Писания
Учение и Завети 3


Раздел 3

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1828 г. относно загубата на ръкопис от 116 страници, преведен от първата част на Книгата на Мормон, който е наречен Книгата на Лехий. Пророкът неохотно позволил тези страници да преминат от неговите ръце в тези на Мартин Харис, който е служил за кратко време като писар при превода на Книгата на Мормон. Откровението е дадено чрез Урима и Тумима. (History of the Church, 1:21–23.) (Виж раздел 10).

1–4, Господният ход е един вечен кръг; 5–15, Джозеф Смит трябва да се покае или да изгуби дара да превежда; 16–20, Книгата на Мормон се появява, за да спаси потомството на Лехий.

1 аДелата и намеренията, и целите Божии не могат да бъдат осуетени, нито могат да се сведат до нищо.

2 Защото аБог не ходи в криви пътеки, нито се обръща Той надясно или наляво, нито се отклонява от това, което е казал, ето защо, пътеките Му са прави и бходът Му е един вечен кръг.

3 Запомни, запомни, че не аделото Божие се осуетява, а делата на човеците.

4 Защото, при все че човек може да има много откровения и да има сила да върши много велики дела, но ако все пак той се ахвали със собствената си сила и не зачита за нищо Божиите бсъвети, а следва повелите на собствената си воля и вплътските си желания, той трябва да падне и да си навлече готмъщението на един справедлив Бог.

5 Ето, тези неща ти бяха поверени, но колко строги бяха заповедите към тебе; спомни си също и обещанията, които ти бяха дадени, ако не ги престъпиш.

6 И ето, колко често ти си апрестъпвал заповедите и законите Божии и си продължавал да се водиш по бувещанията на човеци.

7 Защото ето, ти не трябваше да се астрахуваш от човека повече, отколкото от Бога. Въпреки че човеците не зачитат за нищо съветите Божии и бпрезират Неговите слова,

8 все пак, ти трябваше да бъдеш верен; и Той щеше да протегне ръката Си и да те подкрепи срещу всички огнени астрели на бпротивника; и Той щеше да бъде с тебе по всяко време на вбеда.

9 Ето, ти си Джозеф и беше избран да вършиш Господното дело, но поради прегрешение, ако не внимаваш, ти ще паднеш.

10 Но запомни, Бог е милостив; ето защо, покай се за това, което си извършил и което е противно на заповедта, която Аз ти дадох, и ти все още си избран, и отново призован за делото.

11 Но ако не сториш това, ти ще бъдеш изоставен и ще станеш като другите човеци, и не ще имаш повече дар.

12 И когато предаде това, за което Бог ти беше дал поглед и сила да апревеждаш, ти предаде това, което е свещено, в ръцете на един нечестив бчовек,

13 който не зачита за нищо Божиите съвети и е нарушил най-свещените обещания, които бяха направени пред Бог, и е разчитал на собствения си разум, и се е ахвалел със собствената си мъдрост.

14 И това е причината, че ти си загубил своята привилегия за известно време:

15 защото си позволил съветът на аводача ти да бъде потъпкан отначалото.

16 Въпреки това, делото Ми ще потръгне, защото тъй както знанието за един аСпасител е дошло на света чрез бсвидетелството на юдеите, тъкмо тъй взнанието за един Спасител ще дойде до людете Ми:

17 и до анефитите, и до яковитите, и до иосифитите, и до зорамитите, чрез свидетелството на техните бащи.

18 И това асвидетелство ще стигне до знанието на бламанитите и на лемуилитите, и на исмаилитите, които вчезнеха в неверие поради беззаконието на бащите си, на които Господ позволи да гунищожат своите братя, нефитите, поради тяхното беззаконие и мерзости.

19 И точно поради тази апричина са запазени тези бплочи, които съдържат тези летописи: за да могат да бъдат изпълнени Господните вобещанията, които Той направи на людете Си,

20 и за да могат аламанитите да достигнат до знанието на бащите си, и за да могат те да узнаят обещанията Господни, и да може да бповярват на евангелието, и да се вуповават на заслугите на Исус Христос, и да бъдат гпрославени чрез вяра в Неговото име, и чрез своето покаяние да могат да бъдат спасени. Амин.