Писания
Учение и Завети 131


Раздел 131

Поучения от Джозеф Смит, Пророка, дадени в Реймъс, щата Илинойс, на 16 и 17 май 1843 г. (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Селестиалният брак е необходим за възвисяването в най-висшите небеса; 5–6, Обяснено е как човеците се запечатват за вечен живот; 7–8, Всичкият дух е материя.

1 В аСелестиалната слава има три небеса или степени;

2 и за да се придобие анай-висшата, човек трябва да влезе в този ред на свещеничеството [което значи новият и вечен завет на ббрака];

3 и ако той не стори това, не може да я придобие.

4 Той може да влезе в някоя друга, но това е краят на царството му; той не може да има анарастване.

5 (17-ти май 1843 г.) По-сигурното апророческо слово означава човек да знае, че е бзапечатан за ввечен живот чрез откровение и духа на пророчеството, чрез силата на Светото Свещеничество.

6 Невъзможно е човек да бъде аспасен в бневежество.

7 Няма такова нещо като нематериална материя. Всичкият адух е материя, но тя е по-фина или чиста и може да бъде съзряна само от бпо-чисти очи.

8 Ние не можем да я видим, но когато телата ни бъдат пречистени, ще видим, че той е изцяло от материя.