Писания
Учение и Завети 47


Раздел 47

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1831 г. (History of the Church, 1:166). До това време Оливър Каудъри е работел като църковен историк и регистратор. Джон Уитмър не е искал назначение като историк, но бидейки помолен да служи като такъв, той казал, че ще се подчини на Господната воля по този въпрос. Той вече бил служил като секретар на Пророка при записването на много от откровенията, получени във Файет, област Ню Йорк.

1–4, Джон Уитмър е посочен да води историята на Църквата и да пише за Пророка.

1 Ето, за Мен е целесъобразно Моят служител Джон да записва и води редовна аистория, и да ти помага, служителю Мой Джозеф, в записването на всички неща, които ще ти бъдат дадени, докато не бъде призован за други задължения.

2 Отново, истина ти казвам, че той също може да издига гласа си на събрания винаги, когато това бъде целесъобразно.

3 И отново, Аз ти казвам, че ще му бъде назначено да води постоянно църковните записи и история, защото Оливър Каудъри Аз назначих на друга служба.

4 Затова ще му бъде дадено от аУтешителя, доколкото той е верен, да записва тези неща. Тъкмо тъй. Амин.