Писания
Учение и Завети 24


Раздел 24

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:101–103). Въпреки че са изминали по-малко от четири месеца откакто Църквата е организирана, гонението е станало силно и ръководителите е трябвало да потърсят сигурност в частична изолация. Следните три откровения са дадени по това време, за да ги подсилят, окуражат и упътят.

1–9, Джозеф Смит е призован да превежда, проповядва и разяснява писанията; 10–12, Оливър Каудъри е призован да проповядва Евангелието; 13–19, Разкрит е законът относно чудесата, проклятията, отърсването на прахта от нозете и тръгване без кесия или торба.

1 Ето, ти беше призован и избран да запишеш Книгата на Мормон и за Моето служение; и Аз съм те издигнал извън твоите страдания и съм те съветвал, та да си избавен от всичките си врагове и ти си бил избавен от силите на Сатана и от мрака!

2 При все това, ти не си извинен в апрегрешенията си; прочее, върви си по пътя и не греши повече.

3 аУвеличавай службата си и след като си засял нивите си и си ги подсигурил, бързо отиди при църквата, която е в бКолсвил, Файет и Манчестър, и те ще те вподкрепят, а Аз ще ги благословя както духовно, така и материално.

4 Но ако те не те приемат, Аз ще пратя върху им проклятие наместо благословия.

5 А ти ще продължаваш да призоваваш Бога в Мое име и да записваш нещата, които ще ти бъдат давани от аУтешителя, и да разясняваш всички писания на църквата.

6 И ще ти бъде давано в същия час какво трябва да аговориш и пишеш, и те ще го чуят, или Аз ще им изпратя проклятие наместо благословия.

7 Защото ти ще посветиш цялата си аслужба на Сион и в това ти ще имаш сила.

8 Бъди атърпелив в бстраданията, защото ще имаш много; но вустой им, защото ето, Аз съм с теб чак до гкрая на дните ти.

9 И в материалните трудове ти не ще имаш сила, защото това не е твоето призвание. Грижи се за апризванието си и ще имаш с какво да увеличиш службата си, и да разясняваш всички писания, и да продължаваш да полагаш ръце и потвърждаваш църквите.

10 А твоят брат Оливър ще продължава да разгласява името Ми пред света и също на църквата. И той не трябва да предполага, че може да каже достатъчно за делото Ми, и ето, Аз съм с него до края.

11 Чрез Мен той ще има слава, а не чрез себе си, било в слабост или сила, било в окови или на свобода.

12 И по всяко време и навсякъде той ще отваря устата си и ще апровъзгласява Моето евангелие като с гласа на бтръба, както денем, тъй и нощем. И Аз ще му дам сила, каквато е непозната сред човеците.

13 Не изисквайте ачудеса, освен ако Аз не ви бзаповядам, освен визгонване на гбесове, дизцеряване на болни и против еотровни змии, и против смъртоносни отрови.

14 И атези неща няма да вършите, освен ако те не се изискат от вас от онези, които ги желаят, та писанията да могат да бъдат изпълнени, защото вие ще действате според това, което е написано.

15 И в каквото и място да авлезете и не ви приемат в Мое име, вие ще оставяте проклятие наместо благословия, отърсвайки бпрахта от нозете си като свидетелство срещу тях и ще очистите нозете си покрай пътя.

16 И ще стане така, че всеки, който сложи ръка на вас с насилие, вие ще заповядате да бъде поразен в Мое име; и ето, Аз ще ги поразя според словата ви в определеното от Мен време.

17 И всеки, който се съди с теб, ще бъде проклет от закона.

18 И не трябва да вземаш нито акесия, нито торба, нито тояги, нито две палта, защото църквата ще ти даде начаса това, от което ти се нуждаеш за храна и за облекло, и за обувки, и за пари, и за торба.

19 Защото ти си призован да аподкастриш лозето Ми с мощно кастрене, да, тъкмо за последен път, да, и също всички онези, които ти си бпоставил, и те ще действат според този пример. Амин.