Писания
Учение и Завети 110


Раздел 110

Видения, открити на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в храма в Къртлънд, щата Охайо, на 3 април 1836 г. (History of the Church, 2:435–436). Поводът е събранието през съботния ден. Като предговор към описанието си на тези проявления, Пророкът пише следните думи: “Този следобед аз подпомагах останалите президенти при раздаването на Господната Вечеря на Църквата, след като я получихме от Дванадесетте, които имаха привилегията този ден да изпълняват задълженията при свещената маса. След като изпълних това служение за братята си, аз се оттеглих до амвона при спуснати завеси и коленичих заедно с Оливър Каудъри в тържествена тиха молитва. След като станахме от молитвата и на двамата ни бе разкрито следното видение” (History of the Church, 2:435).

1–10, Господ Иехова се явява в слава и приема Къртлъндския Храм като Свой дом; 11–12, Моисей и Илияс се явяват поотделно и предават своите ключове и диспенсации; 13–16, Илия се завръща и предава ключовете на своята диспенсация, както бе обещано от Малахия.

1 аЗавесата бе премахната от съзнанието ни и бочите на разбирането ни бяха отворени.

2 Ние видяхме Господ да стои при парапета на амвона пред нас и под нозете Му имаше настилка от чисто злато с цвят като на кехлибар.

3 аОчите Му бяха като пламък от огън, косата на главата Му беше бяла като чист сняг, блицето Му светеше повече от яркостта на слънцето, а вгласът Му беше като звука на връхлитащи големи води, тъкмо гласът на гИехова, казвайки:

4 Аз съм апървият и последният; Аз съм Този, Който бживее, Аз съм Този, Който беше убит, Аз съм вашият входатай пред Отца.

5 Ето, вашите грехове са ви апростени; вие сте чисти пред Мен, ето защо вдигнете глава и се радвайте.

6 Нека сърцата на братята ви се възрадват и нека сърцата на всичките Ми люде се възрадват, тези, които със всичките си сили апостроиха този дом за Моето име,

7 защото ето, Аз априех този бдом и името Ми ще бъде тук, и Аз ще се явявам на людете Ми с милост в този дом.

8 Да, Аз ще се аявявам на служителите Си и ще им говоря със собствения Си глас, ако людете Ми спазват Моите заповеди и не босквернят този всвят дом.

9 Да, сърцата на хиляди и десетки хиляди ще ликуват много, вследствие на аблагословиите, които ще се излеят, и на бнадаряването, с което Моите служители са били надарени в този дом.

10 И славата на този дом ще се разпростре по чужди земи; и това е началото на благословията, която ще се аизлее върху главите на людете Ми. Тъкмо тъй. Амин.

11 След като това авидение свърши, небесата отново ни бяха отворени и пред нас се появи бМоисей, и ни предаде включовете за гсъбирането на Израил от четирите краища на земята и извеждането на десетте племена от дсеверните земи.

12 След това се появи аИлияс и ни предаде бдиспенсацията на вевангелието на Авраам, казвайки, че чрез нас и чрез потомството ни, всички поколения след нас ще бъдат благословени.

13 След като и това видение свърши, друго велико и славно видение се появи ненадейно над нас, защото аИлия, пророкът, който беше бвзет в небесата, без да вкуси смърт, застана пред нас и каза:

14 Ето, изпълни се времето, за което бе говорено чрез устата на Малахия, който засвидетелства, че той (Илия) ще бъде изпратен преди да дойде великият и страшен ден Господен,

15 за да аобърне сърцата на бащите към чедата и сърцата на чедата към бащите им, за да не би цялата земя да бъде поразена с проклятие.

16 Ето защо, ключовете на тази диспенсация се предават във ваши ръце и по това можете да познаете, че великият и страшен аден Господен е близо, тъкмо пред вратите ви.