Писания
Учение и Завети 31


Раздел 31

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Томас Б. Марш, през септември 1830 г. (History of the Church, 1:115–117). Моментът е веднага след конфренция на Църквата (виж заглавието към раздел 30). Томас Б. Марш е бил кръстен по-рано през месеца и поставен за старейшина в Църквата, преди да е дадено това откровение.

1–6, Томас Б. Марш е призован да проповядва Евангелието и е гарантирано семейното му благосъстояние; 7–13, Той е посъветван да е търпелив, да се моли винаги и да следва Утешителя.

1 аТомас, сине Мой, благословен си ти заради вярата си в Моето дело.

2 Ето, ти си имал много огорчения заради семейството си, при все това, Аз ще благословя теб и семейството ти, да, малките ти деца; и идва денят, когато те ще повярват и ще узнаят истината, и ще бъдат едно с теб в Моята църква.

3 Издигни сърцето си и ликувай, защото часът на мисията ти е дошъл; и езикът ти ще бъде развързан, и ще провъзгласяваш на това поколение аблаговестие за велика радост.

4 Ще апровъзгласяваш нещата, които са били открити на Моя служител Джозеф Смит-младши. Ти ще започнеш да проповядваш от това време нататък, да, да жънеш в нивата, която е вече ббяла за изгаряне.

5 Ето защо, апростри сърпа си с цялата си душа и твоите грехове са ти бпростени, и ще бъдеш отрупан със вснопи по гърба си, защото гработникът е достоен за своята заплата. Затова семейството ти ще живее.

6 Ето, истина ти казвам, иди си от тях само за малко време и провъзгласявай словото Ми, и Аз ще подготвя място за тях.

7 Да, ще аотворя сърцата на людете и те ще те приемат. И Аз ще установя църква чрез ръката ти.

8 И ти ще ги аусилиш и ще ги подготвиш за времето, когато те ще бъдат събрани.

9 Бъди атърпелив в богорченията, не хули срещу онези, които хулят. Управлявай вдома си с кротост и бъди непоколебим.

10 Ето, Аз ти казвам, че ти ще бъдеш лекар за църквата, но не за света, защото те няма да те приемат.

11 Върви из пътя си, накъдето и да поискам Аз, и ще ти бъде дадено от аУтешителя какво трябва да правиш и накъде трябва да идеш.

12 аМоли се винаги да не би да влезеш в бизкушение и да изгубиш наградата си.

13 Бъди аверен до края и ето, Аз съм бс тебе. Тези слова не са от човек, нито от човеци, а от Мен, тъкмо Исус Христос, твоя Изкупител, чрез вволята на Отца. Амин.