Писания
Учение и Завети 124
назад напред

Раздел 124

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, на 19 януари 1841 г. (History of the Church, 4:274–286). Светиите са принудени да напуснат щата Мисури поради нарастващите гонения и незаконни актове срещу тях от страна на държавни служители. Заповедта да бъдат изтребени, издадена на 27 октомври 1838 г. от Лилбърн У. Богз, губернатор на щата Мисури, не им оставя друга възможност (History of the Church, 3:175). През 1841 г., когато е дадено това откровение, град Наву, който заема мястото на бившето село Комърс,щата Илинойс, е бил вече построен от светиите и седалището на Църквата е било установено там.

1–14, На Джозеф Смит му е заповядано да направи тържествено възвание за Евангелието до президента на Съединените Щати, до губернаторите и до управниците на всички народи; 15–21, Хайръм Смит, Дейвид У. Патен, Джозеф Смит-старши и други сред живите и мъртвите, са благословени за своята почтеност и добродетели; 22–28, На светиите е заповядано да изградят в Наву дом за настаняване на чужденци, както и храм; 29–36, Кръщенията за мъртвите трябва да се извършват в храмовете; 37–44, Господният народ винаги строи храмове за извършване на свети обреди; 45–55, Светиите са освободени от построяването на храм в окръг Джаксън поради подтисничеството от техните врагове; 56–83, Дават се указания за построяването на Дома в Наву; 84–96, Хайръм Смит е призован да бъде патриарх, да получи ключовете и да застане на мястото на Оливър Каудъри; 97–122, Уйлям Лоу и други получават съвети за своята работа; 123–145, Назовани са висши и местни служители, заедно с техните задължения и принадлежност към кворуми.

1 Наистина, тъй говори Господ на теб, служителю Мой, Джозеф Смит: Моето благоволение е в приношението ти и признанията, които си направил, защото за тази цел Аз съм те издигнал: че да мога да покажа мъдростта Си чрез анемощните неща на земята.

2 Твоите молитви са приемливи пред Мен и в отговор на тях Аз ти казвам, че ти си призован сега да направиш незабавно тържествено възвание за Евангелието Ми и за този акол, който Аз съм поставил да бъде крайъгълен камък в Сион, който ще бъде обработен с изтънченост, по подобие като за дворец.

3 Това възвание трябва да бъде направено до всички ацаре по света, до четирите му краища, до уважаемия избран президент и до височайшите губернатори на нацията, в която живеете, и до всички народи, пръснати навред по земята.

4 Нека бъде написано в дух на акротост и чрез силата на Светия Дух, Който ще бъде в теб по времето на написването на същото,

5 защото ще ти бъде дадено чрез Светия Дух да узнаеш волята Ми относно тези царе и властници, тъкмо това, което ще им се случи в едно идно време.

6 Защото ето, Аз скоро ще ги призова да обърнат внимание на светлината и славата на Сион, защото дошло е определеното време да му се окаже милост.

7 Призовете ги, прочее, с възвание на висок глас и с вашето свидетелство, без да се боите от тях, защото те са като атрева и всичката им слава е като цвят от нея, който скоро окапва, тъй че те също да могат да останат без извинение,

8 и за да мога Аз да ги посетя в деня на възмездието, когато снема от лицето Си покривалото, за да определя дела на угнетителя сред лицемерите там, където има аскърцане със зъби, ако те отхвърлят Моите служители и свидетелството Ми, което Аз съм им открил.

9 И отново, Аз ще ги посетя и ще смекча сърцата им, на мнозина от тях, за ваше добро, за да можете да намерите благодат в очите им, та да могат те да дойдат до асветлината на истината, а езичниците — до възвисяването, сиреч, издигането на Сион.

10 Защото денят на възмездието Ми идва скоро, в ачас, когато не го мислите. И къде ще има безопасност за Моите хора и убежище за онези от тях, които останат?

11 Събудете се, о, царе на земята! Елате, о, елате със златото и със среброто си в помощ на Моите хора в дома на Сионовите дъщери.

