Но ето, това тук е мъдрост, и понеже Аз ти показвам амъдрост, и ти давам заповеди относно тези неща, какво трябва да извършиш: Не го показвай на света, докато не си завършил работата по превода.

35 Не се учудвай, че ти казах: Това тук е мъдрост, не го показвай на света, защото казах не го показвай на света, та ти да може да бъдеш предпазен.

36 Ето, Аз не казвам, че ти не трябва да го показваш на праведните.

37 Но тъй като ти не можеш винаги да отсъдиш аправедните, или тъй като не можеш винаги да различиш нечестивите от праведните, ето защо, Аз ти казвам: бЗамълчи, докато Аз не намеря за добре да сторя знайни на света всички неща относно това.

38 И сега, истина ти казвам, че има един разказ за онези анеща, които си написал и които са се изплъзнали от ръцете ти, издълбан върху бплочите на Нефи.

39 Да, и ти си спомняш, че беше казано в онези писания, че един по-подробен разказ за тези неща е даден върху плочите на Нефи.

40 И сега, понеже разказът, издълбан върху плочите на Нефи, е по-подробен относно нещата, които Аз в мъдростта си желая да доведа до знанието на людете чрез този летопис,

41 ето защо, ти ще преведеш издълбаванията, които са върху аплочите на Нефи, чак докато не дойдеш до царуването на цар Вениамин, сиреч, докато не дойдеш до това, което си превел и си задържал;

42 И ето, ти ще го публикуваш като Летописа на Нефи; и тъй ще объркам Аз онези, които са променили словата Ми.

43 Аз не ще позволя те да унищожат делото Ми; да, Аз ще им покажа, че Моята мъдрост е по-велика от лукавството на дявола.

44 Ето, те са взели само една част или съкращение на разказа на Нефи.

45 Ето, има много неща, издълбани върху плочите на Нефи, които хвърлят повече светлина върху евангелието Ми; ето защо, според Моята мъдрост е, че ти трябва да преведеш тази първата част от издълбаванията на Нефи и да я дадеш в този труд.

46 И ето, цялата останала част на този атруд съдържа всички онези части на Моето бевангелие, за които Моите свети пророци, да, а също и учениците Ми, впожелаха в молитвите си да се явят на тези люде.

47 И Аз им казах, че ще им бъде ададено според бвярата им в техните молитви.

48 Да, и това беше вярата им: Моето евангелие, което им дадох, та да могат да проповядват в дните си, да може да дойде до техните братя, аламанитите, а също и до всички, които бяха станали ламанити поради отцепничествата си.

49 Сега, това не е всичко — тяхната вяра в молитвите им също беше това евангелие да бъде сторено знайно, ако по възможност други народи завладеят тази земя.

50 И тъй, те оставиха в молитвите си благословия над тази земя, та всеки в тази земя, който повярва в това евангелие, да може да има вечен живот.

51 Да, та да може то да бъде свободно за всички, независимо от какъв народ, племе, език или люде може да са те.

52 И сега ето, според вярата им в техните молитви ще доведа Аз тази част на евангелието Ми до знанието на Моите люде. Ето, Аз не я довеждам, за да разруша това, което те са получили, а за да го изградя.

53 И по тази причина съм казал Аз: Ако това поколение не вкорави сърцата си, Аз ще установя църквата Си сред тях.

54 Сега, не казвам това, за да разруша Моята църква, а го казвам, за да изградя Моята църква.

55 Ето защо всички, които принадлежат към Моята църква, не трябва да се абоят, защото такива ще бнаследят вцарството небесно.

56 Но тъкмо онези, които не се абоят от Мен, нито спазват Моите заповеди, а градят бцъркви за тях самите, за да се вобогатяват, и всички онези, които вършат нечестие и градят царството на дявола — да, истина, истина ти казвам, че тъкмо те са тези, които Аз ще обезпокоя и ще сторя да треперят и се разтресат до сърцевината.

57 Ето, Аз съм Исус Христос, аСинът Божий. При своите Си дойдох, но своите Ми не Ме приеха.

58 Аз съм асветлината, която свети в мрака, но мракът я не схваща.

59 Аз съм Този, Който каза на учениците Си: аДруги бовце имам, които не са от тая кошара, и мнозина имаше, които не Ме вразбраха.

60 И Аз ще покажа на тези люде, че имах други овце и че те бяха клон от аДома Яковов.

61 И Аз ще изкарам наяве чудните им дела, които те извършиха в Мое име;

62 Да, и Аз ще изкарам наяве също и евангелието Си, което им беше проповядвано, и ето, те не ще отрекат онова, което ти си получил, а ще го изградят и ще изкарат наяве истинските точки на Моето аучение, да, и единственото учение, което е в Мен.

63 И това Аз правя, за да може да установя Моето евангелие, та да няма толкова много раздори; да, аСатана подбужда сърцата на людете към браздори относно точките на учението Ми; и в тези неща те се заблуждават, защото те визопачават писанията и не ги разбират.

64 Ето защо, Аз ще им открия това велико тайнство.

65 Защото ето, Аз ще ги асъбера, както кокошка събира своите пилци под крилата си, ако те не вкоравят сърцата си.

66 Да, ако поискат, те може да дойдат и да пият от аводите на живота свободно.

67 Ето, това е учението Ми — всеки, който се покае и адойде при Мен, същият е Моята бцърква.

68 Всеки, който аизвестява повече или по-малко от това, същият не е с Мен, а бпротив Мен; ето защо той не е от Моята църква.

69 И сега ето, всеки, който е от Моята църква и устои в Моята църква до края, него ще установя върху Моята аканара и бпортите на пъкъла не ще му надделеят.

70 И сега, запомни думите на Оногова, Който е животът и асветлината на света, твоят Изкупител, твоят бГоспод и твоят Бог. Амин.