Писания
Учение и Завети 84
назад напред

Раздел 84

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 22 и 23 септември 1832 г. (History of the Church, 1:286–295). През месец септември старейшините започват да се завръщат от мисиите си в източните щати и да дават отчети за труда си. Следното съобщение се получава точно когато те са заедно по това време на радост. Пророкът го определя като откровение за свещеничеството.

1–5, Новият Ерусалим и храмът ще бъдат построени в щата Мисури; 6–17, Дадено е потеклото на свещеничеството от Моисей до Адам; 18–25, По-висшето свещеничество държи ключа на познанието за Бога; 26–32, По-низшето свещеничество държи ключа на служението на ангелите и на подготвителното евангелие; 33–44, Човеците спечелват вечен живот чрез клетвата и завета на свещеничеството; 45–53, Духът на Христа просветлява човеците, а светът тъне в грях; 54–61, Светиите трябва да свидетелстват за нещата, които са получили; 62–76, Те трябва да проповядват Евангелието и ще последват знамения; 77–91, Старейшините трябва да тръгнат без кесия и торба и Господ ще се погрижи за нуждите им; 92–97, Мор и проклятия очакват онези, които отричат Евангелието; 98–102, Дадена е новата песен за изкуплението на Сион; 103–110, Нека всеки човек да застане в собствената си служба и се труди според собственото си призвание; 111–120, Служителите Господни трябва да оповестяват мерзостта на опустошението през последните дни.

1 Откровение от Исус Христос до Неговия служител Джозеф Смит-младши и шестима старейшини, когато те обединиха сърцата си и аиздигнаха гласовете си към небесата.

2 Да, словото Господне относно Неговата църква, установена през последните дни за авъзстановяването на народа Му, тъй както Той говорѝ чрез устата на бпророците Си, и за събирането на Неговите всветии, за да застанат на гхълма Сион, който ще бъде градът дНови Ерусалим,

3 който град ще бъде изграден, като се започне от апарцела за храма, който е определен от пръста Господен, в западните предели на щата Мисури и осветен от ръката на Джозеф Смит-младши и на други, в които е Господното благоволение.

4 Наистина, това е словото Господне, че градът аНови Ерусалим трябва да бъде изграден чрез събирането на светиите, като се започне от това място, тъкмо мястото на бхрама, който храм ще бъде издигнат през това поколение.

5 Защото наистина това поколение няма да е преминало напълно, преди да се изгради дом на Господа, и облак ще почива на него, който облак ще бъде тъкмо аГосподната слава, която ще изпълни дома.

6 И синовете на Моисей, съгласно Светото Свещеничество, което той получи под аръката на тъста си, бИотор;

7 и Иотор го получи под ръката на Халев;

8 и Халев го получи под ръката на Елиу;

9 и Елиу — под ръката на Иереми;

10 и Иереми — под ръката на Гад;

11 и Гад — под ръката на Есаяс;

12 и Есаяс го получи под ръката Божия.

13 Есаяс също живееше през дните на Авраам и беше благословен от него,

14 който аАвраам получи свещеничеството от бМелхиседек, който го получи чрез потеклото на бащите си, тъкмо до вНой;

15 и от Ной до аЕнох — чрез потеклото на бащите им;

16 и от Енох до аАвел, който беше убит чрез бсъзаклятието на брат си и който вполучи свещеничеството по заповедите Божии от ръката на своя баща, гАдам, който беше първия човек,

17 което асвещеничество продължава в църквата Божия във всички поколения и е без начало на дни или край на години.

18 И Господ потвърди асвещеничество също и върху бАарон и потомството му, през всички техни поколения, което свещеничество също продължава и впребъдва во веки със свещеничеството, което е според най-светия Божи ред.

19 И това по-висше свещеничество отслужва Евангелието и държи ключа на атайнствата на царството, тъкмо ключа на бпознанието за Бога,

20 ето защо, в неговите аобреди е видна силата на божествеността.