12 И отново, истина ти казвам, нека Моят служител Робърт Б. Томпсън ти помогне да напишеш това възвание, защото Моето благоволение е в него и в това, той да бъде с теб.

13 Нека той, прочее, се вслушва в съвета ти и Аз ще го благословя с множество благословии; нека отсега насетне той бъде верен и предан във всяко нещо и ще стане велик в очите Ми.

14 Но нека помни, че отчет за анастойничеството му Аз ще изискам от неговите ръце.

15 И отново, истина ти казвам, благословен е Моят служител аХайръм Смит, защото Аз, Господ, го обичам заради бпочтеността на сърцето му и понеже той обича това, което е праведно пред Мен, казва Господ.

16 И отново, нека Моят служител Джон К. Бенет да ти помага в твоя труд за изпращането на словото Ми до царете и народите на земята и да застане до теб, тъкмо до теб, служителю Мой, Джозеф Смит, в час на нещастие; и ако той приема асъвет, наградата му няма да пропадне.

17 И заради любовта си той ще бъде велик, защото ще бъде Мой, ако извърши това, казва Господ. Аз видях работата, която той е извършил; ще я приема и ако продължи така, ще го увенчая с благословии и велика слава.

18 И отново, Аз ти казвам, волята Ми е, че Моят служител Лаймън Уайт трябва да продължи да проповядва за Сион в дух на кротост, като изповяда Мен пред света и Аз ще го понеса нагоре като с акрила на орел, и той ще придобие слава и почит за себе си и за името Ми,

19 тъй че когато завърши делото си, Аз да мога да го приема при себе Си, тъкмо както сторих с Моя служител аДейвид Патен, който е с Мен сега, както и с Моя служител бЕдуард Партридж, както и с Моя възрастен служител вДжозеф Смит-старши, който седи гс Авраам от дясната му страна; и благословен и свят е той, понеже е Мой.

20 И отново, истина ти казвам, у Моя служител Джордж Милър няма аковарство, на него може да се вярва заради почтеността на сърцето му; и поради любовта, която има към Моето свидетелство, Аз, Господ, го обичам.

21 Ето защо, Аз ти казвам, че запечатвам на главата му службата на аепископ, както на служителя Ми Едуард Партридж, тъй че той да може да приема посвещенията за Моя дом, да може да дава благословии върху главите на бедните от народа Ми, казва Господ. Нека никой човек не презира Моя служител Джордж, защото той ще ме почита.

22 Нека Моят служител Джордж и Моят служител Лаймън, и Моят служител Джон Снайдър, и други, да съградят адом за Моето име, такъв, какъвто Моят служител Джозеф ще им покаже, на мястото, което той ще им покаже също.

23 И това ще бъде дом-пансион, дом, в който ще могат да идват чужденци отдалеч, за да отсядат в него; ето защо, нека бъде хубав дом, заслужаващ пълно одобрение, та умореният апътник да може да намери здраве и безопасност, докато обмисля Господното слово; да бъде бкрайъгълният камък, който Аз съм определил за Сион.

24 Този дом ще бъде здравословно обиталище, ако се построи за името Ми и ако управителят, който ще му бъде назначен, не допусне никакво омърсение да дойде върху му. Ще бъде свят, иначе Господ, вашият Бог, няма да обитава в него.

25 И отново, истина ти казвам, нека дойдат всички Мои светии отдалече.

26 Изпратете бързи вестоносци, да, избрани вестоносци, да им кажат: Елате с всичкото си злато и сребро, и скъпоценни камъни, и с всичките си старинни неща, и с всички, които имат познание за старинни неща; и всички, които желаят да дойдат, могат да дойдат и да донесат чимшир, ела и бор, заедно с всички ценни дървета на земята;

27 и с желязо, с мед и с пиринч, и с цинк, и с всичките ви скъпоценности на земята; и съградете адом за името Ми, за да бобитава Всевишният в него.

28 Защото няма място, намиращо се на земята, където Той да може да дойде и да авъзстанови отново онова, което е било загубено за вас, или което Той е отнел, тъкмо пълнотата на свещеничеството,

29 защото няма акръщелен купел на земята, тъй че те, Моите светии, да могат да бъдат бкръщавани за онези, които са мъртви,

30 защото мястото на този обред е в Моя дом и не може да бъде приемлив за Мен, освен само в дните на бедността ви, когато не сте в състояние да Ми изградите дом.

