Писания
Учение и Завети 104


Раздел 104

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, на 23 април 1834 г., относно Обединеното Сдружение или сдружението на Църквата в полза на бедните (History of the Church, 2:54–60). Поводът е заседание на съвета на Първото Президентство и други висши свещеници, на което се обсъждат спешните материални нужди на хората. Обединеното Сдружение в Къртлънд е трябвало временно да бъде разпуснато и реорганизирано, а имотите трябвало да се разпределят като настойничества сред членовете на сдружението.

1–10, Светиите, които прегрешават против Обединеното Сдружение, ще бъдат прокълнати; 11–16, Господ обезпечава светиите Си по Свой собствен начин; 17–18, Евангелски закон управлява грижата за бедните; 19–46, Посочват се настойничествата и благословиите на различни братя; 47–53, Обединеното Сдружение в Къртлънд и сдружението в Сион трябва да действат отделно; 54–66,Установена е свещена съкровищница на Господа за напечатване на писанията; 67–77, Общата съкровищница на Обединеното Сдружение трябва да действа на базата на общо съгласие; 78–86, Тези, които са в Обединеното Сдружение, трябва да плащат всичките си дългове и Господ ще ги избави от финансова зависимост.

1 Истина ви казвам, приятели Мои, давам ви съвет и заповед относно всичките имоти, които принадлежат на сдружението, което Аз ви заповядах да бъде организирано и установено, за да бъде аобединено сдружение и вечно сдружение за ползата на Моята църква и за спасението на човеците, докато Аз дойда,

2 с обещание неизменно и неотменимо, че доколкото онези, на които Аз заповядах, бъдат верни, те ще бъдат благословени с множество благословии,

3 но доколкото не бъдат верни, те скоро ще бъдат прокълнати.

4 Ето защо, доколкото някои от Моите служители не са спазвали заповедта, а са нарушавали завета чрез аалчност и престорени слова, Аз съм ги проклел с много мъчително и тежко проклятие.

5 Защото Аз, Господ, съм повелил в сърцето Си, че ако който и да е човек, който принадлежи на сдружението, бъде намерен за прегрешител, сиреч, ако наруши завета, с който вие сте обвързани, той ще бъде прокълнат през живота си и ще бъде тъпкан от този, от когото Аз поискам;

6 защото Аз, Господ, не трябва да бъда аподиграван в тези неща;

7 и всичко това, за да може невинните сред вас да не бъдат осъждани заедно с неправедните; и за да може виновните сред вас да не убегнат, защото Аз, Господ, съм ви обещал авенец на слава от дясната Ми страна.

8 Ето защо, доколкото бъдете намерени за прегрешители, вие не можете да убегнете от Моя гняв през живота си.

9 И доколкото сте аотхвърлени за прегрешение, вие не можете да убегнете от бударите на вСатана до деня на изкуплението.

10 И сега, Аз ви давам власт от този същия час, че ако някой човек сред вас, от сдружението, бъде намерен за прегрешител и не се покае за злото, вие трябва да го предадете на ударите на Сатана и той няма да има сила да ви анавлече зло.

11 Според Моята мъдрост е и ето защо заповед ви давам да се устроите и да определите на всеки човек неговото анастойничество,

12 та всеки човек да може да дава отчет пред Мен за настойничеството, което му е определено.

13 Защото е целесъобразно, че Аз, Господ, трябва да направя всеки човек аотговорен като бнастойник на земни благословии, които Аз съм създал и приготвил за Моите творения.

14 Аз, Господ, разпрострях небесата и апостроих земята, които са Мои лични бръкотворения; и всички неща в тях са Мои.

15 И Моята цел е да обезпечавам светиите Си, защото всички неща са Мои.

16 Но нужно е това да бъде вършено по Мой собствен аначин; и ето, това е начинът, който Аз, Господ, съм повелил, за да обезпеча светиите Си: бБедните ще трябва да бъдат издигнати, а богатите да бъдат снишени,

17 защото аземята е пълна и има достатъчно и в излишък; да, Аз приготвих всичко и съм дал на чедата човешки бсвободата да действат за самите себе си.