21 И без обредите и авластта на свещеничеството, силата на божествеността не е видна за човеците в плътта.

22 Защото без това никой ачовек не може да види лицето на Бога, тъкмо на Отца, и да живее.

23 Сега, на това аМоисей поучаваше ясно чедата Израилеви в пустошта и търсеше усърдно да босвети людете си, та те да могат да ввидят лицето Божие,

24 но те авкоравиха сърцата си и не можаха да устоят на присъствието Му; ето защо, Господ в бяростта Си, защото Неговият гняв беше разпален срещу тях, се закле, че те няма да ввлязат в покоя Му, докато са в пустошта, който покой е пълнотата на славата Му.

25 Затова Той взе аМоисей от средата им и Светото бСвещеничество също,

26 а по-низшето асвещеничество остана, което свещеничество държи бключа на вслужението на ангели и на подготвителното евангелие,

27 което евангелие е евангелието на апокаянието и на бкръщението, и на вопрощението на грехове, и на гзакона за дплътските заповеди, който Господ в гнева Си стори да остане в дома Ааронов, сред чедата Израилеви до еИоана, когото Бог издигна, който бе жизпълнен със Светия Дух още от майчината си утроба.

28 Защото той бе кръстен, докато бе все още в детството си и бе поставен от ангела Божий по времето, когато бе на осемдневна възраст, в тази власт, да повали юдейското царство и да астори прав пътя Господен пред лицето на людете Му, за да ги подготви за пришествието на Господа, в ръцете на Когото е дадена бвсичката сила.

29 И отново, службите старейшина и епископ са необходими адопълнения, принадлежащи на висшето свещеничество.

30 И отново, службите учител и дякон са необходими допълнения, принадлежащи на по-нисшето свещеничество, което свещеничество бе потвърдено върху Аарон и синовете му.

31 Ето защо, тъй както казах относно синовете на Моисей, защото синовете на Моисей и също синовете на Аарон ще принесат приемлив апринос и жертва в дома Господен, който дом ще бъде изграден за Господа през това поколение на посветеното бмясто, според както Аз съм назначил;

32 и синовете на Моисей и Аарон ще бъдат изпълнени със аславата Господна на бхълма Сион, в дома на Господа, чиито синове сте вие и също мнозина, които Аз съм призовал и съм изпратил да изградят Моята вцърква,

33 защото всички, които са аверни, тъй че да придобият тези две бсвещеничества, за които Аз говорих, и да увеличават призванията, са восветени от Духа за обновяване на своите тела.

34 Те стават синовете Моисееви и Ааронови, и апотомството бАвраамово, и църквата, и царството, и Божиите визбрани.

35 И също, всички онези, които получават това свещеничество, приемат Мен, казва Господ,

36 защото всеки, който приема служителите Ми, априема Мен,

37 а всеки, който априема Мен, приема Моя Отец.

38 И този, който приема Отца Ми, получава царството на Отца Ми, ето защо авсичко, което Моят Отец има, ще му бъде дадено.

39 И това е според аклетвата и завета, които принадлежат на свещеничеството.

40 Ето защо, всички онези, които получават свещеничеството, приемат тази клетва и завет на Моя Отец, които Той не може да наруши, нито могат да бъдат разтрогнати.

41 Но всеки, който анаруши този завет, след като го е приел, и се отвърне напълно от него, бняма да има прошка на греховете нито в този свят, нито в идния свят.

42 И горко на всички онези, които не дойдат в това свещеничество, което вие сте получили, което Аз сега потвърждавам върху вас, които присъствате на този ден, чрез собствения Си глас от небесата; и тъкмо Аз съм дал на небесното войнство и на Моите аангели поръчение относно вас.

43 И Аз сега ви давам заповед да внимавате относно вас самите и усърдно да се авслушвате в словото на вечния живот.

44 Защото вие трябва да аживеете чрез всяко слово, което излиза от Божиите уста.

