Писания
Учение и Завети 20
назад напред

Раздел 20

Откровение относно организацията и управлението на Църквата, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, през април 1830 г. (History of the Church, 1:64–70). Преди да запише това откровение, Пророкът отбелязва: “Ние се сдобихме от Него [Исус Христос] със следното, чрез духа на пророчеството и откровението; което не само че ни даде много сведения, но и ни посочи точния ден, на който, според Неговата воля и заповед, ние трябваше да предприемем организирането на Неговата Църква още веднъж на земята” (History of the Church, 1:64).

1–16, Книгата на Мормон доказва божествеността на делото на последните дни; 17–28, Потвърдени са ученията за сътворението, падението, единението и кръщението; 29–37, Изложени са законите, управляващи покаянието, оправданието, освещаването и кръщението; 38–67, Обобщени са задълженията на старейшините, свещениците, учителите и дяконите; 68–74, Разкриват се задълженията на членовете, благославянето на деца и начинът за кръщаване; 75–84, Дават се молитвите за причастието и правилата, управляващи Църковното членство.

1 аВъзникването на бХристовата Църква в тези последни дни, след хиляда осемстотин и тридесет години от пришествието на нашия Господ и Спасител Исус Христос в плътта, която беше правилно ворганизирана и установена съгласно законите на страната ни, чрез волята и заповедите Божии, през четвъртия месец и на шестия ден от месеца, който е наречен април;

2 които заповеди бяха дадени на Джозеф Смит-младши, който беше апризован от Бога и поставен за бапостол на Исуса Христа, да бъде първият встарейшина на тази църква;

3 и на Оливър Каудъри, който беше също призован от Бога за апостол на Исуса Христа, да бъде вторият старейшина на тази църква и поставен от ръката му.

4 И това според благодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос, Комуто да бъде цялата слава, сега и во веки. Амин.

5 След като определено беше изявено на този първи старейшина, че е получил опрощение за греховете си, той се аоплете отново в светските суети.

6 Но след като се покая и смири искрено, чрез вяра, Бог му служѝ чрез един свят аангел, чийто бизглед беше като светкавица и чиито одежди бяха чисти и по-бели от всякаква друга белота,

7 и му даде заповеди, които го вдъхновиха;

8 и му даде сила свише чрез предварително приготвени асредства да преведе Книгата на Мормон,

9 която съдържа летопис на един паднал народ и апълнотата на бевангелието на Исуса Христа, за езичниците и за юдеите също;

10 която бе дадена чрез вдъхновение и е потвърдена чрез служението на ангели и на адруги, и е бпровъзгласена на света от тях,

11 доказвайки на света, че светите писания са аистинни, и че Бог наистина бвдъхновява човеците и ги призовава за всвятото Си дело в този век и поколение, тъй както в поколенията от миналото,

12 като с това показва, че Той е асъщият Бог вчера, днес и во веки. Амин.

13 Ето защо, имайки такива велики свидетелства, чрез тях ще бъде съден светът, тъкмо всички, които отсега нататък ще дойдат до знанието за това дело.

14 И онези, които го приемат с вяра и вършат аправедност, ще получат бвенеца на вечния живот.

15 Но за онези, които вкоравят сърцата си в аневерие и го отхвърлят, то ще се обърне в осъждане за самите тях,

16 защото Господ Бог го е изрекъл и ние, старейшините на църквата, сме чули и свидетелстваме за словата на Славното Величество на високо, Комуто да бъде славата во веки веков. Амин.

17 Чрез тези неща ние азнаем, че има бБог в небесата, Който е безпределен и вечен, от вечност до вечност, същият неизменен Бог, основателят на небето и земята, и всичките неща, които са в тях;

18 и че Той асътвори човека, мъжа и жената, по Свой собствен бобраз и по Свое собствено подобие ги сътвори Той;

19 и им даде заповеди, че трябва да Го аобичат и бслужат Нему, единствения жив и истински Бог, и че Той трябва да бъде единственото същество, на което те да се впокланят.

20 Но чрез престъпване на тези святи закони, човекът стана апохотлив и бдяволски, и стана впаднал човек.

21 Затова Всемогъщият Бог даде Своя аЕдинороден Син, както е писано в онези писания, които бяха дадени от Него.

22 Той изтърпя аизкушения, но не им обърна внимание.

23 Той бе аразпнат, умря и бвъзкръсна на третия ден;

24 и се авъзнесе в небесата, за да седне от дясната страна на бОтца и да зацарува с всемогъща сила според волята на Отца,

25 та всички, които аповярват и бъдат кръстени в святото Му име, и бустоят с вяра до края, да бъдат спасени;

26 и не само онези, които повярваха, след като Той дойде в плътта в асредата на времето, но и за това всички онези от началото, тъкмо всички, които бяха преди Той да дойде, които повярваха в словата на бсветите пророци, които говореха според както биваха вдъхновявани от вдара на Светия Дух, и които наистина гсвидетелстваха за Него във всичко, да имат вечен живот;

27 както и онези, които ще дойдат после и които ще повярват в адаровете и призванията Божии чрез Светия Дух, Който бсвидетелства за Отца и за Сина,

28 Които Отец, Син и Свети Дух са аедин Бог, безпределен и вечен, без край. Амин.