31 Но Аз заповядвам на вас, всичките Мои светии, да Ми апостроите дом и Аз ще ви дам достатъчно време да Ми построите дом; и през това време кръщенията ви ще бъдат приемливи за Мен.

32 Но ето, след края на това назначено време, кръщенията ви за мъртвите няма да бъдат приемливи за Мен; и ако вие не вършите тези неща, в края на назначеното време ще бъдете отхвърлени като църква, заедно с мъртвите ви, казва Господ, вашият Бог.

33 Защото истина ви казвам, че след като сте имали достатъчно време да Ми изградите дом, където е мястото на обреда на кръщение за мъртвите, за което същият е учреден отпреди основаването на света, кръщенията ви за вашите мъртви не могат да бъдат приемливи за Мен,

34 защото в това са постановени аключовете на светото свещенничество, та да можете вие да получите чест и слава.

35 И след това време, кръщенията ви за мъртвите, извършени от онези, които са пръснати навред, няма да са приемливи за Мен, казва Господ.

36 Защото е постановено, че в Сион, в коловете му и в Ерусалим, тези места, които Аз съм определил за аубежище, трябва да бъдат местата на кръщенията ви за вашите мъртви.

37 И отново, истина ви казвам, как могат вашите аумивания да бъдат приемливи за Мен, освен ако не ги извършвате в дом, построен за Моето име?

38 Защото по тази причина Аз заповядах на Моисей да построи една аскиния, която те трябваше да носят със себе си в пустошта, и да построят бдом в земята на обещанието, та онези обреди, които са били скрити отпреди света да съществува, да могат да бъдат разкрити.

39 Ето защо, истина ви казвам, че вашите апомазвания и вашите умивания, и вашите бкръщения за мъртвите, и втържествените ви събрания, и вашите възпоменания за гжертвоприношенията ви от Левиевите синове, за вашите откровения в днай-светите ви места, в които получавате общението, и вашите повеления и отсъждания за началото на откровенията и основаването на Сион, и за славата, почитта и надаряването на всички негови подразделения, са постановени чрез обреда на Моя свети дом, за който на Моите люде винаги се заповядва да построяват за святото Ми име.

40 И истина ви казвам, нека този дом бъде съграден за Моето име, та да мога да разкрия в него Моите обреди на хората Си.

41 Защото Аз благоволявам да аразкрия на Своята църква неща, които са били пазени бскрити отпреди основаването на света, неща, които се отнасят до диспенсацията на впълнотата на времената.

42 И аАз ще покажа на Моя служител Джозеф всички неща относно този дом и свещеничеството му, както и мястото, където трябва да бъде построен.

43 И вие ще го построите на мястото, на което смятате да го построите, защото това е мястото, на което Аз избрах да го построите.

44 И ако се трудите с цялата си мощ, Аз ще осветя това място, тъй че то ще бъде сторено асвято.

45 И ако Моите хора се вслушат в гласа Ми и в гласа на аслужителите Ми, които съм назначил да водят Моите хора, ето, истина ви казвам, те няма да бъдат помръднати от мястото си.

46 Но ако те не се вслушват в гласа Ми, нито в гласа на хората, които Аз съм назначил, те няма да бъдат благословени, защото оскверняват светите Ми земи и светите Ми обреди и устави, и светите Ми слова, които Аз им давам.

47 И ще стане така, че ако вие построите дом за святото Ми име, но не вършите нещата, които казвам, Аз няма да изпълня аклетвата, която ви дадох, нито ще изпълня обещанията, които очаквате от ръцете Ми, казва Господ.

48 Защото анаместо благословии, вие чрез собствените си дела си навличате проклятия, гняв, негодувание и възмездия върху собствените си глави, чрез вашите безумия и чрез всичките си мерзости, които вършите пред Мен, казва Господ.