45 Защото асловото Господне е истина, а всичко, което е бистина, е светлина, а всичко, което е светлина, е Дух, тъкмо Духът на Исус Христос.

46 И Духът дава асветлина на бвсеки човек, който идва на света; и Духът просветлява всеки човек по света, който се вслушва в гласа на Духа.

47 И всеки, който се вслушва в гласа на Духа, идва при Бога, тъкмо при Отца.

48 И Отец го аучи на бзавета, който Той поднови и потвърди върху вас, който е потвърден върху ви заради вас и не само заради вас, но и заради целия свят.

49 И целият асвят тъне в грях и стене в бмрак под игото на греха.

50 И по това може да познаете, че те са под аигото на бгреха, понеже те не идват при Мен.

51 Защото всеки, който не идва при Мен, е под игото на греха.

52 И всеки, който не приема гласа Ми, не познава агласа Ми и не е от Мене.

53 И по това може да разпознаете праведните от нечестивите и че целият асвят бстене в вгрях и мрак тъкмо сега.

54 И в минали времена умовете ви бяха помрачени поради аневерие и понеже се отнасяхте несериозно към нещата, които получихте.

55 И тази асуета и неверие доведоха цялата църква под осъждане.

56 И това осъждане почива върху чедата Сионови, тъкмо върху всичките.

57 И те ще останат под това осъждане докато не се покаят и не си спомнят новия азавет, тъкмо бКнигата на Мормон и впредишните заповеди, които Аз съм им дал, и не само да говорят, но и да гдействат според това, което съм написал,

58 та да може да принесат плод, достоен за царството на Отца им, иначе остава бич и възмездие да се изливат върху чедата Сионови.

59 Защото ще осквернят ли чедата на царството светата Ми земя? Истина ви казвам: Не.

60 Истина, истина ви казвам на вас, които сега чувате асловата Ми, които са Моят глас, благословени сте, доколкото вие приемате тези неща.

61 Защото Аз ще аопростя вашите грехове с тази заповед: да останете непоколебими в ума си, в бсериозност и молитвен дух, в даването на свидетелство на целия свят за онези неща, които са ви съобщени.

62 Прочее, аидете по целия свят и до което място не можете да идете, трябва да изпратите известие, та да може свидетелството да отиде от вас към целия свят, към всяко създание.

63 И както казах Аз на апостолите Си, тъкмо тъй казвам и на вас, защото вие сте Мои аапостоли, тъкмо висши свещеници Божии; вие сте онези, които Моят Отец Ми е бдал; вие сте Ми вприятели.

64 Ето защо, както казах Аз на апостолите Си, тъй казвам и на вас отново, че всяка адуша, която бповярва на словата ви и бъде кръстена с вода за вопрощение на греховете, ще получи гСветия Дух.

65 И тези азнамения ще последват онези, които вярват:

66 В Мое име те ще вършат много изумителни адела;

67 в Мое аиме те ще изгонват бесове;

68 в Мое име те ще аизцеляват болните;

69 в Мое име те ще отварят очите на слепите и ще отпушват ушите на глухите;

70 и езикът на немите ще говори;

71 и ако някой човек им даде аотрова, тя няма да им навреди;

72 и отровата на змия няма да има сила да ги увреди.

73 Но заповед им давам, че те не трябва да се ахвалят с тези неща, нито да говорят за тях пред света, защото тези неща са ви дадени за ваша полза и за спасение.

74 Истина, истина ви казвам, че тези, които не повярват на словата ви и не са акръстени във вода в Мое име за опрощение на греховете си, та да могат да получат Светия Дух, ще бъдат босъдени и няма да дойдат в царството на Отца Ми, където сме Моят Отец и Аз.

75 И това откровение към вас и заповед, е в сила от същия този час по целия свят, и Евангелието е към всички, които не са го получили.

