Писания
Учение и завети 129


Раздел 129

Указания, дадени от Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, на 9 февруари 1843 г., разкриващи три особено важни начина, чрез които може да се разграничи естеството на служещите ангели и духове.

1–3, В небесата има както възкресени, тъй и духовни тела; 4–9, Дадени са начини, чрез които могат да се определят вестителите, идващи отвъд завесата.

1 Има два вида същества в небесата, а именно: ангели, които са възкресени личности, имащи тела от плът и кости;

2 например Исус рече: Попипайте Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.

3 Второ, духовете на праведни човеци, които са сторени съвършени, тези, които не са възкресени, но наследяват същата слава.

4 Когато дойде вестител, казвайки, че има вест от Бога, подайте му ръката си и го помолете да се ръкува с вас.

5 Ако е ангел, той ще го направи и вие ще почувствате ръката му.

6 Ако е дух на праведен човек, който е сторен съвършен, той ще дойде в славата си, защото това е единственият начин, по който той може да се яви;

7 и ако го помолите да се ръкува с вас, той няма да помръдне, защото е противно на реда в небесата един праведен човек да мами; но все пак, той ще предаде известието си.

8 Ако е дяволът, явяващ се като ангел на светлината, когато го помолите да се ръкува с вас, той ще ви подаде ръката си и вие няма да почувствате нищо, и ще можете, следователно, да го познаете.

9 Това са три особено важни начина, чрез които можете да узнаете дали дадено разпореждане е от Бога.