Писания
Учение и Завети 75
назад напред

Раздел 75

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Амхърст, щата Охайо, на 25 януари 1832 г. (History of the Church, 1:242–245). Поводът е предварително назначена конференция. На тази конференция Джозеф Смит е подкрепен и поставен за Президент на Висшето Свещеничество. Някои старейшини, които срещали трудности да накарат хората да разберат тяхното послание, пожелават да научат по-подробно относно непосредствените си задължения. Последвало е това откровение.

1–5, Верните старейшини, които проповядват Евангелието, ще спечелят вечен живот; 6–12, Молете се, за да получите Утешителя, Който учи на всичко; 13–22, Старейшините ще съдят онези, които отхвърлят посланието им; 23–36, Семействата на мисионерите трябва да получават помощ от Църквата.

1 Истина, истина ви казвам, Аз, Който говоря тъкмо чрез агласа на Моя Дух, тъкмо бАлфа и Омега, вашият Господ и вашият Бог:

2 Вслушайте се, о вие, които сте дали имената си, за да тръгнете да оповестявате Моето евангелие и да аподрежете блозето Ми.

3 Ето, казвам ви, че Моята воля е да тръгнете, а не да останете, нито да бъдете алениви, а да се трудите с всички сили,

4 издигайки гласовете си като със звука на тръба, аоповестявайки бистината съгласно откровенията и заповедите, които съм ви дал.

5 И тъй, ако сте верни, ще бъдете отрупани с много аснопи и бувенчани с вчест, и гслава, и дбезсмъртие, и евечен живот.

6 Прочее, истина казвам на Моя служител Уйлям Е. МакЛелън, Аз аотменям задачата, която съм му дал да отиде в източните земи;

7 и Аз му давам една нова задача и една нова заповед, с което Аз, Господ, го аукорявам за броптанията на сърцето му.

8 И той съгреши; при все това, Аз му прощавам и му казвам отново: Иди в южните земи.

9 И нека Моят служител Люк Джонсън да отиде с него и да оповестяват нещата, които Аз съм им заповядал,

10 призовавайки името Господне за аУтешителя, Който ще ги научи на всички неща, които са им целесъобразни,

11 всякога амолейки се да не отслабват, и доколкото те правят това, Аз ще бъда с тях тъкмо до края.

12 Ето, това е волята на Господ, вашия Бог за вас. Тъкмо тъй. Амин.

13 И отново, наистина тъй казва Господ, нека Моят служител аОрсън Хайд и Моят служител бСамуел Х. Смит предприемат пътуването си в източните земи и оповестяват нещата, които Аз съм им заповядал; и доколкото те са верни, ето, Аз ще бъда вс тях тъкмо до края.

14 И отново, наистина Аз казвам на Моя служител Лаймън Джонсън и на Моя служител аОрсън Прат: те също трябва да предприемат пътуването си в източните страни; и вижте, и ето, Аз съм с тях също, тъкмо до края.

15 И отново, Аз казвам на Моя служител Аса Додс и на Моя служител Калвъс Уилсън, че те също трябва да предприемат пътуването си в западните земи и да оповестяват евангелието Ми тъкмо както Аз съм им заповядал.

16 И този, който е верен, ще надвие всичко и ще бъде аиздигнат в последния ден.

17 И отново, Аз казвам на Моя служител Мейджър Н. Ашли и на Моя служител Бър Ригс, нека те предприемат пътуването си в южната земя.

18 Да, нека всички тези да предприемат пътуването си според както Аз съм им заповядал, като ходят от къща на къща и от село на село, и от град на град.

19 И във всеки дом, където влезете и ви приемат, оставете благословията си над този дом.

20 И във всеки дом, където влезете и не ви приемат, отдалечете се скоро от този дом и аотърсете праха от нозете си за свидетелство срещу тях.

21 И вие ще бъдете изпълнени с арадост и веселие, и знайте, че в съдния ден ще бъдете бсъдии на този дом и ще ги осъдите;

22 и ще бъде по-търпимо за друговерците в съдния ден, отколкото за този дом, ето защо, аопашете кръста си, бъдете верни и вие ще надвиете всичко, и ще бъдете издигнати в последния ден. Тъкмо тъй. Амин.

23 И отново, тъй казва Господ на вас, о, вие, старейшини на Моята църква, които сте дали имената си, за да узнаете волята Му за вас:

24 Ето, Аз ви казвам, че е задължение на църквата да съдейства в издръжката на семействата на онези, а също и да издържа семействата на онези, които са призовани и е нужно да бъдат изпратени в света да оповестяват евангелието на света.

25 Затова Аз, Господ, ви давам тази заповед, да се сдобивате с места за вашите семейства, доколкото вашите братя искат да отворят сърцата си.

26 И нека всички онези, които могат да се сдобият с места за семействата си и издръжка от църквата за тях, да не пропуснат да отидат в света, било то на изток или на запад, или на север, или на юг.

27 Нека поискат и ще получат, да похлопат и ще им се отвори, и ще им бъде сторено знайно свише, тъкмо от аУтешителя, накъде трябва да идат.

28 И отново, истина ви казвам, всеки човек, който е задължен да аобезпечава собственото си бсемейство, нека го обезпечава и той по никакъв начин не ще загуби венеца си; и нека той се труди в църквата.

29 Нека всеки човек бъде аусърден във всичко. И бленивецът не ще има място в църквата, освен ако не се покае и не се поправи.

30 Затова нека Моят служител Симиън Картър и Моят служител Емър Харис се обединят в служението;

31 също Моят служител Езра Теър и Моят служител аТомас Б. Марш;

32 и също Моят служител Хайръм Смит и Моят служител Рейнолдс Кахуун;

33 и също Моят служител Дениел Стонтън и Моят служител Сеймур Брънсън;

34 и също Моят служител Силвестър Смит и Моят служител Гидиън Картър;

35 и също Моят служител Ръгълс Иймс и Моят служител Стивън Бърнет;

36 и също Моят служител Маика Б. Уелтън и Моят служител Идън Смит. Тъкмо тъй. Амин.