Писания
Учение и Завети 27
назад напред

Раздел 27

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през август 1830 г. (History of the Church, 1:106–108). За подготовка на религиозна служба, при която трябвало да бъде отслужено причастието от хляб и вино, Джозеф се отправя да осигури вино. Той бива срещнат от небесен вестител и получава това откровение, част от което бива записано веднага, а остатъкът — през септември 1830 г. Сега в църквата се използва вода вместо вино при службите за причастието.

1–4, Обяснени са символите, използвани при вземане от причастието; 5–14, Христос и Неговите служители от всички диспенсации трябва да вземат от причастието; 15–18, Облечете се в Божието всеоръжие.

1 Слушай гласа на Исус Христос, твоя Господ, твоя Бог и твоя Изкупител, чието слово е аживо и силно.

2 Защото ето, Аз ви казвам, че няма значение какво ще ядете или какво ще пиете, когато вземате от апричастието, ако е тъй, че го вършите с очи, отправени единствено към бславата Ми, спомняйки си пред Отца Моето тяло, което беше отдадено за вас, и Моята вкръв, която беше пролята за гопрощението на грехове ви.

3 Затова заповед ви давам, че не трябва да купувате вино, нито спиртно питие от враговете си;

4 затова вие не трябва да опитвате никакво, освен ако не е младо, направено от вас; да, в това царство на Моя Отец, което ще бъде изградено на земята.

5 Ето, това е според Моята мъдрост, затова не се чуди, защото идва часът, когато Аз ще апия от плода на лозата с теб на земята и с бМороний, когото Аз съм ти изпратил да разкрие Книгата на Мормон, съдържаща пълнотата на Моето вечно евангелие, на когото съм поверил ключовете на летописа от всвитъка на Ефрем;

6 както и с аИлияс, на когото съм поверил ключовете за осъществяване на възстановяването на всички неща, изговорени от устата на всичките свети пророци, откакто свят светува, относно последните дни;

7 както и с Иоан, сина Захариев, който Захария той а(Илияс) посети и му даде обещание, че ще има син, и че името му трябва да бъде бИоан, и той ще бъде изпълнен с духа на Илияс;

8 който Иоан Аз съм изпратил на вас, служители мои Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри, за да ви постави в първото асвещеничество, което вие сте получили, за да можете да бъдете призовани и бпоставени, тъкмо както вАарон;

9 и също аИлия, на когото съм поверил ключовете на властта за бобръщане на сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите, та цялата земя да не може да бъде поразена с проклятие;

10 и също с Иосиф, и Яков, и Исаак, и Авраам, вашите бащи, чрез които аобещанията остават;

11 и също с Михаил или аАдам, бащата на всички, князът на всички, старият по дни;

12 и също с Петър, и Яков, и Иоан, които съм ви изпратил, чрез които съм ви апоставил и потвърдил да бъдете бапостоли и специални всвидетели за Моето име, и да носите ключовете на служението си и на същите неща, които Аз им разкрих;

13 на които съм аповерил бключовете на царството Ми и вдиспенсацията на гевангелието за дпоследните времена, и за епълнотата на времената, в които Аз ще събера заедно всички неща в жедно, както които са в небесата, така и които са на земята;

14 и също с всички онези, които Моят Отец Ми е адал от света.

15 Затова издигнете сърцата си и ликувайте, и опашете кръста си, и вземете върху си Моето авсеоръжие, за да сте способни да се противопоставите на злия ден, след като извършите всичко, за да може да бустоите.

16 Застанете, прочее, аопасали кръста си с бистината, носейки внагръдника на гправедността и с нозе, обути с приготовлението на евангелието на дмира, за което Аз съм изпратил Моите еангели да ви го поверят;

17 вземайки щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките аогнени стрели на нечестивите;

18 и вземете шлема на спасението и меча на Моя Дух, Който Аз ще излея върху вас, и Моето слово, което ви разкривам, и бъдете съгласни по отношение на всички неща, които искате от Мен, и бъдете верни докато Аз дойда, и вие ще бъдете аграбнати, та където съм Аз, да бъдете и вие бсъщо. Амин.