Писания
Учение и Завети 55


Раздел 55

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Уйлям У. Фелпс в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:184–186). Уйлям У. Фелпс, печатар по професия, и семейството му току-що са пристигнали в Къртлънд и Пророкът потърсва Господ за сведения относно него.

1–3, У. У. Фелпс е призован и избран да бъде кръстен, да бъде поставен старейшина и да проповядва Евангелието; 4, Той трябва да напише също книги за децата в училищата на Църквата; 5–6, Той трябва да отпътува за Мисури, където ще бъде мястото на неговите трудове.

1 Ето, тъй казва Господ на теб, служителю Мой Уйлям, да, тъкмо Господ на цялата аземя: Ти си призован и избран; и след като бъдеш бкръстен с вода, което ако ти направиш с очи, отправени единствено към славата Ми, ще имаш опрощение на греховете си и приемане на Светия Дух чрез полагане на връце.

2 И тогава ти ще бъдеш поставен от ръката на Моя служител Джозеф Смит-младши, за да бъдеш старейшина на тази църква, за да проповядваш покаяние и аопрощение на греховете чрез кръщение в името на Исус Христос, Сина на Живия Бог.

3 И на когото и да положиш ръцете си, ако той е каещ се пред Мен, ти ще имаш сила да даваш Светия Дух.

4 И отново, ще бъдеш поставен, за да подпомагаш Моя служител Оливър Каудъри да върши работата по печатането, по избирането и написването на акниги за училищата в тази църква, за да могат също и малките деца да получават наставление пред Мен, според както Ми е угодно.

5 И отново, истина ти казвам, поради тази причина ти ще предприемеш пътуването си с Моите служители Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън, за да може да бъдеш анастанен в земята на твоето наследство, за да вършиш тази работа.

6 И отново, нека служителят Ми Джозеф Коу също да предприеме пътуването си с тях. Останалото ще бъде сторено знайно по-късно, тъкмо както Аз поискам. Амин.