Писания
Учение и Завети 72
назад напред

Раздел 72

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 4 декември 1831 г. (History of the Church, 1:239–241). Някои старейшини и членове се събират, за да научат своите задължения и получат по-нататъшни наставления за ученията на Църквата. Този раздел е сбор от две откровения, получени в един и същи ден. Стихове от 1 до 8 оповестяват призоваването на Нюъл К. Уитни за епископ. Той е призован и поставен, след което биват получени стихове от 9 до 26, които дават допълнителни сведения относно епископските задължения.

1–8, Старейшините трябва да дават сметка за своето настойничество на епископа; 9–15, Епископът държи хранилището и се грижи за бедните и нуждаещите се; 16–26, Епископите трябва да удостоверяват дали старейшините са достойни.

1 Вслушайте се и послушайте гласа Господен, о, вие, които сте се събрали заедно, които сте ависшите свещеници на Моята църква, на които бяха дадени бцарството и силата.

2 Защото наистина тъй казва Господ, че на Мен Ми е целесъобразно да ви бъде назначен аепископ, сиреч, от вас на църквата, в тази част на Господното лозе.

3 И наистина относно това вие сторихте мъдро, защото Господ изисква от ръката на всеки анастойник да се даде бсметка за неговото внастойничество, както във времето, тъй и във вечността.

4 Защото този, който е верен и амъдър във времето, се смята за достоен да наследи бобиталищата, приготвени за него от Отца Ми.

5 Истина ви казвам, старейшините на църквата в тази част на Моето алозе ще дават сметка за настойничеството си на епископа, който ще бъде назначен от Мен в тази част на лозето Ми.

6 Тези неща ще бъдат записвани, за да се предадат на епископа в Сион.

7 И задължението на аепископа ще бъде сторено знайно чрез заповедите, които са били дадени, и чрез гласа на конференцията.

8 И сега, истина ви казвам, Моят служител аНюъл К. Уитни е човекът, който трябва да бъде назначен и поставен в тази власт. Това е волята на Господа, вашия Бог, вашия Изкупител. Тъкмо тъй. Амин.

9 Словото Господне в добавка към закона, който е бил даден, което изявява задължението на епископа, който е бил поставен за църквата в тази част на лозето и което наистина е това:

10 Да държи ахранилището Господне, да получава средствата от църквата в тази част на лозето;

11 да получава сметка от старейшините, според както е било заповядано преди, и да се агрижи за потребностите им; и те трябва да плащат за това, което получават, доколкото имат с какво да плащат;

12 тъй че това също да може да се посвети за доброто на църквата, за бедните и нуждаещите се.

13 И за този, който аняма с какво да плати, да се вземе сметка и се предаде на епископа в Сион, който трябва да плати дълга от онова, което Господ ще постави в ръцете му.

14 И трудовете на верните, които се трудят за духовните неща, отслужвайки евангелието и нещата, отнасящи се до царството на църквата и на света, ще удовлетворят дълга пред епископа в Сион.

15 Тъй че това произлиза от църквата, защото според азакона всеки човек, който възлиза в Сион, трябва да положи всичките си неща пред епископа в Сион.

16 И сега, истина ви казвам, тъй като всеки старейшина в тази част на лозето трябва да дава сметка за настойничеството си пред епископа в тази част на лозето,

17 аудостоверение от съдията, сиреч епископа в тази част на лозето, отправено до епископа в Сион, прави всеки човек да бъде приет и да отговаря на всички изисквания за едно наследство, и да бъде приет за мъдър бнастойник и верен работник,

18 иначе той няма да бъде приет от епископа в Сион.

19 И сега, истина ви казвам, нека всеки старейшина, който ще дава сметка на епископа в църквата в тази част на лозето, да бъде препоръчан от църквата или църквите, в които той се труди, за да бъдат той и сметките му одобрени във всичко.

20 И отново, нека Моите служители, които са назначени за настойници по алитературни въпроси в църквата Ми, да имат право на съдействие във всичко от епископа или епископите,

21 тъй че аоткровенията да бъдат издадени и да тръгнат към краищата на земята; и също тъй, че те да могат да се сдобиват със средства, които да са за благото на църквата във всички неща;

22 тъй че да се окажат одобрени във всички неща и бъдат счетени за мъдри настойници.

23 И сега, ето, това ще бъде за пример на всички различни клонове на Моята църква, в която и земя те да бъдат установени. И сега, Аз слагам край на сказанията Си. Амин.

24 Няколко слова в добавка към законите на царството, относно членовете на църквата, тези, които са аназначени от Светия Дух да възлязат в Сион, и онези, които имат привилегията да възлязат в Сион.

25 Нека те занесат на епископа удостоверение от трима старейшини на църквата или удостоверение от епископа;

26 иначе този, който възлезе в земята Сион, няма да бъде счетен за мъдър настойник. Това също е пример. Амин.