76 Но наистина Аз казвам на всички онези, на които е дадено царството: Трябва да се проповядва от вас на тях, тъй че те да се покаят за предишните си зли дела, защото те трябва да бъдат укорени за своите зли, невярващи сърца, и братята ви в Сион — за бунта им против вас по времето, когато Аз ви изпратих.

77 И отново ви казвам, приятели Мои, защото отсега насетне ще ви наричам приятели, целесъобразно е да ви дам тази заповед вие да станете тъкмо като приятелите Ми в дните, когато Аз бях с тях, пътувайки да проповядвам Евангелието с Моята сила;

78 защото Аз не им позволих да имат акесия или торба, нито две дрехи.

79 Ето, Аз ви изпращам, за да изпитам света, и работникът е достоен за азаплатата си.

80 И всеки човек, който отиде и апроповядва това бевангелие на царството, и не пропусне да остане верен във всичко, не ще бъде помрачен в ума си, нито ще се уморява в тяло, крайник или става, и вкосъм от главата му не ще падне на земята незабелязан. И той не ще огладнява, нито ще ожаднява.

81 Ето защо, не се абезпокойте за утре, за това какво ще ядете или какво ще пиете, или с какво ще се облечете,

82 защото разгледайте полските кремове как растат; те не се трудят, нито предат, но царствата по света във всичката си слава не са пременени и като един от тях.

83 Защото вашият аОтец, Който е на небесата, бзнае, че се нуждаете от всичко това.

84 Ето защо, оставете утрешният ден да се абезпокои за нещата си.

85 Нито се безпокойте предварително акакво ще кажете, а непрестанно бсъхранявайте в ума си словата на живот и в същия час ще ви се вдаде онази част, която ще бъде отмерена за всеки човек.

86 Затова, тъй като тази заповед е към всички аверни, които са призовани от Бог за служение в църквата от този час, нека никой човек сред вас, който тръгва да оповестява това Евангелие на царството, да не взема кесия или торба.

87 Ето, Аз ви аизпращам, за да порицаете света за всичките им неправедни дела и да ги научите за идното възмездие.

88 И който ви априеме, там ще съм и Аз, защото ще вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и Моят Дух ще бъде в сърцата ви, и бангелите Ми ще са около вас, за да ви подкрепят.

89 Който приеме вас, Мен приема, и този същият ще ви нахрани, ще ви облече и ще ви даде пари.

90 И този, който ви храни или ви облича, или ви дава пари, по никакъв начин няма да аизгуби наградата си.

91 И който не върши тези неща, не е Мой ученик; по това може да познаете аучениците Ми:

92 Този, който не ви приеме, отдалечете се от него и насаме аочистете нозете си тъкмо с вода, чиста вода, било то в жега или в студ, и дайте свидетелство за това на Отца ви, Който е на небесата, и не се връщайте повече при този човек.

93 И в което и село или град да влезете, сторете същото.

94 При все това, търсете усърдно и не се щадете; и горко на онзи дом или на онова село или град, които отхвърлят вас или словата ви, или свидетелството ви относно Мен.

95 Аз казвам отново, горко на онзи дом или на онова село или град, които отхвърлят вас или словата ви, или свидетелството ви за Мен.

96 Защото Аз, аВсемогъщият, наложих ръцете Си въху народите, за да ги бнакажа за внечестието им.

97 И мор ще тръгне, и не ще бъде премахнат от земята, докато Аз не завърша делото Си, което ще асъкратя в праведност,

98 докато всички, които останат, не Ме познаят, тъкмо от най-малкия до най-големия, и не бъдат изпълнени с познанието Господне, и не авидят ясно с очите си, и не издигнат гласа си, и не бзапеят заедно в един глас тази нова песен, казвайки:

99 Господ е възвърнал Сион,Господ е аизкупил народа Си, бИзраил,Според визбора на гблагодатта,Който бе осъществен чрез вяратаИ дзавета на бащите им.