49 Истина, истина ви казвам, че когато Аз давам заповед на някои от синовете човешки да извършат дело в Мое име и тези синове човешки тръгнат с цялата си мощ и с всичко, което имат, за да извършат това дело и не прекратяват аусърдието си, и техните врагове ги връхлетят и им попречат да извършат това дело, ето, на Мен ми подобава да не бизисквам повече това дело от ръцете на тези синове човешки, но да приема техните приношения.

50 А беззаконието и престъпването на светите Ми закони и заповеди Аз ще астоваря като възмездие върху главите на онези, които попречиха на Моето дело, до трето и до четвърто бпоколение, докато те не се впокаят и Ме мразят, казва Господ Бог.

51 Ето защо, по тази причина съм приел Аз приношенията на онези, на които заповядах да построят град и адом за името Ми в окръг бДжаксън, щата Мисури, но им беше попречено от техните врагове, казва Господ, вашият Бог.

52 И Аз ще наложа върху главите им авъзмездие, гняв и негодувание, ридание и мъка, и скърцане със зъби, до трето и четвърто поколение, докато те не се покаят и Ме мразят, казва Господ, вашият Бог.

53 И това ви го давам за пример, за ваше утешение относно всички онези, на които е било заповядано да извършат едно дело, а им е било попречено от ръцете на техните врагове и чрез подтисничество, казва Господ, вашият Бог.

54 Защото Аз съм Господ, вашият Бог и ще спася всички онези от братята ви, които са били ачисти по сърце и са били бубити в земята Мисури, казва Господ.

55 И отново, истина ви казвам, Аз отново ви заповядвам да построите адом за Моето име, тъкмо на това място, за да можете да Ми бдокажете, че сте верни във всички неща, които Аз ви заповядвам, та да мога да ви благословя и да ви увенчая с почит, безсмъртие и вечен живот.

56 И сега, казвам ви относно Моя адом-пансион, който Аз съм ви заповядал да построите за настаняването на чужденци: Нека бъде построен за Моето име и нека името Ми бъде върху него, и нека Моят служител Джозеф и домочадието му намерят място там, от поколение на поколение.

57 Защото това помазване съм поставил на главата му: че неговата благословия ще бъде поставена също и на главите на потомците му след него.

58 И както казах на аАвраам относно племената на земята, тъй казвам Аз и на Моя служител Джозеф: Чрез тебе и чрез бпотомството ти ще бъдат благословени племената на земята.

59 Затова, нека Моят служител Джозеф и потомството му след него да имат място в този дом, от поколение на поколение, во веки веков, казва Господ.

60 И нека името на този дом се нарече Дом Наву, и нека бъде приятно обиталище за човека и място за почивка на уморения пътник, та да може той да размишлява относно славата на Сион и славата на този негов крайъгълен камък,

61 та да може да получава също и съвет от онези, които Аз съм определил да бъдат като славни анасаждения и като бстражи по стените му.

62 Ето, истина ти казвам, нека Моят служител Джордж Милър и Моят служител Лаймън Уайт, и Моят служител Джон Снайдър, и Моят служител Питър Хауз да се устроят и назначат един от тях да бъде президент на техния кворум с цел построяването на този дом.

63 И те ще създадат устав, чрез който да могат да продават акции за построяването на този дом.

64 И те не трябва да приемат по-малко от петдесет долара за дял от акция в този дом; и на тях ще им бъде позволено да приемат до петнадесет хиляди долара от човек за акции в този дом,

65 но на тях няма да им бъде позволено да приемат над петнадесет хиляди долара от човек за акции в този дом.

66 И на тях няма да им бъде позволено да приемат под петдесет долара от човек за дял от акции в този дом.

67 И на тях няма да им бъде позволено да приемат никой човек като акционер на този дом, освен ако същият не им плати акциите си на ръка по времето, когато получава акции.

68 И съразмерно с количеството акции, за които той им плаща на ръка, ще получава той акции в този дом, но ако не им плати нищо на ръка, той няма да получи никакви акции в този дом.

