Писания
Учение и Завети 48


Раздел 48

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през март 1831 г. (History of the Church, 1:166–167). Пророкът попитал Господа относно начина на действие за сдобиване със земи за заселване на светиите. Това било важно с оглед на преселването на членове на Църквата от източните Съединени щати в подчинение на Господната заповед, че те трябва да се съберат в Охайо (виж раздели 37:1–3; 45:64).

1–3, Светиите от Охайо трябва да споделят земите си със своите братя, 4–6, Светиите трябва да закупуват земи, да построят град и да следват съвета на председателстващите ги служители.

1 Нужно е понастоящем вие да останете по местата, където сега живеете, според както бъде удобно за вашите обстоятелства.

2 И доколкото имате земи, вие трябва да ададете на братята си от изток;

3 а доколкото нямате земи, нека те да купуват понастоящем в онези области наоколо, според както им се види за добре, защото е нужно те да имат места да живеят понастоящем.

4 Нужно е вие да пестите всичките пари, които можете, за да се снабдявате с всичко, с което можете, в праведност, тъй че след време да станете способни да азакупите земя за наследство, бтъкмо за града.

5 Мястото не трябва все още да бъде разкривано, но след като вашите братя пристигнат от изток, ще трябва да бъдат назначени аопределени мъже и на тях ще им бъде дадено да бузнаят мястото, сиреч, на тях то ще им бъде разкрито.

6 И те ще бъдат назначени да закупят земите и сложат началото на полагането на основите на аграда, и тогава ще започнете да се събирате със семействата си, всеки човек съобразно бсемейството си, според обстоятелствата му и както му е назначено от президентството и епископа на църквата, съгласно законите и заповедите, които вие сте получили и които ще получавате отсега насетне. Тъкмо тъй. Амин.