Писания
Учение и Завети 88
назад напред

Раздел 88

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 декември 1832 г. (History of the Church, 1:302–312). То е озаглавено от Пророка “маслинов лист, … откъснат от Дървото на Рая, Господното послание до нас за мир” (History of the Church, 1:316). От историческите документи е видно, че части от това откровение са получени на 27 и 28 декември 1832 г. и на 3 януари 1833 г.

1–5, Верните светии получават онзи Утешител, Който е обещанието за вечен живот; 6–13, Всички неща се контролират и управляват от Светлината на Христа; 14–16, Възкресението идва чрез изкуплението; 17–31, Подчинението на селестиалния, терестриалния или на телестиалния закон подготвя човеците за съответното царство и слава; 32–35, Тези, които искат да останат в грях, остават нечисти и занапред; 36–41, Всички царства се управляват от закон; 42–45, Бог е дал закон за всички неща; 46–50, Човекът ще разбере дори и Бога; 51–61, Притчата за човека, който изпраща слугите си на нивата и ги посещава един след друг; 62–73, Приближете се до Господа и ще видите лицето Му; 74–80, Освещавайте се и се поучавайте един друг за ученията на царството; 81–85, Всеки човек, който е бил предупреден, трябва да предупреди ближния си; 86–94, Знамения, безпорядък на елементите и ангели приготвят пътя за пришествието Господне; 95–102, Ангелски тръби повикват умрелите по реда им; 103–116, Ангелски тръби оповестяват възстановяването на Евангелието, падението на Вавилон и битката на Великия Бог; 117–126, Търсете познание, установете Божи дом (храм) и се облечете с обвързването на милосърдието; 127–141, Излага се устройството на Училището за Пророци, включително и на обряда за умиване на нозе.

1 Наистина, тъй казва Господ на вас, които сте се събрали заедно, за да получите волята Му относно вас:

2 Ето, това е угодно на вашия Господ и ангелите ви се арадват; и бмилостинята на вашите молитви е възлязла до ушите на Господа на вСилите, и те са записани в гкнигата с имената на осветените, тъкмо на тези от селестиалния свят.

3 Затова Аз сега изпращам върху ви друг аУтешител, тъкмо на вас, приятели Мои, за да може Той, тъкмо бСветият Дух на обещанието, да пребъдва в сърцата ви; и този друг Утешител е същият, Който обещах на учениците Си, според както е записано в свидетелството на Иоана.

4 Този Утешител е обещанието, което Аз ви давам за авечен живот, тъкмо за бславата на селестиалното царство,

5 която слава е тази на църквата на аПървородния, тъкмо на Бога, най-святия от всички, чрез Исус Христос, Неговия Син;

6 атози, Който възлезе нависоко, също както и бслезе по-долу от всичко, с което Той всхвана всички неща, за да може да бъде във всичко и чрез всичко, гсветлината на истината,

7 която истина свети. Това е асветлината Христова. Също както Той е в слънцето и е светлината на слънцето и силата му, чрез която то беше бсъздадено.

8 Също както Той е в луната и е светлината на луната, и силата ѝ, чрез която тя беше създадена.

9 Също както Той е светлината на звездите и силата им, чрез която те бяха създадени;

10 и на земята също, и силата ѝ, тъкмо земята, върху която вие астоите.

11 И светлината, която свети и която ви дава светлина, е чрез Него, Който просветлява очите ви, която е същата светлина, оживотворяваща аразума ви,

12 която асветлина произхожда от Божието присъствие, за да бизпълва необятното пространство;

13 светлината, която е във авсички неща, която дава бживот на всички неща, която е взаконът, чрез който се управляват всички неща, тъкмо силата на Бога, Който седи на престола Си, Който е в лоното на вечността, Който е посред всички неща.

14 Сега, истина ви казвам, че чрез аизкуплението, което е направено, за вас се осъществява възкресението от мъртвите.

15 И адухът, и бтялото съставляват вдушата на човека.

16 И авъзкресението от мъртвите е изкуплението на душата.

17 И изкуплението на душата е чрез Оногова, Който оживотворява всички неща, в Чието лоно е повелено, че абедните и бкротките на вземята ще я наследят.

