Символът на вярата 1
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Символът на вярата
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

History of the Church, том 4, стр. 535–541

Глава 1

1 Ние авярваме в бБога, Вечния Отец, и в вСина Му Исус Христос, и в гСветия Дух.

2 Ние вярваме, че хората ще бъдат наказани за асобствените си грехове, а не за Адамовото бпрегрешение.

3 Ние вярваме, че чрез аЕдинението Христово цялото човечество може да се бспаси чрез вподчинение на гзаконите и добредите на Евангелието.

4 Ние вярваме, че първите принципи и аобреди на Евангелието са: първо, бВяра в Господ Исус Христос; второ, вПокаяние; трето, гКръщение чрез пълно потапяне за допрощение на греховете; четвърто, Полагане на еръце за даване ждара на Светия Дух.

5 Ние вярваме, че за да апроповядва Евангелието и да отслужва бобредите му, човек трябва да бъде впризован от Бога чрез гпророчество и чрез полагане на дръце от тези, които имат евласт.

6 Ние вярваме в същата аорганизация, която е съществувала в Първоначалната Църква, а именно: бапостоли, впророци, гпастири, учители, дблаговестители и тъй нататък.

7 Ние вярваме в адара за безици, за впророчество, готкровение, двидения, еизцеляване, жтълкуване на езици и тъй нататък.

8 Ние вярваме, че аБиблията е бсловото Божие, доколкото е впреведена правилно; вярваме също, че и гКнигата на Мормон е словото Божие.

9 Ние вярваме във всичко, което Бог е аразкрил, във всичко, което понастоящем разкрива, и вярваме също, че Той все още ще бразкрива много велики и важни неща, принадлежащи на Царството Божие.

10 Ние вярваме в буквалното асъбиране на Израил и във възстановяването на бДесетте Племена; че вСион (Новият Ерусалим) ще бъде изграден на американския континент; че Христос ще гцарува лично на земята и че земята ще бъде добновена и ще получи ерайската си жслава.

11 Ние претендираме за аправото да се покланяме на Всемогъщия Бог, според както бдиктува собствената ни всъвест и даваме на хората същата привилегия; и нека те се гпокланят както, където и на каквото си искат.

12 Ние вярваме в това, че сме поданици на крале, президенти, управници и съдии, в подчинението, уважението и подкрепянето на азакона.

13 Вярваме в това да сме ачестни, истинни, бнепорочни, любезни, добродетелни и в вправенето на добро на всички хора; ние наистина можем да кажем, че следваме гсъвета на Павел: Вярваме във всичко, днадяваме се на всичко, издържали сме много неща и се надяваме да бъдем способни да еиздържим всичко. И ако има нещо ждобродетелно, хубаво или достойно за похвала, ние го търсим.

Джозеф Смит.