Писания
Учение и Завети 33
назад напред

Раздел 33

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Езра Теър и Нортроп Суийт, във Файет, щата Ню Йорк, през октомври 1830 г. (History of the Church, 1:126–127). При записването на това откровение Пророкът потвърждава, че “… Господ е винаги готов да наставлява онези, които търсят усърдно с вяра” (History of the Church, 1:126).

1–4, Призовани са работници да провъзгласяват Евангелието в единадесетия час; 5–6, Църквата е установена и избраните трябва да бъдат събрани; 7–10, Покайте се, защото царството небесно наближава; 11–15, Църквата е изградена върху канарата на евангелието; 16–18, Пригответе се за пришествието на Младоженеца.

1 Ето, Аз ви казвам, служители мои Езра и Нортроп, отворете ушите си и се вслушайте в гласа на Господа, вашия Бог, чието аслово е живо и могъщо, по-остро от двуостър меч за разцепване на две на ставите и на мозъка, душата и духа, и съзира помислите и бнамеренията на сърцето.

2 Защото истина, истина ви казвам, че вие сте призовани да издигнете гласовете си като че с агласа на тръба, за да провъзгласите Моето евангелие на това измамническо и извратено поколение.

3 Защото ето, анивата е вече бяла за жътва и е бединадесетият час, и впоследният път, когато Аз ще призова работници в лозето Си.

4 И алозето Ми се е бразвалило цялото, и няма никой, който да върши вдобро, освен малцина; но и те се гзаблуждават в много случаи поради дсвещенически лукавства, като всички са с покварени умове.

5 И истина, истина ви казвам, че тази ацърква съм бустановил Аз и съм я призовал от пустошта.

6 И тъкмо тъй ще асъбера Аз моите избрани от бчетирите краища на земята, тъкмо толкова, колкото ще повярват в Мен и ще се вслушат в гласа Ми.

7 Да, истина, истина ви казвам, че нивата е вече бяла за жътва, затова прострете сърповете си и зажънете с цялата си мощ, ум и сила.

8 аОтворете устата си и тя ще бъде изпълнена, и вие ще станете тъкмо като бНефи от древността, който пътуваше в пустошта от Ерусалим.

9 Да, отворете устата си и не се щадете, и ще бъдете отрупани със аснопи по гърбовете си, защото ето, Аз съм с вас.

10 Да, отворете устата си и тя ще бъде изпълнена, казвайки: Покайте се, апокайте се и подгответе пътя на Господа, и направете прави пътеките Му, защото царството небесно наближава;

11 да, покайте се и бъдете акръстени, всеки един от вас, за опрощение на греховете ви; да, бъдете кръстени, тъкмо с вода, и след това идва кръщението с огън и със Светия Дух.

12 Ето, истина, истина ви казвам, това е Моето аевангелие; и помнете, че трябва да имат вяра в Мен, иначе не могат по никакъв начин да бъдат спасени.

13 И върху тази аканара Аз ще изградя Моята църква; да, върху тази канара вие сте изградени и ако продължите, бпортите на пъкъла не ще надделеят срещу вас.

14 И вие ще помните църковните аклаузи и заветите, за да ги спазвате.

15 И всички, които имат вяра, вие ще апотвърждавате в църквата Ми чрез полагане на бръце, и Аз ще им давам вдара на Светия Дух.

16 И Книгата на Мормон, и светите аписания са дадени от Мен за ваше бнаставление; и силата на Моя Дух воживява всички неща.

17 Затова бъдете верни, като се молите винаги, като държите светилниците си приготвени и запалени, и имате масло с вас, та да може да сте готови за пришествието на аМладоженеца.

18 Защото ето, истина, истина ви казвам, че Аз аидвам скоро. Тъкмо тъй. Амин.