18 Ето защо, нужно е тя да бъде осветена срещу всякаква неправедност, за да може да бъде готова за аселестиалната слава;

19 защото след като постигне целта на сътворението си, тя ще бъде увенчана със аслава, тъкмо с присъствието на Бога Отец,

20 тъй че тела, които са от селестиалното царство, да може да я авладеят во веки веков, защото с такова бнамерение бе създадена и сътворена тя, и с такова намерение са восветени те.

21 И онези, които не са осветени чрез закона, който Аз съм ви дал, тъкмо Христовия закон, трябва да наследят друго царство, тъкмо това царство, което е терестриално или онова, което е телестиално царство.

22 Защото този, който не е способен да съблюдава азакона на едно селестиално царство, не може да издържи на селестиална слава.

23 И този, който не може да съблюдава закона на едно терестриално царство, не може да издържи на атерестриална слава.

24 И този, който не може да съблюдава закона на едно телестиално царство, не може да устои на ателестиална слава; ето защо той не е достоен за царство на слава, ето защо, той трябва да понесе царство, което не е царство на слава.

25 И отново, истина ви казвам, аземята съблюдава закона на едно селестиално царство, защото тя постига целта на сътворението си и не престъпва закона;

26 затова тя ще бъде аосветена, да, при все че ще бумре, тя ще бъде оживотворена отново и ще издържи на силата, чрез която е оживотворена, и вправедните ще я гнаследят.

27 Защото при все че умират, те също ще се авдигнат отново като бдуховно тяло.

28 Тези, които са със селестиален дух, ще получат същото тяло, което беше едно естествено тяло; тъкмо вие ще получите телата си и аславата ви ще бъде тази слава, чрез която са боживотворени телата ви.

29 Вие, които сте оживотворени чрез част от аселестиалната бслава, ще получите тогава от същата, тъкмо една пълнота.

30 И онези, които са оживотворени чрез част от атерестриалната слава, ще получат тогава от същата, тъкмо една пълнота.

31 Също и онези, които са оживотворени чрез част от ателестиалната слава, ще получат тогава от същата, тъкмо една пълнота.

32 А тези, които останат, ще бъдат също аоживотворени, при все това, те ще се върнат отново на собственото си място, за да се радват на това, което бискат да получат, защото те не поискаха да се радват на онова, което можеха да получат.

33 Понеже какво се ползва човек, ако му е даден дар, а той не го приеме. Ето, той не се радва на това, което му е дадено, нито пък се радва на оногова, който е дарителят на дара.

34 И отново, истина ви казвам, това, което се управлява от закон, също се и пази от закон и се усъвършенства, и аосветява от същия.

35 Онова, което анарушава закона и не съблюдава закона, а търси самото то да стане закон и иска да остане в грях, и напълно остава в грях, не може да бъде осветено от закон, нито от бмилост, нито от вправосъдие, нито от възмездие. Ето защо, те трябва да останат гнечисти и занапред.

36 Всички царства имат даден закон;

37 и има много ацарства, защото няма пространство, в което да няма царство; и няма царство, в което да няма пространство, било то по-висше или по-нисше царство.

38 И на всяко царство е даден азакон; и във всеки закон има също някои ограничения и условия.

39 Всички същества, които не съблюдават тези аусловия, не са боправдани.

40 Защото аразумът се придържа към разум, бмъдростта приема мъдрост, вистината прегръща истина, гдобродетелта обича добродетел, дсветлината се придържа към светлина, милостта има есъстрадание към милост и изисква своето си; справедливостта продължава в своя ход и изисква своето си; правосъдието върви пред лицето на Оногова, Който седи на престола и управлява, и изпълнява всички неща.

41 Той асхваща всички неща и всички неща са пред Него, и всички неща са около Него, и Той е над всички неща, и във всички неща, и е чрез всички неща, и е около всички неща, и всички неща са чрез Него и от Него, тъкмо Бог, во веки веков.

42 И отново, истина ви казвам, Той е дал закон за всички неща, чрез който те се движат във авремената и сезоните си;

43 и ходът им е определен, тъкмо ходът на небесата и на земята, който обхваща земята и всичките планети.

44 И те си дават едни на други асветлина във времената и сезоните си, в минутите си, в часовете си, в дните си, в седмиците си, в месеците си, в годините си; всички те са бедна година за Бога, но не и за човека.

45 Земята се носи на своите крила и аслънцето дава светлината си през деня, а луната дава светлината си през нощта, и звездите също дават светлината си, тъй както се носят на своите крила в славата си посред бсилата Божия.