29 И ние знаем, че всички човеци трябва да се апокаят и да повярват в името на Исус Христос, и да се поклонят на Отца в Негово име, и да устоят с бвяра в името Му до края, иначе не могат да бъдат вспасени в царството Божие.

30 И ние знаем, че аоправданието чрез бблагодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос е справедливо и истинно.

31 И ние знаем също, че аосвещаването чрез благодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос е справедливо и истинно за всички онези, които обичат Бога и Му служат с цялата си бмощ, ум и сила.

32 Но има възможност човек да аотпадне от благодатта и да отстъпи от живия Бог;

33 ето защо, нека църквата да внимава и да се моли винаги, да не би да изпаднат в аизкушение;

34 да, даже и онези, които са осветени, нека да внимават.

35 И ние знаем, че тези неща са истинни и са съгласно откровенията на Иоана, без да априбавяме или отнемаме от пророчеството на книгата му, светите бписания или Божиите откровения, които ще дойдат отсега нататък чрез дара и силата на Светия Дух, вБожия глас или служението на ангели.

36 И Господ Бог го е изрекъл; и нека бъде чест, сила и слава на святото Му име, сега и во веки. Амин.

37 И отново, като заповед за църквата относно начина на кръщаване: Всички онези, които се смирят пред Бога и пожелаят да бъдат акръстени, и дойдат със бсъкрушено сърце и каещ се дух, и засвидетелстват пред църквата, че искрено са се покаяли за всички свои грехове, и искат да вземат върху си вимето на Исус Христос, грешени да Му служат до края, и наистина изявят чрез дделата си, че са получили от Христовия Дух за еопрощение на греховете си, ще бъдат приети чрез кръщение в Неговата църква.

38 Задълженията на старейшините, свещениците, учителите, дяконите и членовете на Христовата църква: аАпостолът е старейшина и неговото призвание е да бкръщава,

39 и да апоставя други старейшини, свещеници, учители и дякони,

40 и да аотслужва хляба и виното — символите на плътта и кръвта Христови,

41 и да апотвърждава онези, които са кръстени в църквата чрез полагане на бръце за кръщаване с огън и вСветия Дух, съгласно писанията;

42 и да поучава, разяснява, увещава, кръщава и бди над църквата,

43 и да потвърждава църквата чрез полагане на ръце и даване на Светия Дух;

44 и да поема ръководството на всички събрания.

45 Старейшините трябва да аръководят събранията според както са водени от Светия Дух, съгласно заповедите и откровенията Божии.

46 Задължението на асвещеника е да проповядва, бпоучава, разяснява, увещава, и кръщава, и да отслужва причастието;

47 и да посещава домовете на всички членове, и да ги увещава да се амолят бна глас и в тайно, и да изпълняват всички всемейни задължения.

48 И той може също да апоставя други свещеници, учители и дякони;

49 и той трябва да поема ръководството на събранията, когато не присъства старейшина.

50 Но когато присъства старейшина, той трябва само да проповядва, да поучава, да разяснява, да увещава и да кръщава;

51 и да посещава домовете на всички членове, като ги увещава да се молят на глас и в тайно, и да изпълняват всички семейни задължения.

52 Във всички тези задължения свещеникът трябва да асъдейства на старейшината, ако го изисква случаят.

53 Задължението на аучителя е да ббди винаги над църквата и да бъде с членовете, и да ги подсилва;

54 и да гледа да няма беззаконие в църквата, нито агрубост един към друг, нито лъжа, одумване или бзлословене,

55 и да гледа църквата да се събира често, и също да гледа всичките членове да вършат задълженията си.

56 И той трябва да поема ръководството на събранията в отсъствието на старейшина или свещеник,

57 и трябва винаги да бъде подпомаган във всички свои задължения в църквата от адяконите, ако го изисква случаят.

58 Но нито учителите, нито дяконите имат власт да кръщават, да отслужват причастието или да полагат ръце.

59 Те трябва, обаче, да предупреждават, да разясняват, да увещават, да поучават и да канят всички да дойдат при Христа.

60 Всеки астарейшина, свещеник, учител или дякон трябва да бъде поставен съгласно дарбите и бпризванията Божии за него и той трябва да бъде поставен чрез силата на Светия Дух, която е в онзи, който го поставя.

61 Различните старейшини, които са в тази църква Христова, трябва да се събират на конференция един път на три месеца или от време на време, според както споменатите конференции ще наредят или назначат.

