Писания
Учение и Завети 105
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Раздел 105

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, на брега на Фишинг Ривър, щата Мисури, на 22 юни 1834 г. (History of the Church, 2:108–111). Насилието на тълпата срещу светиите в щата Мисури се увеличава и организирани групи от няколко окръга оповестяват намерението си да унищожат хората от Църквата. Пророкът пристига в Къртлънд начело на отряд, известен като Сионов Лагер, които донасят облекло и припаси. Пророкът получава откровението, докато споменатият отряд лагерува на брега на Фишинг Ривър.

1–5, Сион ще бъде изграден в съгласие със селестиалния закон; 6–13, Изкуплението на Сион се забавя за малко; 14–19, Господ ще се бие в битките на Сион; 20–26, Светиите трябва да бъдат мъдри и да не се хвалят с големи дела, докато се събират; 27–30, Трябва да се купят земи в окръг Джаксън и в съседните окръзи; 31–34, Старейшините трябва да получат надаряване в дома Господен в Къртлънд; 35–37, Светиите, които са призовани и избрани, ще бъдат осветени; 38–41, Светиите трябва да издигнат знаме на мира пред света.

1 Истина ви казвам на вас, които сте се събрали заедно, за да научите Моята воля относно аизкуплението на огорчените Ми люде.

2 Ето, Аз ви казвам, че ако не бяха апрегрешенията на Моите люде, като говоря относно църквата, а не за отделни личности, те можеха да бъдат изкупени още сега.

3 Но ето, те не са се научили да се подчиняват на това, което Аз изисках от тях, а са пълни с всякакво зло и не араздават от имуществата си на бедните и нещастните сред тях, както подобава на светии;

4 и не са аобединени според обединението, изискващо се от закона на селестиалното царство;

5 а аСион не може да бъде изграден, босвен ако не е по принципите на взакона на селестиалното царство, иначе Аз не мога да го приема при себе Си.

6 И нужно е людете Ми да бъдат анаказвани, докато не се научат на бподчинение, ако е нужно чрез това, което изстрадват.

7 Аз не говоря за онези, които са назначени да ръководят людете Ми, които са апървите старейшини на Моята църква, защото те не всички са под това осъждане;

8 а говоря за църквите Ми, които са надалеч. Има мнозина, които ще кажат: Къде е техният Бог? Ето, Той ще ги избави по време на беда, иначе ние няма да възлезем в Сион и ще запазим парите си.

9 Ето защо, като следствие от апрегрешенията на Моите люде, за Мен е целесъобразно старейшините Ми да почакат малко за изкуплението на Сион,

10 за да могат те самите да са готови и за да могат людете Ми да се обучат по-съвършено, и да имат опит, и да узнаят по-съвършено азадължението си и нещата, които Аз изисквам от ръцете им.

11 И това не може да се осъществи, докато Моите астарейшини не бъдат бнадарени със сила свише.

12 Защото ето, Аз съм приготвил върху тях да се аизлее велико надаряване и благословия, доколкото те са верни и продължават в смирение пред Мен.

13 Ето защо, за Мен е целесъобразно, че старейшините Ми трябва да почакат малко за изкуплението на Сион.

14 Защото ето, Аз не изисквам от тях да се бият в битките на Сион, защото както казах в предишната заповед, тъкмо тъй и ще изпълня, че Аз ще се абия в битките ви.

15 Ето, аразрушителя съм изпратил Аз да унищожи и опустоши враговете Ми; и не след много години те няма да бъдат оставяни да оскверняват Моето наследство и да бхулят името Ми по земите, които Аз съм впосветил за събирането наедно на светиите Ми.

16 Ето, Аз съм заповядал на Моя служител Джозеф Смит-младши да каже на асилните от дома Ми, тъкмо на воините Ми, Моите млади мъже и тези на средна възраст, да се съберат наедно за изкуплението на людете Ми, да съборят кулите на враговете Ми и да разпръснат бстражите им,

17 но силните от дома Ми не се вслушват в словата Ми.

18 Но доколкото има такива, които са се вслушали в словата Ми, Аз съм им приготвил благословия и анадаряване, ако те продължат да са верни.

