Писания
Учение и Завети 93


Раздел 93

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 май 1833 г. (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Всички, които са верни, ще видят Господа; 6–18, Иоан даде свидетелство, че Синът Божий преминавал от благодат в благодат, докато не получил пълнотата от славата на Отца; 19–20, Верните човеци, преминавайки от благодат в благодат, ще получат също от пълнотата Му; 21–22, Тези, които са родени чрез Христа, са Църквата на Първородния; 23–28, Христос получи пълнотата на цялата истина и чрез подчинение човек може да стори същото; 29–32, Човекът в началото беше с Бога; 33–35, Елементите са вечни и човек може да получи пълнота от радост при Възкресението; 36–37, Славата на Бог е разум; 38–40, Децата са невинни пред Бога поради Христовото изкупление; 41–53, На ръководните братя им е заповядано да сложат семействата си в ред.

1 Наистина, тъй казва Господ: Ще стане така, че всяка душа, която аизостави греховете си и дойде при Мен, и бпризове Моето име, и се вподчини на гласа Ми, и спазва заповедите Ми, ще гвиди Моето длице и ще познае, че Аз съм;

2 и че Аз съм истинската асветлина, която осветява всеки човек, който идва на света;

3 и че Аз съм ав Отца, и Отец е в Мен, и че Аз и Отец сме едно:

4 Отец, апонеже Той Ми бдаде от пълнотата Си, и Синът, понеже Аз бях в света и направих вплътта Моя скиния, и живях сред чедата човешки.

5 Аз бях в света и получих от Моя Отец, и аделата Му бяха ясно изявени.

6 И аИоан видя и даде свидетелство за пълнотата на Моята бслава; и пълнотата на вИоановия летопис ще бъде разкрита оттук насетне.

7 И той даде свидетелство, казвайки: Аз видях славата Му и че Той беше в аначалото, преди светът да бъде.

8 Ето защо, аСловото беше в началото, защото Той беше Словото, тъкмо вестителят на спасението,

9 асветлината и бИзкупителят на света, Духът на истината, Който дойде в света, защото светът беше създаден чрез Него, и в Него беше животът на човеците и светлината на човеците.

10 Световете бяха асъздадени чрез Него; човеците бяха създадени чрез Него; всички неща бяха създадени чрез Него и посредством Него, и от Него.

11 И аз, Иоан, давам свидетелство, че видях славата Му, слава на Единородния от Отца, пълен с благодат и истина, тъкмо Духът на истината, Който дойде и живя в плътта, и пребиваваше между нас.

12 И аз, Иоан, видях, че Той първоначално не получи от апълнотата, а получаваше бблагодат след благодат;

13 и Той първоначално не получи от пълнотата, а продължи от аблагодат към благодат, докато не получи пълнота.

14 И тъй, Той бе наречен аСинът Божий, защото Той не получи от пълнотата първоначално.

15 И аз, аИоан, давам свидетелство, и вижте, небесата се отвориха, и бСветият Дух се спусна над Него във вид на вгълъб, и слезе върху Му, и дойде глас от небето, казвайки: Този е Моят гВъзлюбен Син.

16 И аз, Иоан, давам свидетелство, че Той получи пълнота от славата на Отца;

17 и Той получи авсяка бсила, и на небето, и на земята, и славата на вОтца беше с Него, защото Той пребиваваше в Него.

18 И ще стане така, че ако сте верни, ще получите пълнотата на летописа на Иоана.

19 И Аз ви давам тези сказания, за да разберете и да знаете как да се апокланяте, и да знаете на какво да се покланяте, за да може да дойдете при Отца в Мое име и в определеното време да получите от Неговата пълнота.

20 Защото ако спазвате Моите азаповеди, ще получите от бпълнотата Му и ще се впрославите в Мен, тъй както Аз съм в Отца; затова Аз ви казвам, че ще получавате гблагодат след благодат.

21 И сега, истина ви казвам, че Аз бях в аначалото с Отца и че Аз съм бПървородният.

22 И всички онези, които са родени чрез Мен, са аучастници в бславата на Същия и са църквата на Първородния.

23 Вие също бяхте в началото ас Отца и бяхте това, което е Дух, тъкмо Духът на истината.

24 И аистината е бпознание за нещата такива, каквито са и каквито бяха, и каквито ще бъдат.