69 И всеки, който им плати акции на ръка, това ще бъде за акции в този дом, за него самия и за поколението му след него, от поколение на поколение, докато той и наследниците му държат тези акции и не продадат или преотстъпят акциите извън техния контрол, според собствената си свободна воля и действие, ако искате да вършите Моята воля, казва Господ, вашият Бог.

70 И отново, истина ви казвам, че ако Моят служител Джордж Милър и Моят служител Лаймън Уайт, и Моят служител Джон Снайдър, и Моят служител Питър Хауз получат на ръка някакви акции в пари или в имущества, чрез които получават истинската стойност на парите, те не трябва да влагат никаква част от тези акции за някаква друга цел, а само за този дом.

71 И ако те все пак вложат някаква част от тези акции някъде другаде освен за този дом, без съгласието на акционера, и не заплатят четирикратно за акциите, които са вложили някъде другаде, а не за този дом, те ще бъдат проклети и ще загубят мястото си, казва Господ Бог, защото Аз, Господ, съм Бог и не мога да бъда аподиграван в никое от тези неща.

72 Истина ви казвам, нека Моят служител Джозеф им плати на ръка акции за изграждането на този дом според както му се види за добре; но Моят служител Джозеф не може да плати над петнадесет хиляди долара за акции от този дом, нито под петдесет долара; нито това може да стори който и да е друг човек, казва Господ.

73 Има и други също, които желаят да узнаят волята Ми относно тях, защото те са поискали от ръцете Ми.

74 Ето защо, Аз ви казвам относно Моя служител Уинсън Найт: Ако иска да върши волята Ми, нека вложи за акции в този дом за себе си и за поколението му след него, от поколение на поколение.

75 И нека издига гласа си дълго и силно сред людете, за да азащитава делото на бедните и нуждаещите се; и нека той не се провали, нито сърцето му да се обезкуражи, и Аз ще бприема от приношенията му, защото те няма да са за Мен като приношенията на Каин, понеже той ще бъде Мой, казва Господ.

76 Нека семейството му ликува и отвърне сърцето си от страданието, защото Аз съм го избрал и помазал, и той ще бъде уважаван посред дома си, защото Аз ще опростя всичките му грехове, казва Господ. Амин.

77 Истина ви казвам, нека Моят служител Хайръм вложи за акции в този дом според както му се види за добре, за себе си и за поколението му след него, от поколение на поколение.

78 Нека Моят служител Айзък Галанд да вложи за акции в този дом, защото Аз, Господ, го обичам заради делото, което той е извършил, и ще опростя всичките му грехове; ето защо, нека той бъде споменаван за участие в този дом, от поколение на поколение.

79 Нека Моят служител Айзък Галанд бъде назначен сред вас и бъде поставен от Моя служител Уйлям Маркс, и благословен от него, за да тръгне с Моя служител Хайръм и да извършва делото, което Моят служител Джозеф ще им укаже, и те ще бъдат много благословени.

80 Нека Моят служител Уйлям Маркс плати за акции в този дом, според както му се види за добре, за себе си и за поколението си, от поколение на поколение.

81 Нека Моят служител Хенри Дж.Шерууд плати за акции в този дом според както му се види за добре, за себе си и за потомството му след него, от поколение на поколение.

82 Нека Моят служител Уйлям Лау плати за акции в този дом според както му се види за добре, за себе си и и за потомството му след него, от поколение на поколение.

83 Ако той желае да върши волята Ми, нека да не взема семейството си в източните земи, тъкмо в Къртлънд; при все че Аз, Господ, ще изградя Къртлънд, Аз, Господ, имам приготвено наказание за жителите му.

84 И относно Моя служител Алмън Бабит има много неща, в които Аз не благоволявам; ето, той желае да установи свой съвет вместо съвета, който Аз съм поставил, тъкмо този на Президентството на Моята Църква; и той поставя азлатен телец за поклонение на людете Ми.

85 Нека никой човек, който е дошъл тук, желаейки да спазва Моите заповеди, да не си атръгва от това място.

86 Ако те живеят тук, нека живеят в Мен, и ако умрат, нека умрат в Мен, защото тук ще си апочинат от всичките си трудове и ще продължат делата си.

