Писания
Учение и Завети 105


Раздел 105

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, на брега на Фишинг Ривър, щата Мисури, на 22 юни 1834 г. (History of the Church, 2:108–111). Насилието на тълпата срещу светиите в щата Мисури се увеличава и организирани групи от няколко окръга оповестяват намерението си да унищожат хората от Църквата. Пророкът пристига в Къртлънд начело на отряд, известен като Сионов Лагер, които донасят облекло и припаси. Пророкът получава откровението, докато споменатият отряд лагерува на брега на Фишинг Ривър.

1–5, Сион ще бъде изграден в съгласие със селестиалния закон; 6–13, Изкуплението на Сион се забавя за малко; 14–19, Господ ще се бие в битките на Сион; 20–26, Светиите трябва да бъдат мъдри и да не се хвалят с големи дела, докато се събират; 27–30, Трябва да се купят земи в окръг Джаксън и в съседните окръзи; 31–34, Старейшините трябва да получат надаряване в дома Господен в Къртлънд; 35–37, Светиите, които са призовани и избрани, ще бъдат осветени; 38–41, Светиите трябва да издигнат знаме на мира пред света.

1 Истина ви казвам на вас, които сте се събрали заедно, за да научите Моята воля относно аизкуплението на огорчените Ми люде.

2 Ето, Аз ви казвам, че ако не бяха апрегрешенията на Моите люде, като говоря относно църквата, а не за отделни личности, те можеха да бъдат изкупени още сега.

3 Но ето, те не са се научили да се подчиняват на това, което Аз изисках от тях, а са пълни с всякакво зло и не араздават от имуществата си на бедните и нещастните сред тях, както подобава на светии;

4 и не са аобединени според обединението, изискващо се от закона на селестиалното царство;

5 а аСион не може да бъде изграден, босвен ако не е по принципите на взакона на селестиалното царство, иначе Аз не мога да го приема при себе Си.

6 И нужно е людете Ми да бъдат анаказвани, докато не се научат на бподчинение, ако е нужно чрез това, което изстрадват.

7 Аз не говоря за онези, които са назначени да ръководят людете Ми, които са апървите старейшини на Моята църква, защото те не всички са под това осъждане;

8 а говоря за църквите Ми, които са надалеч. Има мнозина, които ще кажат: Къде е техният Бог? Ето, Той ще ги избави по време на беда, иначе ние няма да възлезем в Сион и ще запазим парите си.

9 Ето защо, като следствие от апрегрешенията на Моите люде, за Мен е целесъобразно старейшините Ми да почакат малко за изкуплението на Сион,

10 за да могат те самите да са готови и за да могат людете Ми да се обучат по-съвършено, и да имат опит, и да узнаят по-съвършено азадължението си и нещата, които Аз изисквам от ръцете им.

11 И това не може да се осъществи, докато Моите астарейшини не бъдат бнадарени със сила свише.

12 Защото ето, Аз съм приготвил върху тях да се аизлее велико надаряване и благословия, доколкото те са верни и продължават в смирение пред Мен.

13 Ето защо, за Мен е целесъобразно, че старейшините Ми трябва да почакат малко за изкуплението на Сион.

14 Защото ето, Аз не изисквам от тях да се бият в битките на Сион, защото както казах в предишната заповед, тъкмо тъй и ще изпълня, че Аз ще се абия в битките ви.

15 Ето, аразрушителя съм изпратил Аз да унищожи и опустоши враговете Ми; и не след много години те няма да бъдат оставяни да оскверняват Моето наследство и да бхулят името Ми по земите, които Аз съм впосветил за събирането наедно на светиите Ми.

16 Ето, Аз съм заповядал на Моя служител Джозеф Смит-младши да каже на асилните от дома Ми, тъкмо на воините Ми, Моите млади мъже и тези на средна възраст, да се съберат наедно за изкуплението на людете Ми, да съборят кулите на враговете Ми и да разпръснат бстражите им,

17 но силните от дома Ми не се вслушват в словата Ми.

18 Но доколкото има такива, които са се вслушали в словата Ми, Аз съм им приготвил благословия и анадаряване, ако те продължат да са верни.

