Писания
Учение и Завети 86


Раздел 86

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 декември 1832 г. (History of the Church, 1:300). Това откровение е получено, докато Пророкът преглежда и редактира ръкописа на превода на Библията.

1–7, Господ дава значението на притчата за житото и плевелите; 8–11, Той обяснява свещеническите благословии за тези, които са законни наследници според плътта.

1 Наистина, тъй казва Господ на вас, служители Мои, относно апритчата за житото и за плевелите:

2 Ето, наистина Аз казвам, нивата беше светът, а апостолите бяха сеячите на семето;

3 и след като те изпаднаха в сън, великата гонителка на църквата, вероотстъпницата, блудницата, тъкмо аВавилон, който кара всички народи да пият от чашата му, в чиито сърца е седнал да царува врагът, тъкмо Сатана, и ето, тъкмо той сее плевелите, затова плевелите задушават житото и гонят бцърквата в пустошта.

4 Но ето, през апоследните дни, тъкмо сега, когато Господ започва да осъществява словото и стръкчето пониква, и е все още крехко,

5 ето, истина ви казвам, че аангелите призовават Господа ден и нощ и са готови, и очакват да бъдат изпратени, за да бпожънат нивите.

6 Но Господ им казва: Не изтръгвайте плевелите, докато стръкчето е все още крехко (защото наистина вярата ви е слаба), да не би да унищожите и житото.

7 Затова оставете житото и плевелите да растат заедно, докато жетвата не узрее напълно; тогава първо трябва да съберете житото отделно от плевелите и след събирането на житото, ето вижте, плевелите се връзват на вързопи и нивата остава да бъде изгорена.

8 Ето защо, тъй казва Господ на вас, с които асвещеничеството е продължило чрез потеклото на бащите ви,

9 защото вие сте законни анаследници според плътта и сте били бскрити от света с Христа в Бога,

10 затова вашият живот и свещеничеството остана и е нужно да остане чрез вас и потеклото ви до авъзстановяването на всички неща, изречени от устата на всички свети пророци, откакто свят светува.

11 Ето защо, благословени сте вие, ако постоянствате в добрината Ми, асветлина за езичниците и чрез това свещеничество, спасители на Моя народ, бИзраил. Господ го е изрекъл. Амин.