87 Ето защо, нека Моят служител Уйлям да се уповава на Мен и да спре да се бои за семейството си поради болестта из страната. Ако Ме аобичате, спазвайте Моите заповеди и болестта в страната ще се бобърне за славата ви.

88 Нека Моят служител Уйлям отиде и оповести вечното Ми евангелие на висок глас и с голяма радост, според както бъде подтикнат от аДуха Ми, на жителите на Уорсоу, също и на жителите на Картидж, също и на жителите на Бърлингтън, също и на жителите на Медисън, и да чака търпеливо и усърдно за бъдещи наставления на Моята обща конференция, казва Господ.

89 Ако той желае да изпълнява волята Ми, нека отсега насетне да се вслушва в съвета на Моя служител Джозеф и със средствата си да поддържа аделото на бедните, и да издаде бновия превод на светото Ми слово за жителите на земята.

90 И ако той извърши това, Аз ще го аблагословя с множество благословии, тъй че той няма да бъде изоставен, нито потомството му ще се намери да бпроси за хляб.

91 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител Уйлям бъде назначен, поставен и помазан като съветник на Моя служител Джозеф на мястото на Моя служител Хайръм, за да може Моят служител Хайръм да поеме свещеническата служба аПатриарх, която му беше определена от баща му с благословия, и също по право,

92 тъй че отсега насетне той да държи ключовете на апатриархалните благословии върху главите на всички Мои хора,

93 тъй че всеки, когото той благослови, да бъде благословен, и всеки, когото той апрокълне, да бъде проклет; и това, което той бвърже на земята, да бъде вързано на небето, а това, което развърже на земята, да бъде развързано и на небето.

94 Отсега насетне Аз му определям, че той може да бъде пророк и агледач, и откровител на Моята църква, също както служителят Ми Джозеф,

95 за да може да действа единно с Моя служител Джозеф и за да може да приема съвет от Моя служител Джозеф, който ще му покаже аключовете, чрез които може да иска и да получава, и да бъде увенчан със същата благословия и слава, и чест, и свещеничество, и дарове на свещеничеството, които някога бяха дадени на оногова, който беше Моят служител бОливър Каудъри,

96 та Моят служител Хайръм да може да даде свидетелство за нещата, които Аз ще му покажа, за да може името му да се запомни с почит от поколение на поколение, во веки веков.

97 Нека Моят служител Уйлям Лау също приеме ключовете, чрез които той може да иска и да получава благословии; нека той бъде асмирен пред Мен и без бковарство, и ще получи от Моя Дух, тъкмо вУтешителя, Който ще му изявява истината за всички неща, и ще му посочва в същия час какво трябва да каже.

98 И тези азнамения ще го следват: Той ще бизцелява болни, ще прогонва бесове и ще се избави от онези, които биха му дали смъртоносна отрова.

99 И ще бъде воден по пътеки, където аотровна змия не ще може да нарани петата му, и ще се извиси в бсилата на мислите си като на орлови криле,

100 и ако бъде тъй, че Аз поискам той да възкреси мъртвите, нека не възпира гласа си.

101 Ето защо, нека Моят служител Уйлям да издига гласа си и да не се щади, с радост и ликуване, и с възклицания: Осанна на Оногова, Който седи на престола во веки веков, казва Господ, вашият Бог.

102 Ето, казвам ви, че съм запазил една мисия за Моя служител Уйлям и за Моя служител Хайръм, и само за тях; и нека Моят служител Джозеф да си остане вкъщи, защото се нуждаят от него. Останалото ще ви покажа по-нататък. Тъкмо тъй. Амин.

103 И отново, истина ви казвам, ако Моят служител аСидни желае да Ми служи и да бъде съветник на Моя служител Джозеф, трябва да стане и да дойде, и да заеме службата на своето призвание, и да се смири пред Мен.

104 И ако той Ми принесе приемлив принос и признания, и остане с Моите хора, Аз, Господ, вашият Бог, ще го изцеля тъй, че той ще бъде изцелен, и ще издигне отново глас по планините, и ще бъде аговорител пред лицето Ми.