25 И всичко, което е аповече или по-малко от това, е духът на онзи нечестивец, който беше блъжец от началото.

26 Духът на аистината е от Бога. Аз съм Духът на истината и Иоан даде свидетелство за Мен, казвайки: Той получи пълнота от истина, да, тъкмо от цялата истина.

27 И никой човек не получава апълнота, освен ако не спазва Неговите заповеди.

28 Този, който аспазва Неговите заповеди, получава истина и бсветлина, докато не бъде прославен в истина и не впознае всички неща.

29 Човекът в аначалото също беше с Бога. бРазумът или светлината на истината не беше сътворен или създаден, нито всъщност това може да стане.

30 Цялата истина е независима в онази сфера, в която Бог я е поставил, за да адейства сама за себе си, тъй както и целият разум също, иначе няма съществуване.

31 Ето, това е аправото на избор на човека и това е осъждането на човека, защото това, което беше от началото, им е бясно изявено и те не приемат светлината.

32 И всеки човек, чийто дух не приема асветлината, е под осъждане.

33 Защото човекът е адух. бЕлементите са вечни и когато дух и елемент са неразделно свързани, получават пълнота на радост,

34 а когато те са аразделени, човек не може да получи пълнота от брадост.

35 аЕлементите са скинията Божия, да, човекът е Божията скиния, тъкмо бхрамове; и всеки храм, който бъде осквернен, Бог ще разруши този храм.

36 аСлавата Божия е бразум, с други думи, всветлина и истина.

37 Светлината и истината отхвърлят азлия.

38 Всеки човешки дух беше аневинен в началото; и понеже Бог бизкупи човека от впадението, човеците отново се върнаха в своето невръстно състояние, гневинни пред Бога.

39 И нечестивецът идва, и аотнема светлина и истина от чедата човешки чрез неподчинението и поради бпреданията на бащите им,

40 но Аз съм ви заповядал да възпитавате адецата си в светлина и истина.

41 И истина ти казвам, служителю Мой Фредерик Г. Уйлямс, ти продължи да бъдеш под това осъждане.

42 Ти не си аучил децата си на светлина и истина, съгласно заповедите, и онзи нечестивец все още има власт над теб, и това е причината за твоето злощастие.

43 И сега, заповед ти давам, че ако искаш да се избавиш, ти трябва да сложиш в аред собствения си дом, защото има много неща в твоя дом, които не са правилни.

44 Истина казвам на Моя служител Сидни Ригдън, че в някои неща той не е спазил заповедите относно децата си, ето защо, първо да сложи в ред дома си.

45 Наистина, Аз казвам на Моя служител Джозеф Смит-младши, или сиреч, ще ви наричам априятели, защото вие сте Ми приятели и ще имате наследство с Мен;

46 нарекох ви аслужители заради света и вие сте негови служители заради Мен;

47 и сега, истина казвам на Джозеф Смит-младши: Ти не си спазил заповедите и трябва да застанеш пред Господа за апорицание.

48 аСемейството ти трябва да се покае и да изостави някои неща, и да се вслушва по-усърдно в твоите сказания или да бъде отстранено от мястото му.

49 Каквото казвам на един, казвам го на всички: аМолете се винаги, да не би нечестивецът да получи власт във вас и да ви отстрани от мястото ви.

50 Моят служител Нюъл К. Уитни, епископ в църквата Ми, също има нужда да бъде укорен и да сложи в ред семейството си, и да гледа те да са по-усърдни и загрижени вкъщи; и да се молят винаги или те ще бъдат отстранени от амястото им.

51 Сега, Аз ви казвам, приятели Мои, нека Моят служител Сидни Ригдън да тръгне в пътуването си и да побърза, и също да оповестява аблагоприятната Господна година и евангелието на спасението, според както Аз му дам изричане; и чрез вашата единодушна молитва с вяра, Аз ще го подкрепя.

52 И нека Моите служители Джозеф Смит-младши и Фредерик Г. Уйлямс да побързат също, и ще им бъде дадено тъкмо според молитвата с вяра; и доколкото спазвате указанията Ми, вие няма да бъдете смутени нито в този свят, нито в идния.

53 И истина ви казвам, че волята Ми е да побързате да апреведете Моите писания и да се бсдобиете с впознания по история и за страни, и за царства, за законите Божии, и на човека, и всичко това заради спасението на Сион. Амин.