Писания
Учение и Завети 90


Раздел 90

Откровение към Джозеф Смит, Пророка, дадено в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1833 г. (History of the Church, 1:329–331). Това откровение е по-нататъшна стъпка в установяването на Първото Президентство (виж заглавието към раздел 81) и като резултат от него споменатите съветници са поставени на 18 март 1833 г.

1–5, Ключовете на царството са поверени на Джозеф Смит и чрез него на Църквата; 6–7, Сидни Ригдън и Фредерик Г. Уйлямс трябва да служат в Първото Президентство; 8–11, Евангелието трябва да се проповядва на народите на Израил, на езичниците и на юдеите, като всеки човек го чуе на собствения си език; 12–18, Джозеф Смит и съветниците му трябва да поставят в ред Църквата; 19–37, Господ съветва различни хора да ходят праведно и да служат в царството Му.

1 Тъй казва Господ, истина, истина ти казвам, сине Мой, твоите грехове са ти апростени според прошението ти, защото молитвите ти и молитвите на братята ти възлязоха до ушите Ми.

2 Ето защо, отсега нататък си благословен, ти, който държиш аключовете на царството, дадени на теб, което бцарство се появява за последен път.

3 Истина ти казвам, ключовете на това царство никога няма да ти бъдат отнети докато си в света, нито в идния свят.

4 При все това, чрез теб апредсказанията ще бъдат дадени и на други, да, тъкмо на църквата.

5 И всички онези, които получат предсказанията Божии, нека авнимават как се отнасят с тях, да не би да ги счетат за нещо незначително и с това да бъдат доведени под осъждане, и да се спънат, и да паднат, когато се спуснат бурите и задухат ветровете, и завалят бдъждовете, и ударят по къщата им.

6 И отново, истина казвам на братята ти Сидни Ригдън и Фредерик Г. Уйлямс, техните грехове са им простени също и те са счетени за равни с теб да държат ключовете на това последно царство,

7 и под твое ръководство също и ключовете на аучилището за пророци, което Аз заповядах да бъде организирано,

8 та тъй те да се усъвършенстват в служението си за спасението на Сион и на всички от народите на Израил и на езичниците толкова, колкото повярват.

9 Та под вашето ръководство те да могат да получат словото и под тяхно ръководство словото да може да тръгне към краищата на земята, апърво към безичниците и после, ето, вижте, те ще се обърнат към юдеите.

10 И тогава идва денят, когато ръката Господна ще бъде аоткрита със сила за убеждаване на народите, на друговерските народи и на дома бИосифов, в евангелието на тяхното спасение.

11 Защото ще стане така в него ден, че всеки човек ще ачуе пълнотата на евангелието на собствения си език и на собственото си наречие чрез онези, които са бпоставени в тази ввласт под управлението на гУтешителя, излят върху им за откровение на Исуса Христа.

12 И сега, истина ти казвам, Аз ти давам заповед да продължаваш в аслужението и президентството.

13 И когато свършиш превода на пророците, оттогава насетне ти трябва да апредседателстваш над църковните дела и бучилището,

14 и от време на време, според както ще бъде изявявано от Утешителя, да получаваш аоткровения за откриване бтайнствата на царството.

15 И сложи в ред църквите, аизучавай и бнаучавай, запознай се с всички добри книги, и с внаречия, с езици, и с люде.

16 И това ще бъде вашата работа и мисия през целия ви живот: да председателствате в съвет и да слагате в ред всички дела на тази църква и царство.

17 Не се апосрамвайте, нито се смущавайте, но бъдете предупредени за всичкото ви високомерие и бгордост, защото донася примка за душите ви.

18 Сложете в ред домовете си, дръжте надалеч от вас аленивостта и бнечистотата.

19 Сега, истина ви казвам, нека се обезпечи колкото е възможно по-скоро място за семейството на твоя съветник и писар, тъкмо Фредерик Г. Уйлямс.

20 И нека Моят авъзрастен служител Джозеф Смит-старши да остане със семейството си на мястото, където живее сега; и нека то не бъде продавано, докато устата Господна не назове.

21 И нека Моят съветник, тъкмо Сидни аРигдън, да остане на мястото, където живее сега, докато устата Господна не назове.

22 И нека епископът потърси усърдно да се сдобие с апълномощник, и нека това бъде човек, който има съхранени ббогатства, човек Божий и със силна вяра,

23 та тъй той да може да е в състояние да погасява всеки дълг, та хранилището Господне да не може да бъде въведено в непочтеност в очите на людете.

24 Търсете аусърдно, бмолете се винаги и бъдете вярващи, и ввсички неща ще работят заедно за ваше добро, ако ходите праведно и помните гзавета, който сключихте един с друг.

25 Нека семействата ви бъдат амалки, особено това на Моя възрастен служител Джозеф Смит-старши, що се отнася до онези, които не принадлежат към семействата ви,

26 та онези неща, които са ви обезпечени, за да се осъществи делото Ми, да не ви бъдат отнемани и давани на онези, които не са достойни,

27 и тъй да ви се попречи в извършването на нещата, които съм ви заповядал.

28 И отново, истина ви казвам, волята Ми е Моята служителка Виенна Джакс да получи пари за покриване на разноските си и да възлезе в земята Сион,

29 а остатъкът от парите да бъде посветен на Мен, а тя ще бъде възнаградена в определеното от Мен време.

30 Истина ви казвам, уместно е в Моите очи тя да възлезе в земята Сион и да получи наследство от ръката на епископа,

31 та да може, доколкото е вярна, да заживее в мир и да не бъде ленива в дните си отсега нататък.

32 И ето, истина ви казвам, че трябва да запишете тази заповед и да кажете с любезен поздрав на братята си в Сион, че Аз съм ви призовал да апредседателствате над Сион в определеното от Мен време.

33 Прочее, нека те престанат да Ме безпокоят по този въпрос.

34 Ето, Аз ви казвам, че братята ви в Сион започват да се покайват и ангелите се радват за тях.

35 При все това, много неща не са Ми угодни; Моето благоволение не е в служителя Ми аУйлям Е. МакЛелън, нито в служителя Ми Сидни Гилбърт, нито пък в епископа, а и други имат много неща, за които да се покаят.

36 Но истина ви казвам, че Аз, Господ, ще се противопоставя на аСион и ще умолявам силните му, и ще го букорявам, докато той не надвие и не е вчист пред Мен;

37 защото той не ще бъде помръднат от мястото си. Аз, Господ, съм го изрекъл. Амин.