Писания
Учение и Завети 57


Раздел 57

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 20 юли 1831 г. (History of the Church, 1:189–190). В съответствие с Господната заповед (раздел 52), старейшините пътуват от Къртлънд за Мисури, срещайки много различни премеждия и известно противопоставяне. Размишлявайки върху положението на ламанитите и липсата на цивилизованост, изтънченост и религия сред народа въобще, Пророкът възкликва: “Кога пустошта ще разцъфне като розата? Кога ще бъде построен Сион в славата си и къде ще застане Твоят храм, към който ще дойдат всички народи през последните дни?” (History of the Church, 1:189). Впоследствие той получава това откровение.

1–3, Индепендънс, щата Мисури, е мястото на Град Сион и храма; 4–7, Светиите трябва да закупят земи и да получат наследства в този район; 8–16, Сидни Гилбърт трябва да открие магазин, У. У. Фелпс трябва да стане печатар, а Оливър Каудъри трябва да редактира материали за публикуване.

1 Вслушайте се, о, вие, старейшини на Моята църква, казва Господ, вашият Бог, които сте се събрали заедно, съгласно Моите заповеди, в тази земя, която е земята аМисури, която е бземята, която Аз съм определил и впосветил за гсъбирането на светиите.

2 Ето защо, това е земята на обещание и амястото за град бСион.

3 И тъй казва Господ, вашият Бог: Ако искате да получите мъдрост, ето ви мъдрост. Ето, мястото, което е наречено сега Индепендънс, е централното място и петното за ахрама се намира на запад, върху един парцел, който не е далеч от сградата на съда.

4 Затова, мъдро е земята да бъде азакупена от светиите, а също и всяко пространство, лежащо на запад, чак до линията, минаваща направо между бюдеин и езичник,

5 също и всяко пространство, граничещо с прериите, доколкото учениците Ми са в състояние да акупуват земи. Ето, мъдрост е те да се бсдобият с тях за вечно наследство.

6 И нека Моят служител Сидни Гилбърт застане в службата, на която съм го назначил, да получава пари, да бъде апълномощник на църквата и да купува земя във всички области наоколо, доколкото това може да се върши в праведност и според както ще направлява мъдростта.

7 И нека Моят служител аЕдуард Партридж застане в службата, на която съм го назначил, и да бразпредели на светиите тяхното наследство, тъкмо както Аз съм заповядал; също и онези, които той е назначил да му съдействат.

8 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител Сидни Гилбърт да се настани на това място и да отвори магазин, за да продава стоки без измама, тъй че да се сдобие с пари, за да купи земи за доброто на светиите, че да може да се сдобие с всички неща, от които учениците може да се нуждаят, за да се настанят в своето наследство.

9 И също, нека Моят служител Сидни Гилбърт се сдобие с разрешително — ето, това тук е мъдрост и всеки, който чете, нека разбира — тъй че той също да може да изпраща стоки на людете, тъкмо по когото той пожелае от служителите, назначени в негова служба,

10 и тъй да обезпечи Моите светии, та евангелието Ми да може да бъде проповядвано на онези, които седят в амрак, на страната и в бсянката на смъртта.

11 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител аУйлям У. Фелпс да се настани на това място и се установи като бпечатар на църквата.

12 И ето, ако светът приеме написаното от него — ето, това тук е мъдрост — нека той получи всичко, с което може да се сдобие в праведност, за доброто на светиите.

13 И нека Моят служител аОливър Каудъри му съдейства, тъкмо както Аз съм заповядал, на всяко едно място, където Аз ще му назнача, да преписва и да поправя, и да избира, тъй че всички неща да може да бъдат правилни пред Мен, тъй както това бъде потвърдено от Духа чрез него.

14 И тъй, нека онези, за които Аз съм говорил, да бъдат настанени в земята Сион колкото може по-скоро, с техните семейства, за да вършат онези неща, тъкмо както Аз съм казал.

15 А сега, относно събирането: Нека епископът и пълномощникът да направят подготовка за онези семейства, на които им беше заповядано да дойдат в тази земя колкото се може по-бързо, и ги настанят в тяхното наследство.

16 А на останалите — и от старейшините, и от членовете — по-нататъшни указания ще бъдат дадени по-нататък. Тъкмо тъй. Амин.