Писания
Учение и завети 24


Раздел 24

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. Въпреки че са изминали по-малко от четири месеца откакто Църквата е организирана, гонението е станало силно и ръководителите е трябвало да потърсят сигурност в частична изолация. Следните три откровения са дадени по това време, за да ги подсилят, окуражат и упътят.

1–9, Джозеф Смит е призован да превежда, проповядва и разяснява писанията; 10–12, Оливър Каудъри е призован да проповядва Евангелието; 13–19, Разкрит е законът относно чудесата, проклятията, отърсването на прахта от нозете и тръгване без кесия или торба.

1 Ето, ти беше призован и избран да запишеш Книгата на Мормон и за Моето служение; и Аз съм те издигнал извън твоите страдания и съм те съветвал, та да си избавен от всичките си врагове и ти си бил избавен от силите на Сатана и от мрака!

2 При все това, ти не си извинен в прегрешенията си; прочее, върви си по пътя и не греши повече.

3 Увеличавай службата си и след като си засял нивите си и си ги подсигурил, бързо отиди при църквата, която е в Колсвил, Файет и Манчестър, и те ще те подкрепят, а Аз ще ги благословя както духовно, така и материално.

4 Но ако те не те приемат, Аз ще пратя върху им проклятие наместо благословия.

5 А ти ще продължаваш да призоваваш Бога в Мое име и да записваш нещата, които ще ти бъдат давани от Утешителя, и да разясняваш всички писания на църквата.

6 И ще ти бъде давано в същия час какво трябва да говориш и пишеш, и те ще го чуят, или Аз ще им изпратя проклятие наместо благословия.

7 Защото ти ще посветиш цялата си служба на Сион и в това ти ще имаш сила.

8 Бъди търпелив в страданията, защото ще имаш много; но устой им, защото ето, Аз съм с теб чак до края на дните ти.

9 И в материалните трудове ти не ще имаш сила, защото това не е твоето призование. Грижи се за призованието си и ще имаш с какво да увеличиш службата си, и да разясняваш всички писания, и да продължаваш да полагаш ръце и потвърждаваш църквите.

10 А твоят брат Оливър ще продължава да разгласява името Ми пред света и също на църквата. И той не трябва да предполага, че може да каже достатъчно за делото Ми, и ето, Аз съм с него до края.

11 Чрез Мен той ще има слава, а не чрез себе си, било в слабост или сила, било в окови или на свобода.

12 И по всяко време и навсякъде той ще отваря устата си и ще провъзгласява Моето евангелие като с гласа на тръба, както денем, тъй и нощем. И Аз ще му дам сила, каквато е непозната сред човеците.

13 Не изисквайте чудеса, освен ако Аз не ви заповядам, освен изгонване на бесове, изцеляване на болни и против отровни змии, и против смъртоносни отрови.

14 И тези неща няма да вършите, освен ако те не се изискат от вас от онези, които ги желаят, та писанията да могат да бъдат изпълнени, защото вие ще действате според това, което е написано.

15 И в каквото и място да влезете и не ви приемат в Мое име, вие ще оставяте проклятие наместо благословия, отърсвайки прахта от нозете си като свидетелство срещу тях и ще очистите нозете си покрай пътя.

16 И ще стане така, че всеки, който сложи ръка на вас с насилие, вие ще заповядате да бъде поразен в Мое име; и ето, Аз ще ги поразя според словата ви в определеното от Мен време.

17 И всеки, който се съди с теб, ще бъде проклет от закона.

18 И не трябва да вземаш нито кесия, нито торба, нито тояги, нито две палта, защото църквата ще ти даде начаса това, от което ти се нуждаеш за храна и за облекло, и за обувки, и за пари, и за торба.

19 Защото ти си призован да подкастриш лозето Ми с мощно кастрене, да, тъкмо за последен път, да, и също всички онези, които ти си поставил, и те ще действат според този образец. Амин.

Отпечатай