18 Ето защо, ако някой човек вземе от аизобилието, което Аз съм създал, и не отдаде на ббедните и нуждаещите се своя дял според взакона на евангелието Ми, той ще повдига очите си в гпъкъла заедно с нечестивите, бидейки в мъки.

19 И сега, истина ви казвам относно имотите на асдружението:

20 Нека на Моя служител Сидни Ригдън да му се назначи мястото, където живее сега, и парцелът на кожарската работилница за негово настойничество и за негова издръжка, докато той се труди на лозето Ми, тъкмо както Аз искам и когато Аз му заповядам.

21 И нека всички неща да се вършат според съвета на сдружението и общото взаимно съгласие или гласа на сдружението, което се намира в земята на Къртлънд.

22 и това настойничество и благословия Аз, Господ, предавам на Моя служител Сидни Ригдън като благословия върху него и потомството му след него;

23 и Аз ще умножа благословии върху него, доколкото той бъде смирен пред Мен.

24 И отново, нека на Моя служител Мартин Харис му се назначи за негово настойничество, за него и за потомството му след него, парцелът земя, който Моят служител Джон Джонсън получи в замяна на предишното си наследство.

25 И доколкото той е верен, Аз ще умножа благословии върху него и потомството му след него.

26 И нека Моят служител Мартин Харис да посвети парите си за оповестяването на словото Ми, според както Моят служител Джозеф Смит-младши нареди.

27 И отново, нека Моят служител Фредерик Г. Уйлямс да получи мястото, на което сега живее.

28 И нека Моят служител Оливър Каудъри да получи парцела, който е отделен до сградата, която трябва да е на печатницата, който е парцел номер едно, както и парцела, който баща му сега обитава.

29 И нека Моите служители Фредерик Г. Уйлямс и Оливър Каудъри да получат печатницата и всички неща, които принадлежат към нея.

30 И това ще бъде тяхното настойничество, което ще им бъде назначено.

31 И доколкото те са верни, ето, Аз ще ги благословя и ще умножа благословии върху тях.

32 И това е началото на настойничеството, което Аз съм им назначил, на тях и на потомството им след тях.

33 И доколкото те са верни, Аз ще умножа благословии върху тях и потомството им след тях, тъкмо едно множество от благословии.

34 И отново, нека Моят служител Джон Джонсън да получи къщата, в която живее, и наследството, всичко, с изключение на терена, който е запазен за апострояване на къщите Ми, който принадлежи към онова наследство и онези парцели, които са били предназначени за Моя служител Оливър Каудъри.

35 И доколкото той е верен, Аз ще умножа благословии върху него.

36 И Моята воля е, че той трябва да продаде парцелите, които са обозначени за построяване на града на светиите Ми, доколкото това му бъде сторено знайно чрез агласа на Духа и съобразно съвета на сдружението, и чрез гласа на сдружението.

37 И това е началото на настойничеството, което Аз съм назначил за негова благословия и на потомството му след него.

38 И доколкото той е верен, Аз ще умножа множество от благословии върху него.

39 И отново, нека на Моя служител Нюъл К. аУитни да му се назначат къщите и парцелът, където сега живее, и парцелът, и сградата, където се помещава търговското предприятие, също и парцелът, който е на ъгъла, южно от търговското предприятие, и също парцелът, на който се намира работилницата за сода.

40 И всичко това Аз съм назначил на Моя служител Нюъл К. Уитни за негово настойничество, като благословия върху него и потомството му след него, за ползата на търговското предприятие на сдружението Ми, което Аз съм установил за Моя кол в земята на Къртлънд.

41 Да, истина, това е настойничеството, което Аз съм определил на Моя служител Нюъл К. Уитни, тъкмо цялото това търговско предприятие, на него и на апълномощника му, и на потомството му след него.

