Писания
Учение и Завети 46
назад напред

Раздел 46

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1831 г. (History of the Church, 1:163–165). През тези ранни години на Църквата все още не е бил разработен уеднаквен начин за ръководене на църковните служби. Доста разпространен, обаче, бил станал обичаят до събранията за причастието и други събрания на Църквата да се допускат само членове и искрени проучватели. Това откровение изразява Господната воля относно направляването и ръководенето на събранията.

1–2, Старейшините трябва да ръководят събранията, тъй както са водени от Светия Дух; 3–6, Търсачите на истината не трябва да бъдат изключвани от службите на причастието; 7–12, Искайте от Бога и търсете даровете на Духа; 13–26, Дава се списък на някои от тези дарове; 27–33, На църковните водачи е дадена сила да разпознават даровете на Духа.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква, защото истина ви казвам, че тези неща ви бяха изречени за ваша аполза и поука.

2 Но независимо от онези неща, които са писани, от началото винаги е било и винаги ще бъде дадено на астарейшините от Моята църква да бръководят всички събрания, тъй както са направлявани и водени от Светия Дух.

3 При все това, на вас ви се заповядва никога да не аотхвърляте когото и да било от откритите ви събрания, които се провеждат пред света.

4 На вас също ви се заповядва да не отхвърляте когото и да било, който принадлежи на ацърквата, от събранията ви за причастието; при все това, ако някой е съгрешил, нека той да бне взема, докато не се помири.

5 И отново ви казвам, не трябва да отхвърляте от събранията ви за причастието никого от онези, които търсят искрено царството, като Аз изричам това относно онези, които не са от църквата.

6 И отново ви казвам относно събранията ви за апотвърждаване, че ако има някои, които не са от църквата и които искрено търсят царството, вие не трябва да ги отхвърляте.

7 Но на вас ви се заповядва всичко да аискате от Бога, Който дава щедро, и това, което Духът ви свидетелства, тъкмо това Аз бих искал вие да вършите в пълна бсвятост на сърцето, ходейки праведно пред Мен, вобмисляйки сетнината на вашето спасение, като вършите всичко с молитва и гблагодарности, та да не бъдете дсъблазнени от зли духове или учения на едяволи, или жзаповедите на човеците; защото някои са от човеците, а други — от дяволи.

8 Затова пазете се да не би да бъдете измамени; и за да не може да бъдете измамени, атърсете искрено най-добрите дарове, като винаги помните за какво са дадени;

9 защото истина ви казвам, те са дадени в полза на онези, които Ме обичат и спазват всички Мои заповеди, и на оня, който се старае да върши това та да може да се възползват всички, които търсят или които искат от Мен; и не искат азнамение, че да го бупотребят за сластите си.

10 И отново, истина ви казвам, Аз бих искал винаги да помните и винаги да пазите в аума си какви са онези бдарове, които са дадени на църквата.

11 Защото всички нямат всеки дар да им е даден, защото има много дарове и на авсеки човек е даден дар от Духа Божий.

12 На някои е даден един, на някои — друг, та всички да може да имат полза от това.

13 На някои е дадено от Светия Дух да азнаят, че Исус Христос е Синът Божий и че Той беше разпнат за греховете на света.

14 На други е дадено да аповярват в словата им, та и те също да могат да имат вечен живот, ако продължат да са верни.

15 И отново, на някои е дадено от Светия Дух да познават аразличията в отслужването, според както ще е угодно на същия Господ, според както Господ иска, приспособявайки милостите Си към състоянието на чедата човешки.

16 И отново, на някои е дадено от Светия Дух да познават различията в действията и дали те са от Бога, та проявленията на Духа да може да бъдат дадени на всеки човек, за да има полза при това.

17 И отново, истина ви казвам, на някои е дадено от Духа Божий словото на амъдростта.

18 На други е дадено словото на азнанието, та да може всички да бъдат поучавани да бъдат мъдри и да имат знание.

19 И отново, на някои е дадено да имат авяра да бъдат изцелени;

20 а на други е дадено да имат вяра да аизцеляват.

21 И отново, на някои е дадено вършенето на ачудеса;

22 а на други е дадено да апророкуват;

23 а на други — аразпознаването на духове.

24 И отново, на някои е дадено да говорят на аезици;

25 а на други е дадено тълкуването на езици.

26 И всички тези адарове идват от Бога за ползата на бчедата Божии.

27 И на аепископа на църквата, и на такива, които Бог ще назначи и постави да бдят над църквата и да бъдат старейшини в църквата, ще им бъде дадено да бразпознават всички тези дарове, да не би да има някои между вас, които се представят, а не са от Бога.

28 И ще стане така, че този, който иска в аДуха, ще получи в Духа,

29 тъй че на някои може да бъде дадено да имат всички тези дарове, за да може да има главен, та всеки член да има полза от това.

30 Този, който аиска в бДуха, иска съгласно Божията вволя; затова става тъкмо както той иска.

31 И отново ви казвам, всички неща трябва да се вършат в името на Христа, всичко, което вършите в Духа;

32 и вие трябва да отдадете аблагодарности на Бога в Духа за всяка благословия, с която сте благословени.

33 И трябва да упражнявате постоянно адобродетел и бсвятост пред Мен. Тъкмо тъй. Амин.