105 Нека дойде и настани семейството си в квартала, в който живее Моят служител Джозеф.

106 И през всички свои пътувания нека издига гласа си като със звук на тръба и предупреждава жителите на земята да бягат от идния гняв.

107 Нека той съдейства на Моя служител Джозеф и нека Моят служител Уйлям Лау също съдейства на Моя служител Джозеф в изготвянето на едно тържествено авъзвание до царете на земята, тъкмо както съм ви казал по-рано.

108 Ако Моят служител Сидни желае да върши волята Ми, нека не премества семейството си в аизточните земи, а нека смени жилището им, тъкмо както Аз съм казал.

109 Ето, волята Ми не е, че той трябва да търси безопасност и убежище извън града, който Аз съм ви определил, тъкмо град аНаву.

110 Истина ви казвам, ако той се вслуша в гласа Ми тъкмо сега, ще е добре за него. Тъкмо тъй. Амин.

111 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител Еймъс Дейвис плати на ръка акции на онези, които Аз съм назначил да построят дома-пансион, тъкмо Дома Наву.

112 Това той да направи, ако желае да има участие; и нека се вслуша в съвета на Моя служител Джозеф и да се труди със собствените си ръце, за да може да получи доверието на човеците.

113 И когато той докаже, че е верен във всичко, което ще му бъде поверено в негови ръце, да, дори да са малко неща, той ще бъда направен ауправител на много.

114 Нека той, прочее, се асмири, за да може да бъде възвисен. Тъкмо тъй. Амин.

115 И отново, истина ви казвам, ако Моят служител Робърт Д. Фостър иска да се подчини на гласа Ми, нека да построи дом за Моя служител Джозеф, в съгласие с договора, който е сключил с него, според както му се отваря възможност от време на време.

116 И нека той се покае за всичкото си безумие, и да се облече с амилосърдие, и да престане да върши зло, и да сложи настрана всички свои груби слова;

117 и също да плати акции на ръка на кворума на Дома Наву за него самия, за поколението след него, от поколение на поколение,

118 и да се вслуша в съвета на Моите служители Джозеф, Хайръм и Уйлям Лау, и на властите, които Аз съм призовал да положат основата на Сион, и на него ще му бъде добре во веки веков. Тъкмо тъй. Амин.

119 И отново, истина ви казвам, нека никой човек да не плаща за акции на кворума на Дом Наву, освен ако не е вярващ в Книгата на Мормон и в откровенията, които Аз съм ви дал, казва Господ, вашият Бог.

120 Защото което е аповече или по-малко от това, идва от злия и ще бъде придружено от проклятие, а не от благословии, казва Господ, вашият Бог. Тъкмо тъй. Амин.

121 И отново, истина ви казвам, нека кворумът на Дом Наву да получи като заплата справедливо възнаграждение за всичките си трудове при построяването на Дом Наву; и нека техните заплати бъдат според както се съгласят помежду си, що се отнася до техния размер.

122 И нека всеки човек, който плаща за акции, да поеме своята част от заплатите им, ако това е нужно за тяхната издръжка, казва Господ, иначе техните трудове трябва да им се зачетат за акции в този дом. Тъкмо тъй. Амин.

123 Истина ви казвам, Аз ви давам сега аслужителите, които принадлежат на Моето Свещеничество, та да можете да държите неговите бключове, тъкмо Свещеничеството, което е според реда на вМелхиседек, което е според реда на Моя Единороден Син.

124 Първо, Аз ви давам Хайръм Смит да бъде ваш апатриарх, да държи бзапечатващите благословии на Моята църква, тъкмо Светия Дух на вобещанието, с което сте гзапечатени за деня на изкуплението, за да може да не паднете, въпреки дчасът на изкушение, който може да ви споходи.

125 Аз ви давам Моя служител Джозеф да бъде председателстващ старейшина над цялата Ми църква, да бъде преводач, откровител, агледач и пророк.

126 Аз му давам за съветници Моя служител Сидни Ригдън и Моя служител Уйлям Лау, та да могат те да съставят кворум и Първо Президентство, за да приемат аоткровенията за цялата църква.