19 Аз съм чул молитвите им и ще приема приношението им; и за Мен е целесъобразно, че те трябва да бъдат доведени дотам за изпитание на авярата им.

20 И сега, истина ви казвам, заповед ви давам Аз, че всички, които са възлезли дотук и които могат да останат в областта наоколо, нека да останат.

21 А онези, които не могат да останат и които имат семейства на изток, нека да останат само за малко, колкото ще им определи Моят служител Джозеф.

22 И Аз ще го посъветвам за това, и всички неща, които той ще им назначи, ще бъдат изпълнени.

23 И нека всички Мои люде, които живеят в областите наоколо, да бъдат много верни и изпълнени с молитва, и смирени пред Мене, и да не разкриват нещата, които Аз съм им разкрил, докато не бъде според Моята мъдрост, че те трябва да бъдат разкрити.

24 Не говорете за възмездия, нито се ахвалете с вяра или с велики дела, а внимателно се събирайте заедно, колкото се може повече в една област, съобразно с чувствата на хората,

25 и ето, Аз ще ви дам благоразположение и благодат в техните очи, та да можете да си отдъхнете в амир и безопасност, докато казвате на хората: Извършете спрямо нас правосъдие и справедливост според закона, и ни обезщетете за сторените ни неправди.

26 Сега ето, Аз ви казвам, приятели Мои, по този начин можете да намерите благоразположение в очите на хората, докато авойската на Израил стане много голяма.

27 И от време на време Аз ще смекчавам сърцата на хората, както направих със сърцето на аФараона, докато Моят служител Джозеф Смит-младши и старейшините Ми, които Аз съм назначил, ще имат време да съберат силните на дома Ми,

28 и да изпратят амъдри мъже да изпълнят онова, което Аз съм заповядал относно бзакупуването на всички земи, които могат да се купят в окръг Джаксън и в съседните окръзи наоколо.

29 Защото Моята воля е, че тези земи трябва да се купят; и след като се купят, Моите светии трябва ги владеят съгласно законите на апосвещаването, които Аз съм дал.

30 И след като тези земи са купени, Аз ще счета авойските на Израил за невинни при завладяването на собствените им земи, които те са купили преди с парите си, и за срутването на кулите на враговете Ми, които може да са на тях, и за разпръскването на стражите им, и за ботмъщението за Мен на Моите врагове, до третото и четвъртото поколение на тези, които Ме мразят.

31 Но нека първо войската Ми стане много голяма и нека бъде аосветена пред Мен, за да може да стане красива като слънцето и чиста като блуната, и знамената ѝ да бъдат страшни за всички народи,

32 та царствата на света да бъдат принудени да признаят, че царството на Сион е наистина ацарството на нашия Бог и Неговия Христос, ето защо, нека се бподчиним на законите му.

33 Истина ви казвам, за Мен е целесъобразно, че първите старейшини на църквата Ми трябва да получат анадаряването си свише в Моя дом, който Аз съм заповядал да бъде построен в Мое име в земята на Къртлънд.

34 И нека онези заповеди, които Аз съм дал относно Сион и азакона му, да бъдат вършени и изпълнявани след неговото изкупление.

35 Имаше ден за апризоваване, но дойде време за деня на избирането, и нека да бъдат избрани онези, които са бдостойни.

36 И това кои са онези, които са аизбрани, ще бъде явено на Моя служител чрез гласа на Духа, и те ще бъдат босветени.

37 И доколкото те следват асъвета, който получават, след много дни ще имат сила да извършат всички неща, отнасящи се до Сион.

38 И отново ви казвам, умолявяйте за мир не само хората, които са ви поразили, но и всички люде;

39 и издигнете азнаме на бмир, и направете възвание за мир до краищата на земята;

40 и направете предложения за мир на онези, които са ви поразили, съгласно гласа на Духа, Който е във вас, и авсичко ще съдейства за ваше добро.

41 Ето защо, бъдете верни и ето, вижте, Аз съм ас вас тъкмо до края. Тъкмо тъй. Амин.