Писания
Учение и Завети 11
назад напред

Раздел 11

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брат му, Хайръм Смит, в Хармони, щата Пенсилвания, през май 1829 г. (History of the Church, 1:39–46). Това откровение е получено чрез Урима и Тумима в отговор на молбата и запитването на Джозеф. В History of the Church се предполага, че това откровение е получено след възстановяването на Аароновото Свещеничество.

1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–14, Търси мъдрост, призовавай към покаяние, уповавай се на Духа; 15–22, Спазвай заповедите и изучавай словото Господне; 23–27, Не отричай духа на откровение и пророчество; 28–30, Тези, които приемат Христа, стават синовете Божии.

1 Едно велико и ачудно дело е на път да се появи сред чедата човешки.

2 Ето, Аз съм Бог; авслушай се в бсловото Ми, което е живо и вмогъщо, гпо-остро от двуостър меч за разцепване надве и на ставите, и на мозъка; затова вслушай се в словото Ми.

3 Ето, нивата е вече абяла за жътва; затова всеки, който желае да жъне, нека простре своя сърп в силата си и жъне, докато трае денят, че да може да бсъхрани за душата си ввечно спасение в царството Божие.

4 Да, всеки който простре асърпа си и зажъне, същият е призован от Бога.

5 Ето защо, ако апоискаш от Мен, ще получиш; ако похлопаш, ще ти бъде отворено.

6 Сега, тъй като си поискал, ето, казвам ти, спазвай Моите заповеди и търси да осъществяваш и установяваш делото на аСион.

7 Не търси абогатства, а бмъдрост; и ето, тайнствата Божии ще ти бъдат откривани и тогава ще бъдеш направен богат. Ето, този, който има вечен живот, е богат.

8 Истина, истина ти казвам, тъкмо според както пожелаеш от Мен, тъй ще бъде сторено с теб; и ако пожелаеш, ти ще бъдеш средството за извършване на много добро в това поколение.

9 Не аговори за нищо, освен за бпокаяние на това поколение. Спазвай заповедите Ми и съдействай да се осъществява Моето дело вспоред заповедите Ми, и ти ще бъдеш благословен.

10 Ето, ти имаш адар, или ще имаш дар, ако пожелаеш от Мен с вяра, с бискрено сърце, вярвайки в силата на Исус Христос или в Моята сила, която ти говори,

11 защото ето, Аз съм Този, Който говори; ето, Аз съм асветлината, която свети в мрака, и чрез Моята бсила ти давам Аз тези слова.

12 И сега, истина, истина, ти казвам, ауповавай се на онзи бДух, който води към вършене на добро — да, да се действа справедливо, да се входи гсмирено, да се дсъди праведно; и това е Моят Дух.

13 Истина, истина, ти казвам, Аз ще ти дам от Моя Дух, Който ще апросветли бума ти и Който ще изпълни душата ти с врадост.

14 И тогава ти ще узнаеш, или чрез това ти ще узнаеш всички неща, които се отнасят до аправедността, които пожелаеш от Мене с вяра, вярвайки в Мен, че ще получиш.

15 Ето, Аз ти заповядвам, че не трябва да предполагаш, че си призован да проповядваш, докато не бъдеш апризован.

16 Почакай малко по-дълго, докато не получиш словото Ми, аканарата Ми, църквата Ми и евангелието Ми, че да може да познаваш със сигурност учението Ми.

17 И тогава ето, според желанията ти, да, тъкмо според вярата ти ще ти бъде сторено.

18 Спазвай заповедите Ми, замълчи, зови Моя Дух.

19 Да, апридържай се към Мене с цялото си сърце, че да може да съдействаш да се изнесат наяве онези неща, за които беше говорено — да, преводът на труда Ми, бъди търпелив, докато не го завършиш.

20 Ето, това е работата ти, да аспазваш заповедите Ми, да, с цялата си мощ, ум и сила.

21 Не търси да провъзгласяваш словото Ми, а потърси първо да се асдобиеш със словото Ми и тогава езикът ти ще се развърже; тогава, ако пожелаеш, ще имаш Моя Дух и Моето слово, да, силата Божия за убеждаването на човеците.

22 Но сега замълчи, изучавай асловото Ми, което е отишло сред чедата човешки, бизучавай също и всловото Ми, което ще се появи сред чедата човешки, сиреч това, което сега се превежда, да, докато не получиш всичко, което ще гдам на чедата човешки в това поколение и тогава всички неща ще бъдат прибавени към това.

23 Ето, ти си аХайръм, сине Мой, бтърси царството Божие и всички неща ще бъдат прибавени, според онова, което е справедливо.

24 аГради върху Моята канара, която е бевангелието Ми.

25 Не отричай духа на аоткровението, нито духа на бпророчеството, защото горко на оногова, който отрича тези неща.

26 Ето защо, асъхранявай в сърцето си, до времето, когато според Моята мъдрост ти ще трябва да тръгнеш.

27 Ето, Аз говоря на всички, които имат добри желания и са апрострели сърпа си да жънат.

28 Ето, Аз съм аИсус Христос, Синът Божий. Аз съм животът и бсветлината на света.

29 Аз съм Същият, Който дойде при своите Си, но своите Ми не Ме приеха.

30 Но истина, истина ти казвам, че на всички, които Ме приемат, на тях ще дам асила да станат бБожиите синове, тъкмо на онези, които вярват в името Ми. Амин.