42 И доколкото той е верен в спазването на заповедите Ми, които съм му дал, Аз ще умножа благословии върху него и върху потомството му след него, тъкмо едно множество от благословии.

43 И отново, нека на Моя служител Джозеф Смит-младши да му се назначи парцелът, който е обозначен за построяването на Моя дом, който е двеста метра дълъг и шестдесет широк, както и наследството, в което баща му сега живее.

44 И това е началото на настойничеството, което Аз съм му назначил, за благословия върху него и върху баща му.

45 Защото ето, Аз съм запазил наследство за абаща му за неговата издръжка, ето защо, той ще бъде смятан от дома на Моя служител Джозеф Смит-младши.

46 И Аз ще умножа благословии върху дома на Моя служител Джозеф Смит-младши, доколкото той бъде верен, тъкмо едно множество от благословии.

47 И сега, заповед ви давам относно Сион, че вие не ще да бъдете повече обвързани като обединено сдружение с вашите братя в Сион, а само по този начин:

48 След като се устроите, вие ще бъдете наречени Обединено сдружение на акола Сион, град Къртлънд. А вашите братя, след като се устроят, ще бъдат наречени Обединено сдружение на град Сион.

49 И те ще бъдат устроени, използвайки собствените си имена и от собственото си име; и ще вършат работата си от собственото си име и използвайки собствените си имена.

50 И вие ще вършите работата си от собственото си име, използвайки собствените си имена.

51 И това Аз съм заповядал да се извърши за ваше спасение, също и за тяхно спасение, като следствие от тяхното апрогонване и от това, което ще стане.

52 И тъй като азаветите бяха нарушени чрез прегрешение, чрез балчност и престорени слова,

53 ето защо, вие сте разпуснати като обединено сдружение с братята ви, тъй че не сте повече обвързани с тях, а само до този момент и само по този начин, според както Аз казах — чрез заем, според както бъде съгласувано от това сдружение на съвет, когато обстоятелствата ви позволят и както гласът на съвета определи.

54 И отново, заповед ви давам Аз относно вашето настойничество, което съм ви определил.

55 Ето, всички тези имоти са Мои, иначе вярата ви е празна и вие сте намерени за лицемери, и заветите, които сте сторили с Мен, са разтрогнати.

56 И щом имотите са Мои, тогава вие сте анастойници, иначе вие не сте настойници.

57 Но истина ви казвам, Аз ви назначих да бъдете настойници над Моя дом, тъкмо истински настойници.

58 И с такава цел Аз съм ви заповядал да се устройвате, тъкмо за да напечатате аМоите слова, пълнотата на писанията Ми, откровенията, които съм ви дал, и които отсега насетне и отвреме навреме ще продължавам да ви давам:

59 С цел изграждането на Моята църква и царството Ми на земята, и за да подготвите Моите люде за авремето, когато Аз ще бпребивавам с тях, което време е близо.

60 И вие трябва да си приготвите място за съкровищница, и да я посветите на Мое име.

61 И трябва да назначите един от вас да се грижи за съкровищницата, и той трябва да бъде поставен в тази благословия.

62 И на съкровищницата трябва да има печат, и всички свещени неща трябва да се предават в съкровищницата; и никой човек сред вас не трябва да я нарича своя собствена, нея или някаква част от нея, защото тя трябва да принадлежи на всички вас, взети заедно.

63 И Аз ви я давам от същия този час; а сега, гледайте да отидете и да оползотворите настойничествата, които съм ви определил, с изключение на свещените неща, с цел напечатването на онези свещени неща, според както Аз съм казал.

64 И априходите от светите неща трябва да бъдат пазени в съкровищницата; и ще има печат върху тях, и те не трябва да бъдат използвани или изваждани от съкровищницата от никого, нито ще се маха печатът, който ще бъде поставен върху тях, освен само чрез гласа на сдружението или по заповед.