46 На какво да уподобя тези царства, та да можете да разберете?

47 Ето, всички те са царства и всеки човек, който е видял което и да е, дори и най-нисшето от тях, е авидял Бог да се движи във величието и силата Си.

48 Аз ви казвам, че той Го е видял, при все това, Този, Който дойде при асвоите Си, не бе разбран.

49 аСветлината свети в мрака, а мракът не я схваща; при все това, ще дойде ден, когато вие ще бразберете дори и Бога, бидейки оживотворени в Него и чрез Него.

50 Тогава ще знаете, че сте Ме видели, че Аз съм и че Аз съм истинската светлина, която е във вас, и че вие сте в Мен, иначе не бихте могли да преуспявате.

51 Ето, ще уподобя тези царства на човек, който има нива; и той изпрати слугите си на нивата да я прекопаят.

52 И той каза на първия: Иди и работи на нивата, и аз ще дойда при теб през първия час, и ти ще видиш радостта на лицето ми.

53 И той каза на втория: Иди и ти също на нивата, и аз ще те посетя през втория час с радостта на лицето си.

54 И той каза също и на третия: Аз ще те посетя;

55 и на четвъртия, и тъй нататък до дванадесетия.

56 И господарят на нивата отиде при първия през първия час, и остана с него през целия този час; и той бе възрадван от светлината на лицето на господаря си.

57 И тогава той се оттегли от първия, та да може да посети също и втория, и третия, и четвъртия, и тъй нататък до дванадесетия.

58 И тъй, те всички приеха светлината на лицето на господаря си, всеки човек в часа си и във времето си, и в сезона си,

59 започвайки от първия и тъй нататък до апоследния, и от последния до първия, и от първия до последния;

60 всеки човек по реда си, докато не свърши часът му, тъкмо според както неговият господар му беше заповядал, та господарят му да може да се прослави в него, а той — в господаря си, за да може те всички да се прославят.

61 Ето защо, на тази притча ще уподобя Аз всички тези царства и ажителите им; всяко царство в своя час и в своето време, и в своя сезон, тъкмо според повелението, което Бог е дал.

62 И отново, истина ви казвам, априятели Мои, оставям тези сказания с вас, за да ги бобмислите в сърцето си с тази заповед, която Аз ви давам, за да Ме впризовавате, докато съм близо:

63 аПриближете се до Мен и Аз ще се приближа до вас; бтърсете Ме усърдно и ще Ме внамерите, искайте и ще получите, хлопайте и ще ви се отвори.

64 Каквото и да апоискате от Отца в Мое име, което ви е бцелесъобразно, ще ви се даде.

65 Но ако поискате нещо, което не ви е ацелесъобразно, то ще се обърне във ваше босъждане.

66 Ето, това, което вие чувате, е като агласа на един, който вика в пустошта — в пустошта, защото не можете да го видите — Моят глас, защото Моят глас е бДух; Моят Дух е вистина; а истината пребъдва и няма край, и ако е във вас, тя ще изобилства.

67 И ако очите ви са отправени аединствено към Моята бслава, целите ви тела ще бъдат изпълнени със светлина и няма да има мрак във вас; и това тяло, което е изпълнено със светлина, всхваща всички неща.

68 Затова аосветете се, тъй че бумът ви да се отправи единствено към Бог, и ще дойдат дните, когато ще Го ввидите, защото Той ще разбули лицето Си пред вас, и това ще бъде в Неговото собствено време, и по Неговия собствен начин, и според Неговата собствена воля.

69 Помнете великото и последно обещание, което Аз ви дадох; отхвърлете надалеч от вас аленивите си помисли и излишния бсмях.

70 Останете, останете на това място и свикайте тържествено събрание тъкмо от онези, които са първите работници в това последно царство.

71 И нека онези, които те са апредупредили по време на пътуването си, за кратко време да призовават Господа и да обмислят в сърцето си предупреждението, което са получили.

72 Ето, вижте, Аз ще се погрижа за паствата ви и ще издигна старейшини, и ще им ги изпратя.

73 Ето, Аз ще ускоря Моето дело във времето му.

74 И на вас, които сте първите аработници в това последно царство, Аз давам заповед да се съберете заедно и да се организирате, и да се подготвите, и да се босветите; да, пречистете сърцата си, вочистете ръцете и нозете си пред Мен, за да мога да ви направя гчисти,

75 за да може да засвидетелствам на вашия аОтец и вашия Бог, и Моя Бог, че сте чисти от кръвта на това нечестиво поколение, за да може, когато Аз поискам, да изпълня това обещание, това велико и последно обещание, което съм ви дал.

