Писания
Учение и Завети 126


Раздел 126

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в дома на Бригъм Йънг в Наву, щата Илинойс, на 9 юли 1841 г. (History of the Church, 4:382). По това време Бригъм Йънг е Президент на кворума на Дванадесетте Апостоли.

1–3, Бригъм Йънг е похвален за трудовете си и е освободен от бъдещи пътувания в чужбина.

1 Скъпи и възлюбени брате аБригъм Йънг, наистина тъй ти казва Господ: Служителю Мой Бригъм, не се изисква повече от теб да напускаш семейството си както в миналите времена, защото твоят принос е приемлив за Мен.

2 Аз видях атруда ти и тежката ти работа по време на пътуванията в Мое име.

3 Затова Аз ти заповядвам да изпратиш словото Ми навред и да полагаш извънредни грижи за асемейството си отсега нататък и во веки. Амин.