Писания
Учение и Завети 119


Раздел 119

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. в отговор на неговата молба: О, Господи, покажи на Своя служител каква част изискваш от имуществата на Твоите люде като десятък” (History of the Church, 3:44). Законът за десятъка, тъй както се разбира днес, не е бил даван на Църквата преди това откровение. Терминът “десятък” в току-що споменатата молитва и в предишни откровения (64:23; 85:3; 97:11) е означавал не само една десета, но и всички доброволни приноси или дарения в църковните фондове. Преди това Господ дава на Църквата закона за посвещаване и настойничеството на имоти, на който членовете (най-вече ръководните старейшини) стават субекти чрез завет, който трябвало да бъде вечен. Поради това, че мнозина се провалят в спазването на този завет, Господ го оттегля за известно време и в замяна дава на цялата Църква закона за десятъка. Пророкът запитва Господа колко от имуществото им изисква Той за свети цели. Отговорът бил следното откровение.

1–5, Светиите трябва да отдават излишното си имущество и след това да дават годишно като десятък една десета от увеличението си; 6–7, Този начин на действие ще освети земята на Сион.

1 Наистина, тъй казва Господ: Аз изисквам всичкото им аизлишно имущество да бъде предадено в ръцете на епископа на Моята църква в Сион,

2 за изграждането на Моя адом и за полагане основите на Сион, и за свещеничеството, и за дълговете на Президентството на църквата Ми.

3 И това ще бъде началото на аоблагането с десятък на Моите люде.

4 И след това всички, които са били обложени с десятък по този начин, ще плащат годишно една десета от цялото си увеличение; и това ще бъде постоянен закон за тях, завинаги, за ползата на святото Мое свещеничество, казва Господ.

5 Истина ви казвам, ще стане така, че всички, които се събират в земята на аСион, ще трябва да бъдат облагани за излишъка от имуществото си; и те ще съблюдават този закон, или не ще бъдат намирани за достойни да остават сред вас.

6 И Аз ви казвам, че ако Моите люде не съблюдават този закон, за да го пазят свят, и по този начин да осветят земята на аСион за Мен, за да се спазват там повеленията и разпоредбите Ми, за да може тя да бъде най-святата, ето, истина ви казвам, тя няма да бъде за вас земята на Сион.

7 И това трябва да бъде образец за всички аколове на Сион. Тъкмо тъй. Амин.