19 Аз съм чул молитвите им и ще приема приношението им; и за Мен е целесъобразно, че те трябва да бъдат доведени дотам за изпитание на авярата им.

20 И сега, истина ви казвам, заповед ви давам Аз, че всички, които са възлезли дотук и които могат да останат в областта наоколо, нека да останат.

21 А онези, които не могат да останат и които имат семейства на изток, нека да останат само за малко, колкото ще им определи Моят служител Джозеф.

22 И Аз ще го посъветвам за това, и всички неща, които той ще им назначи, ще бъдат изпълнени.

23 И нека всички Мои люде, които живеят в областите наоколо, да бъдат много верни и изпълнени с молитва, и смирени пред Мене, и да не разкриват нещата, които Аз съм им разкрил, докато не бъде според Моята мъдрост, че те трябва да бъдат разкрити.

24 Не говорете за възмездия, нито се ахвалете с вяра или с велики дела, а внимателно се събирайте заедно, колкото се може повече в една област, съобразно с чувствата на хората,

25 и ето, Аз ще ви дам благоразположение и благодат в техните очи, та да можете да си отдъхнете в амир и безопасност, докато казвате на хората: Извършете спрямо нас правосъдие и справедливост според закона, и ни обезщетете за сторените ни неправди.

26 Сега ето, Аз ви казвам, приятели Мои, по този начин можете да намерите благоразположение в очите на хората, докато авойската на Израил стане много голяма.

27 И от време на време Аз ще смекчавам сърцата на хората, както направих със сърцето на аФараона, докато Моят служител Джозеф Смит-младши и старейшините Ми, които Аз съм назначил, ще имат време да съберат силните на дома Ми,

28 и да изпратят амъдри мъже да изпълнят онова, което Аз съм заповядал относно бзакупуването на всички земи, които могат да се купят в окръг Джаксън и в съседните окръзи наоколо.

29 Защото Моята воля е, че тези земи трябва да се купят; и след като се купят, Моите светии трябва ги владеят съгласно законите на апосвещаването, които Аз съм дал.

30 И след като тези земи са купени, Аз ще счета авойските на Израил за невинни при завладяването на собствените им земи, които те са купили преди с парите си, и за срутването на кулите на враговете Ми, които може да са на тях, и за разпръскването на стражите им, и за ботмъщението за Мен на Моите врагове, до третото и четвъртото поколение на тези, които Ме мразят.

31 Но нека първо войската Ми стане много голяма и нека бъде аосветена пред Мен, за да може да стане красива като слънцето и чиста като блуната, и знамената ѝ да бъдат страшни за всички народи,

32 та царствата на света да бъдат принудени да признаят, че царството на Сион е наистина ацарството на нашия Бог и Неговия Христос, ето защо, нека се бподчиним на законите му.

33 Истина ви казвам, за Мен е целесъобразно, че първите старейшини на църквата Ми трябва да получат анадаряването си свише в Моя дом, който Аз съм заповядал да бъде построен в Мое име в земята на Къртлънд.

34 И нека онези заповеди, които Аз съм дал относно Сион и азакона му, да бъдат вършени и изпълнявани след неговото изкупление.

35 Имаше ден за апризоваване, но дойде време за деня на избирането, и нека да бъдат избрани онези, които са бдостойни.

36 И това кои са онези, които са аизбрани, ще бъде явено на Моя служител чрез гласа на Духа, и те ще бъдат босветени.

37 И доколкото те следват асъвета, който получават, след много дни ще имат сила да извършат всички неща, отнасящи се до Сион.

38 И отново ви казвам, умолявяйте за мир не само хората, които са ви поразили, но и всички люде;

39 и издигнете азнаме на бмир, и направете възвание за мир до краищата на земята;

40 и направете предложения за мир на онези, които са ви поразили, съгласно гласа на Духа, Който е във вас, и авсичко ще съдейства за ваше добро.

41 Ето защо, бъдете верни и ето, вижте, Аз съм ас вас тъкмо до края. Тъкмо тъй. Амин.