Писания
Учение и Завети 21


Раздел 21

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, във Файет, щата Ню Йорк, на 6-ти април 1830 г. (History of the Church, 1:74–79). Това откровение е дадено при организирането на Църквата на споменатата дата в дома на Питър Уитмър-старши. Участват шестима мъже, които са били кръстени преди това. Чрез единодушно гласуване тези хора изразяват своето желание и решителността си да се организират съгласно Божията заповед (виж раздел 20). Те също гласуват да приемат и подкрепят Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри като председателстващи служители на Църквата. Тогава, с полагане на ръце, Джозеф поставя Оливър за старейшина на Църквата и Оливър съответно поставя Джозеф. След отслужване на причастието, Джозеф и Оливър полагат ръце на участниците поотделно за даването на Светия Дух и за потвърждаването на всеки за член на Църквата.

1–3, Джозеф Смит е призован да бъде гледач, преводач, пророк, апостол и старейшина; 4–8, Неговото слово ще ръководи делото на Сион; 9–12, Светиите ще вярват на словата му, когато той говори чрез Утешителя.

1 Ето, трябва да има алетопис, воден сред вас и в него ти ще бъдеш наречен бгледач, преводач, пророк, вапостол на Исуса Христа, старейшина на църквата чрез волята на Бога Отца и благодатта на вашия Господ Исус Христос,

2 бидейки авдъхновен от Светия Дух да положиш основата ѝ и я изградиш за най-святата вяра;

3 която ацърква беше борганизирана и установена в годината на вашия Господ хиляда осемстотин и тридесета, в четвъртия месец и на шестия ден от месеца, който е наречен април.

4 Затова вие, подразбирайки църквата, трябва да се вслушвате във всички негови аслова и заповеди, които той ще ви даде, тъй както ги получава, ходейки в пълна бсвятост пред Мен.

5 Защото неговото аслово вие ще получавате като че ли от собствената Ми уста, в пълно търпение и вяра.

6 Защото вършейки тези неща, апортите на пъкъла не ще надделеят срещу вас; да, и Господ Бог ще разпръсне силите на бмрака пред вас и ще накара небесата да се вразтресат за ваше добро и за гславата на Неговото име.

7 Защото тъй казва Господ Бог: Него Аз съм вдъхновил да движи делото на аСион с могъща сила за добро и неговото усърдие Аз познавам, и молитвите му Аз съм чул.

8 Да, плача му за Сион Аз съм видял и ще направя тъй, щото той да не скърби повече за него; защото неговите дни за ликуване са дошли за аопрощаването на греховете му и за проявленията на Моите благословии върху неговите дела.

9 Защото ето, Аз ще аблагословя всички онези, които се трудят в блозето Ми с могъща благословия и те ще повярват на словата му, които са му дадени чрез Мен от вУтешителя, Който гизявява, че Исус бе дразпнат на кръст от егрешни човеци за греховете на жсвета, да, за опрощаването на греховете на зкаещото се сърце.

10 Затова нужно Ми е той да бъде апоставен от теб, Оливър Каудъри, за Мой то апостол;

11 като това бъде един обряд за теб, че ти си старейшина изпод неговата ръка, като той е апървият за теб, та ти да можеш да бъдеш старейшина за тази Христова църква, носеща Моето име,

12 и първият проповедник на тази църква, за църквата и пред света, да, пред езичниците; да, и тъй казва Господ Бог, ето, ето, на аюдеите също. Амин.