76 Аз ви давам също заповед, че трябва да продължавате в амолитва и бпост от това време нататък.

77 И Аз ви давам заповед, че трябва да се апоучавате един друг за бучението на царството.

78 Учете се усърдно и Моята аблагодат ще ви посещава, та да можете да бъдете бобучени по-съвършено в теорията, в принципа, в учението, в закона на евангелието, във всички неща, които се отнасят до царството Божие, които ви е целесъобразно да разберете;

79 за неща както на анебето, тъй и на земята, и под земята, неща, които са били, неща, които са, неща, които скоро трябва да се случат, неща, които са у дома, неща, които са в чужбина; бвойните и трудностите на народите, и възмездията, които са по земята, също и познанията относно страни и царства;

80 тъй че да може да бъдете подготвени във всичко, когато Аз ви изпратя отново, за да увеличавате призванието си, в което съм ви призовал, и мисията, с която съм ви упълномощил.

81 Ето, Аз ви изпратих да асвидетелствате и да предупреждавате людете, и подобава на всеки човек, който е бил предупреден, да бпредупреди ближния си.

82 Ето защо, те остават без извинение и техните грехове са на собствените им глави.

83 Този, който Ме апотърси брано, ще Ме намери и не ще бъде изоставен.

84 Ето защо, останете и се трудете усърдно, за да може да се усъвършенствате в служението си, за да отидете за последен път сред аезичниците, всички вие, които устата Господна ще назове, за да бзавържете закона и запечатате свидетелството, и за да подготвите светиите за съдния час, който ще дойде;

85 за да може душите им да избегнат гнева Божий, аопустошението на мерзостта, което очаква нечестивите и в този свят, и в идния. Истина ви казвам, нека онези, които не са първите старейшини, да продължават в лозето, докато устата на Господа не ги бпризове, защото времето им още не е дошло и одеждите им не са вочистени от кръвта на това поколение.

86 Пребъдвайте в асвободата, с която сте направени бсвободни; не се воплитайте в ггрях и нека ръцете ви бъдат дчисти, докато не дойде Господ.

87 Защото не след много дни, аземята ще бпотрепери и ще се олюлее насам-натам като пиян човек, и вслънцето ще скрие лицето си, и ще откаже да дава светлина, и луната ще бъде окъпана в гкръв, и дзвездите ще се разгневят извънредно, и ще се хвърлят надолу като смокини, които падат от смоковница.

88 И след вашето свидетелство върху людете идват ярост и негодувание,

89 защото след вашето свидетелство идва свидетелството на аземетресенията, които ще предизвикат стенания от недрата на земята; и човеците ще падат върху земята, и няма да могат да станат.

90 Идва също и свидетелството на агласа на гръмотевиците и на гласа на светкавиците, и на гласа на бурите, и на гласа на морските вълни, надигащи се отвъд своите предели.

91 И всички неща ще бъдат в аразмирици, и със сигурност човеците ще се обезсърчат, защото страх ще връхлети всички люде.

92 И аангели ще летят посред небето, като викат със силен глас и тръбят с Божията тръба, казвайки: Пригответе се, пригответе се, о, жители на земята, защото съдът на нашия Бог е дошъл. Ето, вижте, бМладоженецът иде, излизайте да Го посрещнете.

93 И незабавно ще се яви авелико знамение на небето, и всички люде ще го видят заедно.

94 И друг ангел ще затръби с тръбата си, казвайки: Онази авелика бцърква, вмайка на мерзостите, която накара всички народи да пият от виното на яростта на нейното гблудство, която преследва светиите Божии, която проля кръвта им, тя, която седи върху много води и на островите в морето; ето, тя е като дплевелите на земята; и тя е вързана на вързопи, и връзките са направени яки, никой човек не може да ги развърже; затова тя е готова да бъде еизгорена. И той ще затръби с тръбата си дълго и силно, и всички народи ще я чуят.

95 И ще настане атишина на небето в продължение на половин час, и незабавно след това небесната завеса ще се разгъне, както се разгъва бсвитък след като е бил навит, и влицето Господне ще бъде разбулено;

96 и светиите, които са на земята и са живи, ще бъдат оживотворени и ще бъдат авдигнати да Го посрещнат.

