Писания
Учение и завети 70


Раздел 70

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 12 ноември 1831 г. В историята на Пророка е записано, че от 1-ви до 12-и ноември включително са се състояли четири специални конференции. На последното от тези събрания е обсъдено голямото значение на откровенията, които предстои да бъдат публикувани като Book of Commandments (Книгата със заповеди), и по-късно Учение и завети. Това откровение се дава след като на конференцията е гласувано, че откровенията са „толкова ценни за Църквата, колкото богатствата на цялата Земя“. Историята на Джозеф Смит определя тези откровения като „основа на Църквата през тези последни дни и полза за света, показваща, че ключовете на тайнствата на царството на нашия Спасител отново са поверени на човека“.

1–5, Назначени са настойници, за да издадат откровенията; 6–13, Тези, които се трудят в духовни неща, заслужават своята заплата; 14–18, Светиите трябва да са равни в материалните неща.

1 Погледнете и се вслушайте, о, вие, жители на Сион и всички вие, люде от Моята църква, които сте надалеч, и чуйте словото Господне, което Аз давам на Моя служител Джозеф Смит-младши, също и на служителя Ми Мартин Харис, също и на служителя Ми Оливър Каудъри, също и на служителя Ми Джон Уитмър, също и на служителя Ми Сидни Ригдън, също и на служителя Ми Уилям У. Фелпс, като заповед за тях.

2 Понеже Аз им давам заповед, затова вслушайте се и чуйте, защото тъй говори Господ на тях:

3 Аз, Господ, съм ги назначил и съм ги поставил да бъдат настойници на откровенията и заповедите, които съм им дал и които ще им дам по-нататък;

4 и сметка за това настойничество ще изискам Аз от тях в съдния ден.

5 Затова Аз съм им дал назначение и това е тяхната работа в църквата Божия, да се разпореждат с тях и с грижите за тях, да, и с ползите от тях.

6 Затова заповед им давам, че те не трябва да дават тези неща нито на църквата, нито на света;

7 при все това, ако те получат повече, отколкото е необходимо за нуждите си и потребностите си, то трябва да се дава в Моето хранилище.

8 И ползите ще бъдат посветени на жителите на Сион и на техните поколения, доколкото те станат наследници, съгласно законите на царството.

9 Ето, това е, което Господ изисква от всеки човек в неговото настойничество, тъкмо както Аз, Господ, съм назначил или по-нататък ще назнача на всеки човек.

10 И ето, никой, който принадлежи към църквата на живия Бог, не е освободен от този закон,

11 да, нито епископът, нито пълномощникът, който държи хранилището Господне, нито този, който е назначен в настойничество над тленни неща.

12 Този, който е назначен да се грижи за духовни неща, същият заслужава заплатата си, тъкмо както и онези, които са назначени в настойничество да се грижат за тленни неща;

13 да, дори още по-изобилно, което изобилие се умножава за тях чрез проявленията на Духа.

14 При все това, в тленните ви неща вие трябва да сте равни, при това не неохотно, иначе изобилието на проявленията на Духа ще бъде спряно.

15 Сега, тази заповед давам на Моите служители за тяхна полза, докато са живи, като проявление на благословиите Ми върху техните глави и като награда за усърдието им, и за тяхна сигурност;

16 за храна и за облекло, за наследство, за къщи и за земи, в каквито и обстоятелства Аз, Господ, да ги поставя, и където и Аз, Господ, да ги изпратя.

17 Защото те са били верни в много неща и сториха добре дотолкова, че не съгрешиха.

18 Ето, Аз, Господ, съм милостив и ще ги благословя, и те ще получат радост от това. Тъкмо тъй. Амин.