Писания
Учение и Завети 28


Раздел 28

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри, във Файет, щата Ню Йорк през септември 1830 г. (History of the Church, 1:109–111). Хайръм Пейдж, член на Църквата, имал някакъв камък и твърдял, че получава откровения с негова помощ относно изграждането на Сион и реда на Църквата. Неколцина членове са били измамени от тези твърдения и дори Оливър Каудъри се повлиява погрешно от тях. Точно преди една насрочена конференция, Пророкът искрено запитва Господа относно този въпрос и е последвало това откровение.

1–7, Джозеф Смит държи ключовете на тайнствата и само той получава откровения за Църквата; 8–10, Оливър Каудъри трябва да проповядва на ламанитите, 11–16, Сатана мами Хайръм Пейдж и му дава лъжливи откровения.

1 Ето, Аз ти казвам, аОливър, че ще ти бъде дадено ти да бъдеш чут от църквата във всички неща, на които ще ги бпоучаваш чрез вУтешителя относно откровенията и заповедите, които Аз съм дал.

2 Но ето, истина, истина ти казвам, че аникой няма да бъде назначен да получава заповеди и откровения в тази църква, с изключение на Моя служител бДжозеф Смит-младши, защото той ги получава тъкмо както Моисей.

3 И ще бъдеш покорен в нещата, които Аз ще му дам, тъкмо както аАарон, за да провъзгласяваш вярно на църквата със сила и бвласт заповедите и откровенията.

4 И ако си воден по всяко време от Утешителя да аговориш или да поучаваш църквата винаги заповедно, ти може да го вършиш.

5 Но няма да пишеш заповедно, а с мъдрост.

6 И няма да заповядваш на оногова, който ти е начело и начело на църквата.

7 Защото Аз съм му дал аключовете на бтайнствата и откровенията, които са запечатани, докато не ѝ назнача друг на негово място.

8 И сега, ето, Аз ти казвам, че ще отидеш при аламанитите и ще им проповядваш Моето бевангелие; и доколкото те приемат твоите поучения, ти ще сториш църквата Ми да бъде установена сред тях; и ти ще имаш откровения, но не ги записвай заповедно.

9 И сега, ето, Аз ти казвам, че не е разкрито и никой човек не знае къде ще бъде построен аград бСион, но това ще бъде дадено в бъдеще. Ето, казвам ти, че това ще е на пределите при ламанитите.

10 Ти няма да напуснеш това място преди края на конференцията; и Моят служител Джозеф ще бъде назначен от гласа на конференцията да я председателства, и ти ще кажеш, каквото той ти рече.

11 И още, ти ще вземеш своя брат Хайръм Пейдж анасаме с теб и кажи му, че онези неща, които той е записал от онзи камък, не са от Мен и че бСатана го вмами.

12 Защото ето, тези неща не са определени за него, нито пък нещо ще бъде определено за някого от тази църква, противно на църковните завети.

13 Защото всичко трябва да бъде вършено с ред и чрез аобщо съгласие в църквата, чрез молитва с вяра.

14 И ти ще съдействаш да се уредят всички тези неща съгласно заветите на църквата, преди да предприемеш пътуването си сред ламанитите.

15 И ще ти бъде ададено какво трябва да вършиш от времето, когато ще тръгнеш, до времето, когато ще се върнеш.

16 И ти трябва да отваряш устата си по всяко време, провъзгласявайки евангелието Ми с глас на ликуване. Амин.