Писания
Учение и Завети 112


Раздел 112

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Томас Б. Марш в Къртлънд, щата Охайо, на 23 юли 1837 г. (History of the Church, 2:499–501). Това откровение съдържа словото Господне към Томас Б. Марш относно Дванадесетте Апостоли на Агнеца. Пророкът пише, че това откровение е получено в деня, в който Евангелието за пръв път се проповядва в Англия. Томас Б. Марш по това време е президент на Кворума на Дванадесетте Апостоли.

1–10, Дванадесетте трябва да изпратят Евангелието и да издигнат предупредителен глас към всички народи и люде; 11–15, Те трябва да понесат кръста си, да следват Исус и да пасат овцете Му; 16–20, Тези, които приемат Първото Президентство, приемат Господа; 21–29, Мрак покрива земята и само онези, които повярват и бъдат кръстени, ще бъдат спасени; 30–34, Първото Президентство и Дванадесетте държат ключовете на диспенсацията на пълнотата на времената.

1 Наистина, тъй казва Господ на теб, служителю Мой Томас: Аз съм чул молитвите ти и твоите милостини възлязоха за аспомен пред Мен в полза на онези твои братя, които бяха избрани да дават свидетелство за Моето име и да го бизпращат надалеч, сред всички народи, племена, езици и люде, и бяха поставени чрез посредничеството на Моите служители.

2 Истина ти казвам, имаше някои малко на брой неща в сърцето ти и в теб самия, в които Аз, Господ, не благоволих.

3 При все това, доколкото си се асмирил, ти ще бъдеш възвисен, ето защо, всички твои грехове са ти простени.

4 аДерзай в сърцето си пред Мен и ти ще даваш свидетелство за името Ми не само на безичниците, но също и на вюдеите, и ще изпращаш словото Ми към краищата на земята.

5 аСтарай се, прочее, сутрин след сутрин; и нека ден след ден да произлиза твоят бпредупредителен глас, и когато дойде нощта, нека жителите на земята да не задрямват от речта ти.

6 Нека твоето жилище да бъде в Сион и не апремествай дома си, защото Аз, Господ, имам за теб да свършиш едно велико дело за възвестяване на името Ми сред чедата човешки.

7 Ето защо, аопаши кръста си за делото. Нека нозете ти бъдат обути също, защото ти си избран и пътят ти води сред планините и сред много народи.

8 И чрез твоето слово мнозина надменни ще бъдат аснишени; и чрез твоето слово мнозина смирени ще бъдат възвисени.

9 Гласът ти ще бъде порицание за прегрешителя и нека чрез твоето порицание езикът на клеветника да престане извращенията си.

10 Бъди асмирен и Господ, твоят Бог, ще те води за ръка, и ще даде отговор на молитвите ти.

11 Аз познавам сърцето ти и съм чул твоите молитви относно братята ти. Не бъди пристра̀стен към тях в алюбовта си, по-голяма, отколкото към мнозина други, но нека любовта ти бъде към тях, както и към самия теб, и нека любовта ти изобилства към всички човеци и към всички, които обичат името Ми.

12 И моли се за братята ти — Дванадесетте. Предупреждавай ги строго заради името Ми и нека те бъдат предупредени за всичките си грехове; и бъдете верни пред Мен към аимето Ми.

13 И след техните аизкушения и многобройни бстрадания, ето, Аз, Господ, ще ги потърся и ако те не втвърдят сърцата си и не вкоравят вратовете си против Мен, те ще бъдат вобърнати и Аз ще ги излекувам.

14 Сега, Аз ти казвам и каквото казвам на теб, казвам го на всичките Дванадесет: Станете и се опашете, вдигнете акръста си, следвайте Ме и бпасете овцете Ми.

15 Не се възвеличавайте и не се абунтувайте против Моя служител Джозеф, защото истина ви казвам, Аз съм с него и ръката Ми ще бъде над него, и бключовете, които съм дал на него, а също и на вас, няма да му бъдат отнети, докато Аз не дойда.

16 Истина ти казвам, служителю Мой Томас, ти си човекът, който Аз съм избрал да държи ключовете на Моето царство, що се отнася до Дванадесетте, за в странство сред всички народи,

17 за да можеш да бъдеш Мой служител, който да отключва вратата на царството по всички места, където Моят служител Джозеф и Моят служител аСидни, и Моят служител бХайръм не могат да отидат,

18 защото на тях съм възложил за кратко време бремето на всичките църкви.

19 Затова, където и да те изпратят, ти иди, и Аз ще съм с теб; и на което и място да оповестяваш Моето име, авратата на успеха ще ти бъде отворена, тъй че да могат да приемат словото Ми.

20 Всеки, който априема словото Ми, Мен приема; и всеки, който Ме приема, приема тези от Първото Президентство, които Аз съм изпратил и които съм направил ваши съветници заради името Ми.

21 И отново, Аз ви казвам, че всеки, когото вие ще изпратите в Мое име чрез гласа на вашите братя, аДванадесетте, надлежно препоръчан и бупълномощен от вас, ще има сила да отвори вратата на царството Ми на всеки народ, където и да го изпратите,

22 доколкото се смири пред Мен и съблюдава словото Ми, и апослуша гласа на Духа Ми.

23 Истина, истина ви казвам, амрак покрива земята и още по-голям мрак — умовете на людете; и всяка плът е станала бпокварена пред Мен.

24 Ето, аотмъщението идва скоро върху жителите на земята — един ден на гняв, ден на изгаряне, ден на опустошение, на бплач, на жалба и ридание, и той ще дойде като вихрушка върху цялата земя, казва Господ.

25 И върху Моя дом ще азапочне, и от Моя дом ще тръгне, казва Господ:

26 Първо сред онези от вас, казва Господ, които атвърдяха, че познават името Ми, но не са Ме бпознавали и са вбогохулствали против Мен посред дома Ми, казва Господ.

27 Затова, гледайте да не се смущавате относно делата на Моята църква на това място, казва Господ,

28 а аочистете сърцата си пред Мен и бтръгнете по целия свят, и проповядвайте евангелието Ми на всяко създание, което не го е приело.

29 И който аповярва и бъде бкръстен, ще бъде спасен, а онзи, който не повярва и не бъде кръстен, ще бъде восъден,

30 защото на вас, аДванадесетте, и на тях, бПървото Президентство, които са назначени с вас да бъдат ваши съветници и ваши водачи, е дадена властта на свещеничеството за последен път през последните дни, в които е вдиспенсацията на пълнотата на времената,

31 която власт вие държите, заедно с всички онези, които са получили диспенсация по всяко време от началото на Сътворението.

32 Защото истина ви казвам, аключовете на диспенсацията, които сте получили, са бдошли от бащите и най-накрая са били изпратени от небесата на вас.

33 Истина ви казвам, вижте колко велико е вашето призвание. аОчистете сърцата си и одеждите си, да не би кръвта на това поколение да бъде бизискана от ръцете ви.

34 Бъдете верни, докато Аз дойда, защото Аз аидвам скоро; и Моята награда е с Мен: Да овъзмездя всеки човек, според каквито ще са бделата му. Аз съм Алфа и Омега. Амин.