97 А онези, които са спали в гробовете си, ще аизлязат навън, защото гробовете им ще се разтворят и те също ще бъдат вдигнати да Го посрещнат посред небесния стълб;

98 те са Христови, апървите плодове, тези, които първи ще се спуснат с Него, и тези, които са на земята, и тези, които са в гробовете си, които първи са вдигнати да Го посрещнат; и всичко това чрез звука на тръбенето на тръбата на ангела Божий.

99 И след това друг ангел ще затръби, което е втората тръба; и тогава идва изкуплението за онези, които са Христови при пришествието Му, които са получили своя дял в онази атъмница, приготвена за тях, за да могат да приемат Евангелието и да бъдат бсъдени като човеците в плътта.

100 И отново, още една тръба ще затръби, която е третата тръба; и тогава идват адуховете на човеците, които ще трябва да бъдат съдени и са намерени под босъждение.

101 И тези са останалите от амъртвите; и те няма да оживеят, докато не се свършат бхилядата години, нито пък до края на земята.

102 И още една тръба ще затръби, която е четвъртата тръба, казвайки: Сред онези, които ще трябва да останат до великия и последен ден, тъкмо края, се намират и такива, които ще останат анечисти и занапред.

103 И още една тръба ще затръби, която е петата тръба, която е петият ангел, който, летейки посред небето, предава авечното Евангелие на всички народи, племена, езици и люде;

104 и това ще бъде тръбенето на тръбата му, казвайки на всички люде, както на небето, тъй и на земята, и на онези, които са под земята, защото авсяко ухо ще го чуе и всяко коляно ще се бпреклони, и всеки език ще изповяда, когато те чуят тръбенето на тръбата да казва: вБойте се от Бога и отдайте слава Нему, Който седи на престола во веки веков, защото часът на Неговия съд е дошъл.

105 И отново, още един ангел ще затръби с тръбата си, който е шестият ангел, казвайки: Тя, която накара всички народи да пият от виното на яростта на нейното блудство, ападна; тя падна, падна!

106 И отново, още един ангел ще затръби с тръбата си, който е седмият ангел, казвайки: Свърши се! Свърши се! аАгнецът Божий бнадви и сам встъпка лина, тъкмо лина на свирепия гняв на Бога Всемогъщи.

107 И тогава ангелите ще бъдат увенчани със славата на Неговото могъщество и асветиите ще бъдат изпълнени със бславата Му, и ще получат своето внаследство, и ще бъдат сторени гравни Нему.

108 И тогава първият ангел отново ще затръби с тръбата си в ушите на всички живи, и ще аразкрие тайните дела на човеците, и могъщите Божии дела през бпървите хиляда години.

109 И тогава вторият ангел ще затръби с тръбата си и ще разкрие тайните дела на човеците, и помислите и намеренията на сърцата им, и могъщите Божии дела през вторите хиляда години,

110 и тъй нататък, докато седмият ангел не затръби с тръбата си, и той ще застане върху земята и морето, и ще се закълне в името на Оногова, Който седи на престола, че няма да има повече авреме, и бСатана, тази старовременна змия, която е наречена дявол, ще бъде вързан, и няма да бъде развързан в продължение на вхиляда години;

111 след което той ще бъде аразвързан за малко време, та да може да събере наедно войските си,

112 и аМихаил, седмият ангел, тъкмо архангелът, ще събере наедно своите войски, тъкмо небесните войнства,

113 а дяволът ще събере наедно своите войски, тъкмо войнствата на пъкъла, и ще възлезе да се бие срещу Михаил и неговите войски.

114 И тогава идва абитката на великия Бог; и дяволът, и войските му ще бъдат отхвърлени на собственото им място, тъй че въобще да нямат повече сила над светиите.

115 Защото Михаил ще се бие в битките им и ще надвие този, който атърси престола на Оногова, Който седи на престола, тъкмо Агнецът.

116 Това ще е за славата Божия и на аосветените; и те няма да видят повече бсмърт.

117 Затова истина ви казвам, априятели Мои, свикайте тържествено събрание, според както Аз съм ви заповядал.

118 И тъй като никой няма вяра, търсете усърдно и се апоучавайте един друг със слова на бмъдрост, да, търсете слова на мъдрост от най-добрите вкниги; търсете познание тъкмо чрез учение, също и чрез вяра.

