Писания
Учение и Завети 61


Раздел 61

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брега на река Мисури при Макълуейн Бенд, на 12 август 1831 г. (History of the Church, 1:202–205). На връщане за Къртлънд, Пророкът и десет старейшини пътуват надолу по река Мисури с канута. По време на третия ден от пътуването си те преживяват много опасности. В едно дневно видение старейшина Уйлям У. Фелпс вижда унищожителя, носещ се мощно по повърхността на водите.

1–12, Господ е повелил много унищожения по водите; 13–22, Водите бяха прокълнати от Иоан и унищожителят се носи по повърхността им; 23–29, Някои притежават силата да заповядват на водите; 30–35, Старейшините трябва да пътуват двама по двама и да проповядват Евангелието; 36–39, Те трябва да се подготвят за пришествието на Сина Човешки.

1 Погледнете и се вслушайте в гласа на Оногова, Който има цялата асила, Който е от вечност до вечност, тъкмо бАлфа и Омега, началото и краят.

2 Ето, наистина тъй казва Господ на вас, о, вие, старейшини на Моята църква, които сте събрани на това място, чиито грехове сега са ви простени, защото Аз, Господ, апрощавам греховете и съм бмилостив към онези, които визповядват греховете си със смирени сърца.

3 Но истина ви казвам, че няма нужда цялата тази група от Мои старейшини да се движи бързо по водите, докато обитателите и по двата бряга гинат в неверие.

4 При все това, Аз позволих това, за да можете да дадете свидетелство: Ето, има много опасности по водите, и особено отсега насетне.

5 Защото Аз, Господ, съм повелил в гнева Си много унищожения по водите, да, и особено по тези води.

6 При все това, всяка плът е в ръката Ми и тези сред вас, които са верни, няма да погинат от водите.

7 Затова, целесъобразно е Моят служител Сидни Гилбърт и служителят Ми аУйлям У. Фелпс да побързат с поръчението и с мисията си.

8 При все това, Аз не позволих вие да се разделите, докато не бяхте апорицани за всички ваши грехове, та да можете да сте едно, че да не погинете в бнечестие.

9 Но сега, наистина Аз казвам, нужно Ми е вие да се разделите. Затова нека Моите служители Сидни Гилбърт и Уйлям У. Фелпс се присъединят към предишната си група и предприемат пътуването си бързо, че да може да изпълнят мисията си; и чрез вяра те ще победят.

10 И доколкото са верни, те ще бъдат запазени и Аз, Господ, ще бъда с тях.

11 А нека останалите вземат онова, което е нужно за обличане.

12 Нека Моят служител Сидни Гилбърт вземе със себе си онова, което не им е нужно, според както ще се съгласите.

13 А сега, ето, за ваше адобро Аз ви дадох бзаповед относно тези неща и Аз, Господ, ще разисквам с вас, както с човеците от древни дни.

14 Ето, Аз, Господ, в началото благослових аводите, но в последните дни, чрез устата на Моя служител Иоан, Аз бпроклех водите.

15 Затова ще дойдат дните, когато никоя плът не ще бъде в безопасност по водите.

16 И ще бъде казано в идните дни, че никой не е способен да възлезе до земята Сион по вода, а само онзи, който е праведен по сърце.

17 И тъй както Аз, Господ, в началото апроклех земята, тъкмо тъй в последните дни Аз съм я благословил в подходящото ѝ време, за ползата на Моите светии, та да може да вземат от тлъстината ѝ.

18 И сега, Аз ви давам заповед и каквото казвам на един, казвам го на всички, че трябва да предупредите братята си относно тези води, та те да не идват, пътувайки по тях, да не би вярата им да пропадне, а те да бъдат уловени в примки.

19 Аз, Господ, съм повелил и унищожителят се носи по тяхната повърхност, и Аз не отменям повелението.

20 Аз, Господ, ви бях разгневен вчера, но днес гневът Ми е отвърнат.

21 Затова, нека онези, за които съм говорил, че трябва да предприемат бързо пътуването си, отново ви казвам, нека те предприемат пътуването си бързо.

22 И след късо време за Мен няма да е от значение, ако бъде тъй, че те изпълнят мисията си, дали те отиват по вода или по суша; нека това стане според както им бъде сторено знайно, съгласно тяхната преценка отсега насетне.

23 И сега, относно Моите служители Сидни Ригдън, Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри, нека те да не тръгват отново по водите, докато пътуват към домовете си, освен ако не е по канала; сиреч, те не трябва да тръгват да пътуват по води, освен по канала.

24 Ето, Аз, Господ, съм определил път за пътуването на Моите светии; и ето, това е пътят: след като напуснат канала, те ще пътуват по суша, доколкото им е заповядано да пътуват, и ще възлязат в земята Сион.

25 И те ще сторят като чедата Израилеви, аразпъвайки шатрите си по пътя.

26 И ето, тази заповед вие ще дадете на всички ваши братя.

27 При все това, на когото е дадена асила да заповядва на водите, на него е дадено от Духа да познава всичките Му пътища.

28 Затова, нека той да прави според както Духът на Живия Бог му заповядва, било то по суша или по вода, според както остава за Мен да сторя по-нататък.

29 И на вас ви е даден ходът на пътуване на светиите, или пътят за светиите от стана Господен.

30 И отново, истина ви казвам, служители Мои, че Сидни Ригдън, Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри не трябва да отварят устата си на събранията на нечестивите, докато не пристигнат в Цинцинати.

31 И на това място те ще издигнат гласовете си към Бога срещу тези люде, да, към Оногова, чийто гняв е разпален срещу нечестието им, едни люде, които са почти аузрели за унищожение.

32 И оттам нека те отпътуват към събранията на братята си, защото трудът им тъкмо сега е нужен повече сред тях, отколкото сред събранията на нечестивите.

33 А сега относно останалите, нека те пътуват и апровъзгласяват словото сред събранията на нечестивите, доколкото то е дадено,

34 и доколкото правят това, те ще аочистят одеждите си и ще бъдат неопетнени пред Мен.

35 И нека те пътуват заедно или адвама по двама, според както им се види за добре, нека само Моят служител Рейнолдс Кахуун и служителят Ми Самуел Х. Смит, в които е Моето благоволение, да не се разделят, докато не се върнат по домовете си и това с мъдра за Мен цел.

36 И сега, истина ви казвам, и това, което казвам на един, казвам го на всички: Дерзайте, адечица, защото Аз съм бсред вас и не съм ви визоставил.

37 И доколкото вие сте се смирили пред Мен, благословиите на ацарството са ваши.

38 Опашете кръста си, бъдете абдителни и трезви, очаквайки пришествието на Сина Човешки, защото Той идва в час, когато не го мислите.

39 аМолете се винаги, та да не изпаднете в бизкушение, та да може да издържите деня на Неговото пришествие, било то в живота, или в смъртта. Тъкмо тъй. Амин.