Писания
Учение и Завети 2
назад напред

Раздел 2

Извадка от словата на ангела Мороний към Джозеф Смит, Пророка, докато е бил в дома на бащата на Пророка в Манчестър, щата Ню Йорк, вечерта на 21 септември 1823 г. (History of the Church, 1:12). Мороний е последният от дългата поредица историци, които съставят летописа, който днес е пред света като Книгата на Мормон. (Сравни Малахия 4:5–6; също раздели 27:9; 110:13–16 и 128:18.)

1, Илия ще разкрие свещеничеството; 2–3, Обещанията, направени на бащите, са посадени в сърцата на децата.

1 Ето, Аз ще ти разкрия Свещеничеството чрез ръката на аИлия, пророка, преди да дойде бвеликият и страшен ден Господен.

2 И атой ще посади в сърцата на децата бобещанията, направени на бащите, и сърцата на децата ще се обърнат към бащите им.

3 Ако не беше тъй, цялата земя би била напълно опустошена при Неговото пришествие.