119 Организирайте се; подгответе всяко нужно нещо; и създайте адом, тъкмо дом на молитва, дом на постене, дом на вяра, дом на познание, дом на слава, дом на ред, дом Божи,

120 та влизанията ви да могат да бъдат в името Господне и излизанията ви да могат да бъдат в името Господне; та всичките ви поздрави да могат да бъдат в името Господне с издигнати към Всевишния ръце.

121 Затова апрекратете всичките си празнословия, всичкия бсмях, всичките си впохотливи желания, всичката си ггордост и лекомислие, и всичките си нечестиви дела.

122 Назначете измежду вас учител и нека не всички едновременно да бъдат говорители, а нека по едно време да говори само един, и нека всички слушат това, което казва, та когато всички са се изказали, всеки да може да се поучи от всеки, и всеки човек да може да има равно право.

123 Гледайте да се аобичате един друг, престанете да бъдете балчни, научете се да си давате един на друг според както изисква Евангелието.

124 Престанете да бъдете алениви, престанете да бъдете нечисти, престанете да си бнамирате грешки един на друг, престанете да спите по-дълго, отколкото е нужно, оттегляйте се в леглото си рано, та да не сте уморени, ставайте рано, та телата и умовете ви да могат да бъдат ободрени.

125 И най-вече, облечете се с обвързването на амилосърдието като с една мантия, което е обвързването на съвършенството и бмира.

126 аМолете се винаги, за да може да не отслабнете, докато не бдойда Аз. Ето, вижте, Аз ще дойда скоро и ще ви приема при себе Си. Амин.

127 И отново, редът на дома, подготвен за президентството на аучилището за пророци, основано за обучаването им във всичко, което е целесъобразно за тях, тъкмо за всички бслужители в църквата, или с други думи за онези, които са призовани за служение в църквата, започвайки от висшите свещеници, та чак до дяконите;

128 и този ще бъде редът на дома за президентството на училището: Този, който е назначен да бъде президент или учител, трябва да се намира на мястото си, в дома, който ще бъде приготвен за него.

129 Ето защо, той трябва да бъде първи в дома Божи, на място, от където събранието в дома да може да чува словата му точно и отчетливо, без говорене на висок глас.

130 И когато влиза в дома Божий, защото той трябва да бъде първи в дома — ето, това е прекрасно, за да може той да бъде за пример —

131 нека се аотдаде на молитва на колене пред Бога, в знак или във възпоменание на вечния завет.

132 И когато някой друг влезе след него, нека учителят да стане с издигнати към небесата ръце, да, тъкмо право нагоре, и да поздрави брата или братята си със следните слова:

133 Брат ли си или сте братя? Аз ви поздравявам в името на Господа Исуса Христа в знак или във възпоменание на вечния завет, в който завет аз ви приемам за аобщение, с решителност, която е постоянна, непоклатима и неизменна, да бъда ваш приятел и ббрат чрез благодатта Божия, обвързан с любов, като следвам всички Божии заповеди безукорно и с благодарност, во веки веков. Амин.

134 И този, който бъде намерен недостоен за този поздрав, няма да има място сред вас; защото не трябва да позволявате Моят дом да бъде аоскверняван от него.

135 И ако този, който влезе, е верен пред Мен и е брат, или ако са братя, те ще поздравят президента или учителя с издигнати към небесата ръце, със същата тази молитва и завет, или ще кажат “Амин” като знак за същата.

136 Ето, истина ви казвам, това ви е пример за поздрав един към друг в дома Божий, в училището за пророци.

137 И вие сте призовани да вършите това с молитва и с благодарност, според както Духът ще ви дава изричане във всичките ви дела в дома Господен, в училището за пророци, за да може да стане то светилище, скиния на Светия Дух за ваше апоучение.

138 И няма да приемате никого сред вас в това училище, освен ако той не е чист от акръвта на това поколение.

139 И той трябва да бъде приет чрез обряда за аумиване на нозе, защото за тази цел бе установен обрядът за умиване на нозе.

140 И отново, обрядът за умиване на нозе трябва да бъде отслужен от президента или от председателстващия старейшина на църквата.

141 И той трябва да бъде започнат с молитва; и след като авземе от хляба и от виното, той трябва да се препаше съгласно бпримера, даден в тринадесетата глава от Иоановото свидетелство за Мен. Амин.