Писания
Учение и Завети 44
назад напред

Раздел 44

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, в Къртлънд, щата Охайо, през втората половина на февруари 1831 г. (History of the Church, 1:157). В съответствие с тук изложеното изискване, Църквата назначава да бъде проведена конференция в началото на идния юни.

1–3, Старейшините трябва да се съберат на конференция; 4–6, Те трябва да се организират съгласно законите на страната и да се грижат за бедните.

1 Ето, тъй казва Господ на вас, Моите служители, целесъобразно е за Мен старейшините на Моята църква да бъдат свикани наедно от изток и от запад, и от север, и от юг, чрез писмо или по някакъв друг начин.

2 И ще стане така, че доколкото те са верни и упражняват вяра в Мен, Аз ще излея аДуха Си върху тях в деня, когато ще се съберат наедно.

3 И ще стане така, че те ще тръгнат в областите наоколо и ще апроповядват покаяние на людете.

4 И мнозина ще бъдат аобърнати във вярата, тъй че вие ще придобиете сила да се организирате бсъобразно законите на човека,

5 та авраговете ви да нямат власт над вас, та да може да бъдете предпазени във всичко, та да станете способни да спазвате законите Ми, та да бъде скъсана всяка връзка, с която врагът търси да унищожи Моите люде.

6 Ето, Аз ви казвам, че вие трябва да апосещавате бедните и нуждаещите се и да им служите за тяхно облекчение, за да бъдат те предпазени, докато всички неща ще може да се вършат според закона Ми, който сте получили. Амин.