Писания
Учение и Завети 67


Раздел 67

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. (History of the Church, 1:224–225). Поводът е специална конференция, на която се обсъждат и се предприемат действия по издаването на откровенията, вече получени от Господа чрез Пророка и се взема решение (виж заглавието към раздел 1). Решава се, че Оливър Каудъри и Джон Уитмър трябва да занесат ръкописите на откровенията в Индепендънс, където У. У. Фелпс да ги издаде като Book of Commandments (Книгата на Заповедите). Много от братята дават тържествено свидетелство, че откровенията, събрани по това време за издаване, действително са истинни, според както е било засвидетелствано от Светия Дух, излят върху тях. Пророкът записва, че след като откровението, известно като раздел 1, е било получено, е имало някои отрицателни коментари относно езика, използван в откровенията. Последвало е настоящото откровение.

1–3, Господ чува молитвите и бди над старейшините Си; 4–9, Той предизвиква най-мъдрия да възпроизведе най-незначителното от Неговите откровения; 10–14, Вярващите старейшини ще бъдат оживотворени чрез Духа и ще видят лицето на Бога.

1 Погледнете и се вслушайте, о, вие, астарейшини на Моята църква, които сте се събрали заедно, чиито молитви Аз съм чул и чиито сърца Аз познавам, и чиито желания са възлезли пред Мен.

2 Ето, вижте, Моите аочи са върху вас и небето, и земята са в ръцете Ми, и богатствата на вечността са Мои, за да ги давам.

3 Вие се постарахте да повярвате, че трябва да получите благословията, която ви беше предложена; но ето, истина ви казвам, имаше астрахове в сърцата ви и наистина това бе причината, че не получихте.

4 И сега Аз, Господ, ви давам асвидетелство за истинността на тези заповеди, които лежат пред вас.

5 Очите ви бяха върху Моя служител Джозеф Смит-младши и аезика му вие знаехте, и несъвършенствата му знаехте; и вие потърсихте в сърцата си познание, та да можете да се изразявате по-добре от неговия език, това също го знаете.

6 Сега, потърсете в Книгата на Заповедите тъкмо най-незначителната от тях и определете този, който е анай-мъдър измежду вас;

7 или ако има някой измежду вас, който да направи една като тях, тогава вие сте оправдани да кажете, че не знаете, че те са истинни;

8 Но ако вие не можете да направите една като тях, вие сте под осъждане, ако не ададете свидетелство, че те са истинни.

9 Защото вие знаете, че в тях няма неправда и че това, което е аправедно, слиза свише от Отца на бсветилата.

10 И отново, истина ви казвам, че това е ваша привилегия, и Аз давам обещание на вас, които сте поставени в това служение, че доколкото вие се отървете от азавист и бстрахове и се всмирите пред Мен, защото не сте достатъчно смирени, гзавесата ще се раздере и вие ще Ме двидите, и ще узнаете, че Аз съм, но не чрез плътския, нито чрез естествения разум, а чрез духовния.

11 Защото никой ачовек не е виждал Бога когато и да е в плътта, освен ако не е бил оживотворен от Духа Божий,

12 нито пък някой аестествен човек може да издържи на присъствието Божие, нито според плътския разум.

13 Сега не сте в състояние да издържите на присъствието Божие, нито на служението на ангели, затова постоянствайте в атърпение, докато не се бусъвършенствате.

14 Нека вашият разум не се обръща назад и когато станете адостойни, в определеното от Мен време, вие ще видите и ще узнаете онова, което ви беше предадено от ръцете на Моя служител Джозеф Смит-младши. Амин.