Писания
Учение и Завети 70


Раздел 70

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 12 ноември 1831 г. (History of the Church, 1:235–237). В историята, написана от Пророка, се заявява, че от 1-ви до 12-ти ноември включително са се състояли четири специални конференции. На последното от тези събрания е обсъдено голямото значение на Book of Commandments (Книгата на Заповедите), наречена по-късно Учение и Завети; Пророкът я обозначава като “основа на Църквата през тези последни дни и полза за света, показваща, че ключовете на тайнствата на царството на нашия Спасител отново са поверени на човека” (History of the Church, 1:235).

1–5, Назначени са настойници, за да издадат откровенията; 6–13, Тези, които се трудят в духовни неща, заслужават своята заплата; 14–18, Светиите трябва да са равни в материалните неща.

1 Погледнете и се вслушайте, о, вие, жители на Сион и всички вие, люде от Моята църква, които сте надалеч, и чуйте словото Господне, което Аз давам на Моя служител Джозеф Смит-младши, също и на служителя Ми Мартин Харис, също и на служителя Ми Оливър Каудъри, също и на служителя Ми Джон Уитмър, също и на служителя Ми Сидни Ригдън, също и на служителя Ми Уйлям У. Фелпс, като заповед за тях.

2 Понеже Аз им давам заповед, затова вслушайте се и чуйте, защото тъй говори Господ на тях:

3 Аз, Господ, съм ги назначил и съм ги поставил да бъдат анастойници за откровенията и заповедите, които съм им дал и които ще им дам по-нататък;

4 и сметка за това настойничество ще изискам Аз от тях в съдния ден.

5 Затова Аз съм им назначил и това е тяхната работа в църквата Божия, да се разпореждат с тях и с грижите за тях, да, и с ползите от тях.

6 Затова заповед им давам, че те не трябва да дават тези неща нито на църквата, нито на света;

7 при все това, ако те получат повече, отколкото е необходимо за нуждите си и потребностите си, то трябва да се дава в Моето ахранилище.

8 И ползите ще бъдат посветени на жителите на Сион и на техните поколения, доколкото те станат анаследници, съгласно законите на царството.

9 Ето, това е, което Господ изисква от всеки човек в неговото анастойничество, тъкмо както Аз, Господ, съм назначил или по-нататък ще назнача на всеки човек.

10 И ето, никой, който принадлежи към църквата на живия Бог, не е освободен от този закон,

11 да, нито епископът, нито апълномощникът, който държи хранилището Господне, нито този, който е назначен в настойничество над материални неща.

12 Този, който е назначен да се грижи за духовни неща, същият азаслужава заплатата си, тъкмо както и онези, които са назначени в настойничество да се грижат за материални неща;

13 да, дори още по-изобилно, което изобилие се умножава за тях чрез проявленията на Духа.

14 При все това, в материалните ви неща вие трябва да сте аравни, при това не неохотно, иначе изобилието на проявленията на Духа ще бъде спряно.

15 Сега, тази азаповед давам на Моите служители за тяхна полза, докато са живи, като проявление на благословиите Ми върху техните глави и като награда за бусърдието им, и за тяхна сигурност;

16 за ахрана и за облекло, за наследство, за къщи и за земи, в каквито и обстоятелства Аз, Господ, да ги поставя, и където и Аз, Господ, да ги изпратя.

17 Защото те са били верни в амного неща и сториха добре дотолкова, че не съгрешиха.

18 Ето, Аз, Господ, съм амилостив и ще ги благословя, и те ще получат радост от това. Тъкмо тъй. Амин.