Писания
Учение и Завети 5


Раздел 5

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания през март 1829 г. по молба на Мартин Харис (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Това поколение ще получи словото Господне чрез Джозеф Смит; 11–18, Трима очевидци ще свидетелстват за Книгата на Мормон; 19–20, Словото Господне ще бъде потвърдено както в предишни времена; 21–35, Мартин Харис може да се покае и да бъде един от очевидците.

1 Ето, Аз ти казвам, че тъй като Моят служител аМартин Харис е пожелал доказателство от ръката Ми, че ти, Моят служител Джозеф Смит-младши, си имал бплочите, за които ти си свидетелствал, и си дал свидетелство, че си ги получил от Мен;

2 и сега ето, това ще му кажеш: Този, Който ти говорѝ, ти каза: Аз, Господ, съм Бог, и съм дал тези неща на тебе, служителю Мой Джозеф Смит-младши, и съм ти заповядал да застанеш асвидетел за тези неща;

3 и съм те накарал да встъпиш в завет с Мен, че не трябва да ги показваш, освен на онези ахора, на които ти заповядах; и ти нямаш никаква бвласт над тях, освен ако Аз не ти я дам.

4 И ти имаш дар да превеждаш плочите; и това е първият дар, който ти дарих; и Аз съм заповядал, че не трябва да искаш никакъв друг дар, докато не бъде постигната целта Ми в това; защото Аз не ще ти дам никакъв друг дар, докато то не е завършено.

5 Истина ти казвам, злочестина ще сполети жителите на земята, ако ане се вслушат в словата Ми,

6 защото по-нататък ти ще бъдеш апоставен и ще тръгнеш, и ще занесеш бсловата Ми на чедата човешки.

7 Ето, ако те не аповярват на словата Ми, не ще повярват и на тебе, служителю Мой Джозеф, дори и да би било възможно да им покажеш всички тези неща, които съм ти поверил.

8 О, това аневярващо и бкоравовратно поколение, гневът Ми е разпален срещу тях.

9 Ето, истина ти казвам, Аз съм азапазил онези неща, които съм поверил на теб, служителю Мой Джозеф, с мъдра според Мен цел и тя ще бъде сторена знайна на бъдещи поколения;

10 Но това поколение ще има словото Ми чрез теб,

11 и в допълнение на твоето свидетелство, асвидетелството на трима от Моите служители, които Аз ще призова и поставя, на които ще покажа тези неща; и те ще тръгнат с Моите слова, които са дадени чрез тебе.

12 Да, те ще узнаят със сигурност, че тези неща са истинни, защото от небесата Аз ще им го провъзглася.

13 Аз ще им дам сила, че да може да погледнат и видят тези неща такива, каквито са.

14 И на аникой друг от това поколение не ще дам тази сила да получи същото това свидетелство, в това начало на издигането и появяването на Моята бцърква от пустошта — ясна като влуната, красива като слънцето и страшна като войска със знамена.

15 И свидетелството на трима аочевидци ще изпратя Аз за Моето слово.

16 И ето, които аповярват в Моите слова, тях ще бпосетя с впроявленията на гДуха Си и те ще бъдат дродени от Мен, тъкмо от вода и от Духа,

17 но ти трябва да почакаш още малко, защото все още не си апоставен.

18 И тяхното свидетелство също ще отиде за аосъждането на това поколение, ако то вкорави сърцето си срещу тях.

19 Защото опустошителен абич ще тръгне сред жителите на земята и ще продължава да се излива от време на време, ако те не се бпокаят, докато земята не се вопразни и жителите ѝ не бъдат изтребени, и напълно унищожени от яркостта на гпришествието Ми.

20 Ето, Аз ви казвам тези неща, тъкмо както аказах на людете за унищожението на Ерусалим; и бсловото Ми ще бъде потвърдено сега, както се е потвърждавало преди.

21 И сега, Аз ти заповядвам, служителю Мой Джозеф, да се покаеш и да ходиш по-праведно пред Мен, и да не се поддаваш повече на убежденията на човеците.

22 И да бъдеш непоколебим в аспазването на заповедите, които съм ти заповядал; и ако вършиш това, ето, Аз ще ти дам вечен живот, дори ако бъдеш бубит.

23 И сега отново, Аз ти говоря, служителю Мой Джозеф, относно ачовека, който желае доказателството.

24 Ето, Аз му казвам, той се величае и не се смирява достатъчно пред Мен; но ако той Ми се поклони и се смири в усърдна молитва и вяра, с искреност в сърцето си, тогава ще му дам авиждане за нещата, които желае да види.

25 И тогава той ще каже на людете от това поколение: Ето, аз съм видял нещата, които Господ е показал на Джозеф Смит-младши и азнам със сигурност, че те са истинни, защото съм ги видял, защото те ми бяха показани чрез силата Божия, а не на човек.

26 И Аз, Господ, заповядвам на него, на Моя служител Мартин Харис, да не им казва нищо повече за тези неща, но само да каже: Аз съм ги видял и те ми бяха показани чрез силата Божия; и това са словата, които той трябва да каже.

27 Но ако отрече това, той ще наруши завета, който е направил преди с Мен и ето, той е осъден.

28 И сега, освен ако той не се смири и не признае на Мен това, което е сторил и което е погрешно, и не направи завет с Мен, че ще спазва заповедите Ми и упражнява вяра в Мен, ето, Аз му казвам, че той няма да има никакви такива виждания, защото Аз няма да му дам никакви виждания за нещата, за които съм говорил.

29 И ако стане тъй, Аз ти заповядвам, служителю Мой Джозеф, да му кажеш да не върши нищо повече, нито пък да Ме безпокои повече по този въпрос.

30 И ако стане тъй, ето, Аз ти казвам, Джозеф, след като преведеш още няколко страници, ти ще спреш за известно време, тъкмо докато не ти заповядам отново; тогава ще може да превеждаш отново.

31 Но ако не сториш това, ето, ти няма повече да имаш дар и Аз ще отнема нещата, които съм ти поверил.

32 И сега, понеже предвиждам засадите да бъдеш унищожен, да, Аз предвиждам, че ако служителят Ми Мартин Харис не се смири и не получи доказателство от ръката Ми, той ще изпадне в прегрешение.

33 И има мнозина, които те дебнат, за да те апремахнат от лицето на земята; и поради тази причина, за да може дните ти да бъдат продължени, Аз съм ти давал тези заповеди.

34 Да, поради тази причина Аз съм казал: Спри и стой мирен, докато не ти заповядам, и Аз ще ти аобезпеча начин, чрез който да може да извършиш това, което съм ти заповядал.

35 И ако си аверен в спазването на заповедите Ми, ще бъдеш биздигнат в последния ден. Амин.