62 И споменатите конференции трябва да вършат каквато църковна дейност е необходимо да се извърши по това време.

63 Старейшините трябва да получат своите позволителни от други старейшини чрез агласуване от църквата, към която принадлежат, или от конференциите.

64 Всеки свещеник, учител или дякон, които са поставени от свещеник, може да вземат свидетелство от него по това време, което асвидетелство, когато се представи на старейшина, ще им разреши да получат позволително, което ще им даде власт да вършат задълженията на призванието си, или те може да го получат от конференция.

65 Никой не трябва да бъде апоставян за някаква служба в тази църква, там където има редовно организиран клон на същата, без бгласуване от онази църква.

66 Но председателстващите старейшини, пътуващите епископи, висшите съветници, висшите свещеници и старейшините могат да имат привилегията да поставят там, където няма клон на църквата, че да може да се извърши гласуване.

67 Всеки президент на висшето свещеничество (или председателстващ старейшина), аепископ, висш съветник и бвисш свещеник трябва да бъде поставен под ръководството на ввисш съвет или обща конференция.

68 аЗадълженията на членовете, след като са приети чрез кръщение: Старейшините или свещениците трябва да имат достатъчно време да им разяснят всичко относно Христовата църква, та да бразберат, преди да вземат от впричастието и да бъдат потвърдени чрез полагане на гръце от старейшините, тъй че всички неща да се вършат по ред.

69 А членовете ще изявяват пред църквата и също пред старейшините чрез благочестив живот и поведение, че са достойни за това, та да има адела и вяра съгласно светите писания, като ходят в бсвятост пред Господа.

70 Всеки член на Христовата църква, който има деца, трябва да ги доведе при старейшините пред църквата, които трябва да положат ръцете си на тях в името на Исус Христос и да ги аблагословят в Негово име.

71 Никой не може да бъде приет в Христовата църква, освен ако не е достигнал годините на аотговорност пред Бога и не е способен на бпокаяние.

72 аКръщението трябва да се отслужва по следния начин за всички онези, които се покаят:

73 Призованият от Бога, който има власт от Исус Христос да кръщава, ще влезе във водата заедно с този или тази, които са се представили за кръщение, и ще каже, назовавайки него или нея по име: Бидейки упълномощен от Исус Христос, аз те кръщавам в името на Отца и на Сина, и на Светия Дух. Амин.

74 Тогава той ще апотопи него или нея във водата и ще излезе от водата.

75 Целесъобразно е църквата да се събира често заедно, за да авземат хляб и вино във бвъзпоменание на Господа Исуса;

76 и старейшината или свещеникът ще ги отслужват; и по този аначин те ще ги отслужват: ще коленичат с църквата и ще призоват Отца в тържествена молитва, казвайки:

77 О, Боже, Вечний Отче, ние те молим в името на Твоя Син Исус Христос да благословиш и осветиш този ахляб за душите на всички онези, които вземат от него, за да може да ядат във възпоменание на тялото на Твоя Син и Ти бсвидетелстват, о, Боже, Вечний Отче, че те желаят да ввземат върху си името на Твоя Син и си спомнят винаги за Него, и гспазват Неговите заповеди, които Той им е дал, за да може винаги да имат Неговия дДух да бъде с тях. Амин.

78 аНачинът за отслужване на виното: те ще вземат също бчашата и ще кажат:

79 О, Боже, Вечний Отче, ние те молим в името на Твоя Син Исус Христос да благословиш и осветиш това авино за душите на всички онези, които пият от него, за да може да го направят във възпоменание на кръвта на Твоя Син, която беше пролята за тях, за да може те да ти свидетелстват, о, Боже, Вечний Отче, че си спомнят винаги за Него, за да може да имат Неговия Дух да бъде с тях. Амин.

80 С всеки член на Христовата църква, който прегреши, или бъде намерен виновен, трябва да се постъпи според както нареждат писанията.

81 Ще бъде задължение на отделните църкви, които съставляват Христовата църква, да изпратят един или повече от своите учители да присъстват на отделните конференции, организирани от старейшините от църквата,

82 със списък от аимената на отделните членове, присъединили се към църквата от последната конференция насам, или го изпратят чрез някой свещеник, тъй че да може да се води редовен списък с имената на цялата църква в книга от един от старейшините, когото другите старейшини ще назначават от време на време,

83 и също, ако някой е аизключен от църквата, името му да може да се заличи от главния църковен списък с имената.

84 Всички членове, които се местят от църквата, където живеят, ако отиват в църква, където не ги познават, могат да вземат писмо, удостоверяващо че са редовни членове и с добро име, което удостоверение може да бъде подписано от който и да е старейшина или свещеник, ако членът, който получава писмото, е лично познат със старейшината или свещеника, или може да бъде подписано от учителите, или дяконите в църквата.