127 Аз ви давам Моя служител аБригъм Йънг да бъде президент на пътуващия съвет на Дванадесетте,

128 които аДванадесет държат ключовете за отваряне на властта на царството Ми по четирите краища на земята, и след това да бизпращат словото Ми до всяко създание.

129 Те са: Ибър Ч. Кимбъл, Парли П. Прат, Орсън Прат, Орсън Хайд, Уйлям Смит, Джон Тейлър, Джон Е. Пейдж, Уилфорд Уудръф, Уилърд Ричардс, Джордж А. Смит;

130 аДейвид Патен Аз съм бвзел при себе Си, но ето, неговото свещеничество никой човек не може да му отнеме; но истина ви казвам, друг може да бъде призован за същото това призвание.

131 И отново, Аз ви казвам, че ви давам ависш съвет като крайъгълен камък на Сион,

132 а именно: Самуел Бент, Хенри Дж. Шерууд, Джордж В. Харис, Чарлз К. Рич, Томас Гроувър, Нюъл Найт, Дейвид Дорт, Дънбар Уилсън; Сеймур Брънсън Аз съм взел при себе Си и никой човек не може да отнеме неговото свещеничество, но друг със същото свещеничество може да бъде назначен на мястото му и истина ви казвам, нека Моят служител Аарон Джонсън да бъде поставен в това призвание на негово място; Дейвид Фулмър, Алфеъс Кътлър, Уйлям Хънтингтън.

133 И отново, Аз ви давам Дон К. Смит да бъде президент на кворума на висшите свещеници,

134 която обред се въвежда с цел да се подпомагат онези, които ще бъдат назначени за президенти по места, сиреч, служители в различни аколове, пръснати навред.

135 Те могат също и да пътуват, ако решат, но по-добре е да бъдат поставени за президенти по места; това е службата на тяхното призвание, казва Господ, вашият Бог.

136 Аз му давам Амаса Лаймън и Ноа Пакард за съветници, та да могат те да председателстват кворума на висшите свещеници на Моята църква, казва Господ.

137 И отново ви казвам, Аз ви давам Джон А. Хикс, Самуел Уйлямс и Джеси Бейкър, които свещеници трябва да председателстват над кворума на астарейшините, който кворум е учреден за проповедници по места; въпреки това, те могат да пътуват, но все пак са поставени да бъдат проповедници по места на Моята църква, казва Господ.

138 И отново, Аз ви давам Джозеф Йънг, Джосая Бътърфийлд, Даниел Майлс, Хенри Харимън, Зира Пулсифър, Ливай Хенкок и Джеймс Фостър да председателстват над кворума на аседемдесетте,

139 който кворум е учреден за пътуващи старейшини, които да дават свидетелство за името Ми по целия свят, там, където ги изпрати пътуващият висш съвет, сиреч, Моите апостоли, за да подготвят път пред лицето Ми.

140 Разликата между този кворум и кворума на старейшините е тази, че единият трябва да пътува непрекъснато, а другият да председателства над църквите от време на време; единият има отговорността да председателства от време на време, а другият няма отговорност да председателства, казва Господ, вашият Бог.

141 И отново, казвам ви, Аз ви давам Уинсън Найт, Самуел Х. Смит и Седрах Раунди, ако той приеме, да председателстват над аепископството; познание за споменатото епископство ви е дадено в книгата бУчение и Завети.

142 И отново, казвам ви, Аз ви давам Самуел Ралф и съветниците му за свещеници, и президента на учителите и съветниците му, също и президента на дяконите и съветниците му, също и президента на кола и съветниците му.

143 Гореспоменатите служби и ключовете за тях Аз съм ви дал за помощ и за управление, за делото на служението и за аусъвършенстване на светиите Ми.

144 И заповед ви давам, че вие трябва да попълните всички тези служби и да аодобрите онези имена, които Аз съм споменал, ако пък не, да ги отхвърлите на общата Ми конференция;

145 и че трябва да приготвите стаи за всички тези служби в Моя дом, когато го построите за името Ми, казва Господ, вашият Бог. Тъкмо тъй. Амин.