65 И тъй, вие трябва да запазвате приходите от светите неща в съкровищницата за свещени и духовни цели.

66 И същата ще бъде наречена свещена съкровищница на Господа; и върху нея трябва да се държи печат, за да може тя да бъде свята и посветена на Господа.

67 И отново, трябва да се приготви и друга съкровищница и да се назначи ковчежник да се грижи за съкровищницата, и на нея трябва да се постави печат.

68 И всички пари, които получавате във вашите настойничества, като правите подобрения по имотите, които съм ви определил, по къщите или по земите, или по добитъка, или по всички неща, стига да не са светите и свещени писания, които Аз съм запазил за себе Си за свети и свещени цели, трябва да се влагат в съкровищницата, веднага щом получите парите, по сто, или по петдесет, или по двадесет, или по десет, или по пет.

69 Или сиреч, ако някой човек сред вас се сдобие с пет долара, нека да ги вложи в съкровищницата; или ако се сдобие с десет, или с двадесет, или с петдесет, или със сто, нека да стори същото;

70 И нека никой сред вас да не казва, че те са негови собствени, защото те няма да се наричат негови, нито каквато и да е част от тях.

71 И никаква част от тях не трябва да се използва или да се изважда от съкровищницата, без гласа и общото съгласие на сдружението.

72 И тъй ще бъде с гласа на общото съгласие на сдружението: Ако който и да е човек сред вас каже на ковчежника: Имам нужда от следното, за да си помогна в настойничеството си,

73 било то пет долара или било то десет долара или двадесет, или петдесет, или сто, ковчежникът трябва да му дава сумата, която той иска, за да си помогне в своето настойничество,

74 докато той не бъде намерен за прегрешител и не бъде ясно изявено пред съвета на сдружението, че той е неверен и анеблагоразумен настойник.

75 Но докато той е в пълно общение, верен и мъдър в настойничеството си, това ще бъде знак за ковчежника, че ковчежникът не трябва да му отказва.

76 Но в случай на прегрешение, ковчежникът трябва да се подчини на съвета и на гласа на сдружението.

77 А в случай, че ковчежникът бъде намерен за неверен и неблагоразумен настойник, той трябва да се подчини на съвета и на гласа на сдружението, и трябва да бъде отстранен от мястото си, и адруг трябва да бъде назначен на негово място.

78 И отново, истина ви казвам относно дълговете ви: Ето, Моята воля е, че вие трябва да аплащате всичките си бдългове.

79 И Моята воля е, че трябва да се асмирите пред Мен и да се сдобиете с тази благословия чрез бусърдието и смирението си, и молитви с вяра.

80 И доколкото вие сте усърдни и смирени, и упражнявате амолитвата с вяра, Аз ще смекча сърцата на онези, на които сте в дълг, докато не ви изпратя средства за вашето избавление.

81 Ето защо, пишете скоро до Ню Йорк и пишете според това, което ще ви се диктува от аДуха Ми; и Аз ще смекча сърцата на онези, на които сте в дълг, тъй че от ума им ще се отнеме намерението да ви наложат огорчение.

82 И доколкото сте асмирени и верни, и призовавате името Ми, ето, Аз ще ви дам бпобедата.

83 Аз ви давам обещание, че този път ще бъдете избавени от зависимостта си.

84 И ако се сдобиете със случай да заемете пари, със стотици или с хиляди, тъкмо докато не заемете достатъчно, за да се избавите от зависимостта си, това е ваше право.

85 И само този път заложете имотите, които Аз съм поставил в ръцете ви, като дадете имената си, с общо съгласие или иначе, според както ви се види за добре.

86 Аз ви давам това право само този път; и ако вие продължавате да вършите нещата, които съм изложил пред вас, според заповедите Ми, всички тези неща са Мои и вие сте Мои настойници; и господарят няма да допусне къщата му да се разруши. Тъкмо тъй. Амин.