Писания
Учение и завети 100


Раздел 100

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и на Сидни Ригдън в Перисбърг, щата Ню Йорк, на 12 октомври 1833 г. Двамата братя, след като били разделени от семействата си за няколко дни, почувствали известна загриженост за тях.

1–4, Джозеф и Сидни трябва да проповядват Евангелието за спасението на душите; 5–8, На тях ще им бъде давано на часа какво трябва да кажат; 9–12, Сидни трябва да бъде говорител, а Джозеф трябва да бъде откровител и силен в свидетелството; 13–17, Господ ще издигне чисти хора и тези, които се подчиняват, ще бъдат спасени.

1 Наистина, тъй казва Господ на вас, приятели Мои, Сидни и Джозеф: Семействата ви са добре; те са в Моите ръце и Аз ще правя с тях това, което Ми се вижда за добре, защото в Мен е цялата сила.

2 Ето защо, следвайте Ме и слушайте съвета, който Аз ще ви дам.

3 Ето, вижте, Аз имам много люде на това място и в областите наоколо; и вратата на сполуката ще се отвори в областите наоколо в тази източна земя.

4 Ето защо, Аз, Господ, съм позволил да дойдете на това място; защото тъй Ми беше целесъобразно за спасението на душите.

5 Ето защо, истина ви казвам, издигнете гласовете си към този народ, изказвайте мислите, които Аз ще поставя в сърцата ви и няма да бъдете посрамени пред човеците,

6 защото ще ви бъде давано на часа, да, на момента, каквото трябва да кажете.

7 Но заповед ви давам Аз, че каквото и да провъзгласявате в Мое име, трябва да го провъзгласявате със сериозност в сърцето и с дух на кротост във всяко нещо.

8 И Аз ви давам това обещание, че доколкото вършите това, Светият Дух ще се излее в даването на свидетелство за всичко, което ще кажете.

9 И за Мен е целесъобразно ти, служителю Мой Сидни, да бъдеш говорител на тези люде, да, наистина, Аз ще те поставя в това призование, тъкмо да бъдеш говорител на Моя служител Джозеф.

10 И на него Аз ще дам сила да бъде силен в свидетелството,

11 а на тебе ще дам сила да бъдеш силен в обяснението на всички писания и да му бъдеш говорител, а той ще бъде откровител за теб, та да можеш да знаеш за верността на всичко, което се отнася до Моето царство на земята.

12 Затова продължете пътуването си и нека сърцата ви ликуват, защото ето, вижте, Аз съм с вас тъкмо до края.

13 А сега, Аз ви давам дума относно Сион. Сион ще бъде изкупен, макар че е порицаван за кратко време.

14 Вашите братя, служителите Ми Орсън Хайд и Джон Гулд са в Мои ръце и доколкото спазват заповедите Ми, те ще бъдат спасени.

15 Затова, нека сърцата ви се утешат, защото всички неща ще действат заедно за доброто на онези, които ходят праведно, и за светостта на църквата,

16 защото Аз ще Си издигна чисти люде, които ще Ми служат в праведност.

17 И всички, които призовават името Господне и спазват заповедите Му, ще бъдат спасени. Тъкмо тъй. Амин.

Отпечатай