100 Господ е изкупил народа Си;И Сатана е авързан, и вече няма време.Господ е събрал всички неща в бедно.Господ е свалил вСион свише.Господ е гиздигнал Сион изотдолу.

101 аЗемята се е замъчила и е родила силата си;И истината е установена в недрата ѝ;И небесата се усмихнаха над нея;И тя е облечена в бславата на своя Бог;Защото Той стои посред людете Си.

102 Слава и чест, и сила, и мощ,Да бъдат отдадени на Нашия Бог, защото Той е изпълнен с амилост,Справедливост, благодат и истина, и бмир,Во веки веков. Амин.

103 И отново, истина, истина ви казвам, целесъобразно е всеки човек, който тръгва да оповестява вечното Ми евангелие, ако има семейство и получи пари даром, да им ги изпрати на тях или ги употреби за тяхна полза, според както Господ го упъти, защото тъй Ми се вижда за добре.

104 И нека всички онези, които нямат семейства и които получават апари, да ги изпратят горе на епископа в Сион или на епископа в Охайо, за да може те да бъдат посветени за осъществяването на откровенията и за напечатването им, и за установяването на Сион.

105 И ако човек даде на някой от вас палто или костюм, вземете старите и ги дайте на абедните, и възрадвани продължете по пътя си.

106 И ако някой сред вас е силен по Дух, нека авземе със себе си този, който е слаб, за да може той да бъде поучаван с пълна бкротост, за да може той също да стане силен.

107 Затова вземайте със себе си онези, които са поставени в апо-низшето свещеничество и ги изпращайте преди вас да правят уговорки и да подготвят пътя, и да изпълняват уговорки, които вие самите не можете да изпълните.

108 Ето, това е начинът, по който в древни дни Моите апостоли изградиха църквата за Мен.

109 Затова, нека всеки човек да застане в собствената си служба и се труди според собственото си призвание и нека главата не казва на нозете, че нозете не са ѝ потребни, защото как ще може тялото да застане без нозе?

110 По същия начин тялото има нужда от всяка ачаст, та да може всички да се поучават заедно, тъй че организмът да може да се запази съвършен.

111 И ето, ависшите свещеници трябва да пътуват, също и старейшините, също и по-нисшите бсвещеници, а вдяконите и гучителите трябва да бъдат назначавани да дбдят над църквата, да бъдат служители по места на църквата.

112 И Нюъл К. Уитни, епископът, трябва също да пътува наоколо и сред всички църкви, издирвайки бедните, за да се апогрижи за потребностите им, като бсмирява богатите и горделивите.

113 Той трябва също да назначи апълномощник, който да поеме отговорност и да върши светската му работа, според както той ще нареди.

114 При все това, нека епископът отиде в град Ню Йорк и също в град Албани, и също в град Бостън, и на висок глас да предупреди хората от тези градове с гласа на Евангелието, за аопустошението и пълното унищожение, които ги очакват, ако те отхвърлят тези неща.

115 Защото ако те отхвърлят тези неща, часът на осъждането им е близо, а техният дом ще остане апуст.

116 Нека той се ауповава на Мен и няма да бъде бпосрамен; и вкосъм от главата му не ще падне на земята незабелязан.

117 И наистина казвам на вас, останалите от служителите Ми, тръгнете според както позволят обстоятелствата ви в различните ви призвания към големите и забележителни градове и села, като порицавате света в праведност за всичките им неправедни и безбожни дела, като обяснявате ясно и разбрано мерзостта на опустошението през последните дни.

118 Защото чрез вас, казва Господ Всемогъщи, Аз ще аразкъсам царствата им; Аз не само ще бразтърся земята, но и небесата звездни ще потреперят.

119 Защото Аз, Господ, съм прострял ръката Си, за да задействам небесните сили; вие не можете да го видите сега, но само още малко и ще го видите, и ще узнаете, че Аз съм и че ще адойда, и ще бцарувам с Моите люде.

120 Аз съм аАлфа и Омега, началото и краят. Амин.