Писания
Официално изявление 2
назад

Официално изявление — 2

До всички заинтересовани:

На 30 септември 1978 г. по време на 148-мата полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, президент Н. Елдън Танер, първи съветник в Първото Президентство на Църквата, представи следното:

В началото на юни тази година Първото Президентство съобщи, че президент Спенсър У. Кимбъл е получил откровение, правейки достъпни свещеническите и храмовите благословии за всички достойни мъже в Църквата. Президент Кимбъл ме помоли да уведомя конференцията, че след като е получил това откровение, което е дошло до него след продължителен размисъл и молитви в свещените помещения на светия храм, той го представил на съветниците си, които са го приели и одобрили. След това то бе представено на Кворума на Дванадесетте Апостоли, които го одобриха единодушно, и впоследствие бе представено на всички други висши ръководители, които също го одобриха единодушно.

Президент Кимбъл ме помоли да прочета сега това писмо:

8 юни 1978 година

До всички висши и местни служители на свещеничеството на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни по целия свят:

Скъпи братя:

Бидейки очевидци на разрастването на делото Господне по земята, ние сме благодарни, че хора от много народи са отговорили на посланието на възстановеното Евангелие и се присъединяват към Църквата в непрекъснато нарастващ брой. Това от своя страна ни вдъхнови с желанието да направим достъпни за всеки достоен член на Църквата всички привилегии и благословии, които Евангелието предоставя.

Имайки предвид обещанията, направени от пророците и президентите на Църквата преди нас, че по някое време, според вечния план на Бога, всички наши братя, които са достойни, ще могат да получат свещеничеството, и бидейки очевидци на верността на онези, на които свещеничеството не е било дадено, ние се молихме дълго и искрено в полза на тези наши верни братя, прекарвайки дълги часове в Горната стая на Храма, умолявайки Господа за божествено напътствие.

Той чу нашите молитви и чрез откровение потвърди, че е дошъл отдавна обещаният ден, когато всеки верен и достоен мъж в Църквата може да получи светото свещеничество, със сила да упражнява божествената му власт и да се радва заедно с близките си на всяка благословия, която произтича от него, включително и на благословиите на храма. В съответствие с това, всички достойни мъже-членове на Църквата, могат да бъдат поставяни в свещеничеството, без значение на раса или цвят. Съветваме водачите на свещеничеството да следват системата на внимателно интервюиране на всички кандидати за поставяне в Аароновото или в Мелхиседековото свещеничество, за да е сигурно, че те отговарят на установените критерии за достойнство.

Ние заявяваме тържествено, че Господ е сторил сега знайна волята Си за благославянето на всички Негови чеда по земята, които ще се вслушат в гласа на Неговите упълномощени служители и се приготвят да получат всички благословии на Евангелието.

Искрено ваши,

Спенсър У. Кимбъл

Н. Елдън Танер

Марион Дж. Ромни

Първо Президентство

Признавайки Спенсър У. Кимбъл за пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, предлага се ние, като представително и овластено събрание, да приемем това откровение като словото и волята Господни. Всички, които са “за”, моля да да го покажат с вдигане на дясната си ръка. Тези, които са против — по същия начин.

Гласуването в подкрепа на гореспоменатото предложение беше единодушно.

Солт Лейк Сити, щата Юта, 30 септември 1978 година.